اثربخشی و کارآمدی روان‌درمانگری شناختی- تحلیلی در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایرانFarhady.ali@gmail.com

2 استادیارگروه روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران (نویسنده مسئول) استادیارگروه روانشناسی دانشگاه سلمان

3 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران Javadbagiyan@yahoo.com

4 استادیارگروه روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران a.azimpour@kazerunsfu.ac.ir

چکیده

ماهیت پیچیده اختلال شخصیت مرزی، بررسی و بکارگیری درمان­های جدید را ایجاب می­کند. پژوهش حاضر با هدف مداخله­ای در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی: اثربخشی و کارآمدی روان­درمانگری شناختی- تحلیلی اجرا شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و از طرح  پیش­آزمون - پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به مطب­های روانپزشکان و بیمارستان روانپزشکی فارابی شهر کرمانشاه در سال 1392 تشکیل می­دهند. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، براساس ارجاع متخصصان اعصاب و روان، 40 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، از بین 50 مراجعه کننده به مطب­های روانپزشکان و بیمارستان روانپزشکی فارابی، با توجه به پذیرش بیمار برای شرکت در پژوهش، در وهله اول، و انجام مصاحبه بالینی SCID-II براساس DSM-IV و آزمون میلون 3، انتخاب شدند. به این صورت که از بین مردان ارجاع داده شده افرادی که نمره بالاتر از (84<BR) در مقیاس شخصیت مرزی MCMI-III گرفته بودند و انجام مصاحبه بالینی با توجه به ملاکهای DSM، برای اختلالات شخصیت به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و  به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه). ابزارهای جمع آوری این پژوهش شامل مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت، مقیاس بهزیستی ذهنی، آزمون میلون 3 وتکانشوری بود. از هر دو گروه پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری دو ماهه به عمل آمد و برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها نیز از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) و آزمونهای تعقیبی LSD استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که روان­درمانگری شناختی- تحلیلی بر بهبود بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی و کاهش تکانشوری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مؤثر بوده است. تحلیل داده­ها نشان داد که در مرحله پس­آزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و کنترل، در بهزیستی اجتماعی، هیجانی، روانشناختی وتکانشوری تفاوت معنادار وجود دارد. بنابر یافته­های این مطالعه، درمان شناختی- تحلیلی به شیوه گروهی راهبرد مناسبی برای بهبود بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی و کاهش تکانشوری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی است. و می­توان از آن به‌عنوان یک روش مداخله­ای مناسب سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Intervention in Subjective Well-being and Reducing Impulsive Behaviors of Men with Borderline Personality Disorder: Efficiency and Effectiveness of Cognitive Analytic Therapy

نویسندگان [English]

  • Ali Farhady 1
  • Moslem Abbasi 2
  • Mohammad Javad Bagyian Koulemarz 3
  • Ali Reza Azimpour 4
1 Associate Professor, Department of Psychology University of Medical Sciences, Lorestan, Iran, Lorestan, Iran. Farhady.ali@gmail.com
2 Assistant professor of Psychology, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun, Iran, (Corresponding Author). Abbasi @ kazeronsfu.ac.ir.
3 Ph.D. Student of General Psychology at Razi University, Kermanshah, Iran .Javadbagiyan@yahoo.com
4 Assistant professor of Psychology of Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun, Iran. a.azimpour@kazerunsfu.ac.ir
چکیده [English]

The complex nature of borderline personality disorder, review and development of new treatments will be required. This study aimed at intervening the subjective well-being and reducing impulsive behaviors of men with borderline personality disorder: Efficiency and effectiveness cognitive analytic therapy was administered. This was a pilot study and pre-test and post-test follow-up were used as controls. Population in this study was all of the men with borderline personality disorder admitted to a psychiatric hospital and psychiatric clinic in 2013 in Kermanshah perfect form.Using purposive sampling, based on the referring neurologist, 40 male patients with borderline personality disorder, the 50 patients referred to psychiatric clinics, psychiatric hospitals, Farabi, according to the admission of the patient to participate in the study, in the first place and clinical interview (SCID-II) based on DSM-IV, and 3 million tests were selected. That was, the men referred to those who score higher than (BR>84) on a scale of borderline personality MCMI-III. This collection of instruments, including the Structured Clinical Interview for personality disorders, mental Wellbeing scale, and impulsiveness test was 3 million. Both the pre-test, post-test and two-month follow-up was performed for statistical analysis of data from multivariate analysis of covariance was used. Findings of multivariate analysis of covariance showed that psychological therapy - Analysis of the Improving social Wellbeing, emotional, and psychological and decrease impulsiveness is effective in men with borderline personality disorder. Data analysis revealed that post-test and follow-up between the control and experimental groups, the social Wellbeing, emotional, psychological, and impulsiveness there are significant differences. According to our findings, cognitive - a method of analysis strategies for improving social Wellbeing, emotional, and psychological and reduce impulsiveness in patients with borderline personality disorder and it can be a suitable intervention profit search.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderline personality disorder
  • Social wellbeing
  • Psychological
  • emotion
  • Impulsiveness
  • Cognitive Analytic Therapy
اکبری، جواد؛ آقامحمدیان، حمیدرضا و قنبری هاشم آبادی، بهرام علی. (1387). اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. مجله­یعلمیپژوهشیاصولبهداشتروانی، 10 (4 پیاپی40)، 323-317.
انفرادی، سیده حامده. (1389). بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با اضطراب و افسردگی در دانشجویان (مقایسه بین نمونه بالینی و غیر بالینی). پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی انستیتو روان پزشکی.
رحمانی، فاتح؛ کیانی، محمد علی؛ رضایی، فرزین و نصوری، مرضیه. (1392). بررسی واکنش پذیری هیجانی در موقعیت‌های آزارنده، و تأخیر در بازگشت به خط پایه، در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. مجله علوم رفتاری، 7 (2)، 100-91.
کاظمی، حمید؛ رسول زاده طباطبایی، سید کاظم؛ دژکام، محمود؛ آزاد فلاح، پرویز و مومنی، خلیل. (1390). اثربخشی روان‌درمانگری شناختی- تحلیلی، روان درمانگری شناختی و دارو درمانگری در کاهش بی‌ثباتی هیجانی، تکانشگری و بی‌ثباتی اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی II. مجله علوم رفتاری، 5 (2)، 99-91.
نوروزی، نصرت الله. (1384). بررسی عامل دو گانه مقاومت و انتقال در بیماران با و بدون اختلال شخصیت. پایان نامه دکترای روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی تهران.
یوسفی، آزیتا؛ رحیمیان بوگر، اسحاق و رضایی، علی محمد. (1392). اثربخشی درمان شناختی تحلیلی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی -اجباری. مجلهروانشناسیبالینی، 5 (3 پیاپی 19)10-1.
Arntz A, Klokman J. (2005). Sieswerda S. An experimental test of the schema mode model of borderline personality disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental . 36 (2), 226–39.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5 Th Ed). Washington, DC: APA.
Barratt, E.s. (1994). Impulsivity: integrating cognitive, behavioral. Biological and environmental data. American Psychological Association. Journal of Experimental Criminology . 3(1), 12-22.
Barry, K. L. Fleming, M. F. Manwell, L. B. & Copeland, L. A. (1997). Conduct disorder and antisocial personality in adult primary care patients. Journal of Family Practice, 45 (5), 151-158.
Benazzi F. (2000). Borderline personality disorder and bipolar II disorder in private practice depressed outpatients. Comprehensive Psychiatry. 41(2), 106-10.
Bennett, D. Parry, G. Ryle, A. (2006). Resolving threats to the therapeutic alliance in cognitive analytic therapy of borderline personality disorder: a task analysis. Journal of Psychology and Psychotherapy. 79, 395-418.
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial  validity of farsi version of the Impulsiveness Scale with a sample of Iranian students. Journal of Research Behavioral Sciences. 101(14), 209-222.
Bickel, W. K. Odum, A. L. & Madden, G. J. (1999). Impulsivity and cigarette smoking: Delay discounting in current, never, and ex-smokers. Psychopharmacology (Berl), 146, 447-454.
Burt, R. D. Dinn, K. T. Peterson, A. V. & Sarason, I. G. (2000). Predicting adolescent smoking: A prospective study of personality variables. Preventive Medicine, 30, 115-125.
Clarke, S. Thomas P, James K. (2013). Cognitive analytic therapy for personality disorder: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry , 202, 129-34.
Dalack, G. W. Healy, D. J. & Meadore-Woodruff, J. H. (1998). Nicotine dependence in schizophrenia: Clinical phenomena and laboratory findings. American Journal of Psychiatry, 155, 1490-1501.
Dawe, S. Gullo, M. J. Loxton, N. J.  (2012). Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as ‘‘all-bad’’?. Journal of Experimental Criminology . 32(4): 1507–1518.
Ebner-Priemer, UW. Welch, SS. Grossman, P. Reisch, T. Linehan, MM. Bohus, M. (2007). Psychophysiological ambulatory assessment of affectivedysregulation in borderline personality disorder. Psychiatry Research. 150 (3), 265-75.
Fozooni, B. (2010). Cognitive analytic therapy: a sympathetic critique. Psychotherapy and Politics International. 8, 128-145.
Gasper, K. (2009). When necessity is the mother of invention: Mood and problem solving. Journal of Experimental Social Psychology, 39(1), 248-62.
Ghasemzade, NS. Peivastegar, M. Hoseinian, S. Motabi, F. Banihashemi, S. Effectiveness of cognitive behavioral intervention on coping responses and cognitive emotion regulation strategies. Journal of Behavioral Sciences. 2010; 4(1), 35-43. [Persian]
Golestanibakht, T. (2007). Model of subjective well and joy in the population of Tehran [dissertation]. Tehran: Alzahra University. [Persian]
Gratz KL, Rosenthal MZ, Tull MT, Lejuez CW, Gunderson JG. (2010). An experimental investigation of emotional reactivity and delayed emotional recovery in borderline personality disorder: the role of shame. Comprehensive Psychiatry. 51 (3), 275-85.
Groth-Marnat, G. (2009).  Handbook of psychological assessment New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Harmsen, H. Bischof, G. Brooks, A. Hohagen, F. & Rumpf, J. (2006). The relationship between impaired decision–making, sensation seeking and readiness to change in cigarette smokers. Addictive Behaviors, 31, 581-592.
Hepple, J. (2012). Cognitive Analytic Therapy in a Group: Reflections on a Dialogic Approach. British Journal of Psychotherapy. 28: 474-495.
Hughes, J. R. Hatsukami, D. K. Mitchell, J. E. & Dahlgren, L. A. (1986). Prevalence of smoking among psychiatric outpatients. American Journal of Psychiatry, 143, 993-997.
Imperato, P. J. & Mitchell, G. (1986). Cigarette smoking: A "chosen" risk. New York State Journal of Medicine, 86, 485-489.
Jacob G, Guenzler AC, Zimmermann S, Scheel CN, Rüsch N, Leonhart R, Nerb J, Lieb K. (2008). Time course of anger and other emotions in women with borderline personality disorder: A preliminary study. Journal of Behavior Therapy and Experimental . 39 (3), 391-402.
Judd, PH. McGlashan, TH. (2010). A developmental model of borderline personality disorder: Understanding variations in course and outcome. Washington DC: American Psychiatric Publishing, Inc.
Kazdin, AE. (2000). Encyclopedia of psychology: Oxford University Press.
Kellett, S. Bennett, D. Ryle, T. Thake, A. (2013). Cognitive analytic therapy for borderline personality disorder: therapist competence and therapeutic effectiveness in routine practice. Clinical Psychology Psychotherapy. 20, 216-25.
Kellett, S. Feltham, C. & Horton, I. (2012). Cognitive Analytic Therapy the SAGE Handbook of Counselling and Psychotherapy. Sage. Ch. 343-350.
Keyes, C. L. M. & Magyar-Moe. Jeana. L. (2003). The measurment and utility of adult subjective well_being .p.411-425 in positive psychological assessment: Handbook of models and measures, edited by S. J. Lopez and .R. Snyder. Washington, DC: American Psychological Association.
Lejuez, C. W. Aklin, W. M. Jones, H. A. Richards, J. B. Strong, D. R. Kahler, C. W. & Read, J. P. (2003). The Balloon Analogue Risk (BART) differentiates smokers and nonsmokers. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 11(1), 26-33.
Linehan, MM. Bohus, M. Lynch, T. (2007). Dialectical behavior therapy for pervasive emotion dysregulation: theoretical and practical underpinnings. In: J G, editor. Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press.
Links, PS. HR. (2000). Prospective studies of outcome: Understanding mechanisms of change in patients with borderline personality disorder. Psychiatric Clinics of North America. 23, 137-50.
Llewelyn, S. (2003). Cognitive Analytic Therapy: Time and Process. Psychodynamic Practice. 9, 501-520.
Marriott, M. Kellett, S. (2009). Evaluating a cognitive analytic therapy service; practice-based outcomes and comparisons with person-centred and cognitive-behavioural therapies. Psychol Psychother. 82, 57-72.
McCown, W. G. Johnson, J. L. & Shure, M. B. (1994). The impulsive client: Theory, research and treatment. New York: American Psychological Association.
McMain, SF. Links, PS. Gnam, WH. Guimond, T. Cardish, RJ. (2009). A Randomized Trial of Dialectical Behavior Therapy Versus General Psychiatric Management for borderline personality disorder. The American Journal of Psychiatry. 166 (12), 1365-75.
Mirzaei, P. (2007).  Build mental well-being and to compare the effectiveness of this program with the program in reducing depression, happiness Fordyce high school students in Isfahan [dissertation]. Tehran: Alzahra University. [Persian]
Mitchell, S. H. (2004). Effects of short-term nicotine deprivation on decision-making: Delay, uncertainy and effort discounting. Nicotine Tobacco Research, 6, 819-828.
Mohammadzadeh, A. Rezaei, A. (2011). Validation of the borderline personality inventory in Iran. Journal of  Behavioral Sciences. 5, 269-77.
Motamedi, A. Amirpour, B. (2012). The effect of thinking styles on anger expression (in-out) and anger control(in-out) in university students. Journal of Behavioral Sciences. 6, 17-23 [Persian]
Mulder, R. Chanen, AM. (2013). Effectiveness of cognitive analytic therapy for personality disorders. The British Journal of Psychiatry. 202, 89-90.
Oldham, JM. (2005). Guideline Watch: Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder. The American Psychiatric Association Press.
Patton, J. H. Stanford, M. S. & Barrett, E. S. (1995). Factor structure of the barratte impulsiveness scale. Journal of Clinical Psychology. 51 (8), 768-774.
Richards, J. B. Mitchell, S. H. de Wit, H. Seiden, L. S. (1997). Determination of discount functions in rats with an adjusting-amount procedure. Journal of the Experimental Analysis Behavior, 67, 353-366.
Rüsch, N. Lieb, K. Göttler, I. Hermann, C. Scharmm, E. Richter, H. Jacob GA. Corrigan, PW. Bohus, M. (2007). Shame and implicit self-concept in women with borderline personality disorder. The American Journal of Psychiatry, 164 (3), 500-8.
Ryle, A. Kerr, IB. (2011).  Introducing cognitive analytic therapy. John Wiley & Sons Ltd.
Sharifi, AA. Molavi, H. Namdari, K. (2007). Validity of the Millon Clinical Multiaxial Inventory. Knowledge & Research in Applied Psychology. 34, 27-38. [In Persian].
Silbersweig, D. Clarkin, J. Goldstein, M. Kernberg, OF. Tuescher, OL. (2007). Failure of Frontolimbic Inhibitory Function in the Context of Negative Emotion in Borderline Personality disorder. The American Journal of Psychiatry.  164, 1832-42.
Skinner, M. D. Aubin, H. J. & Berlin, I. (2004). Impulsivity in smoking, nonsmoking, and ex-smoking alcoholics. Addictive Behaviors, 29 (5), 973-978.
Stiglmayr, CE. Grathwol, T. Linehan, MM. Ihorst, G. Fahrenberg, J. Bohus, M. (2005). Aversive tension in patients with borderline personality disorder: A computer-based controlled field study. Acta Psychiatrica Scandinavica . 111, 372–9.
Svrakic, DM. Cloninger, C. (2005). Personality disorders. In: Sadock BJ SV, editor. Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry (9 ed). New York: Williams & Wilkins.
Tzouramanis, P. Adamopoulou, A. Bozikas, V. Voikli, M. Zagora, C. Lombtzianidou, M. et al. (2010). Evaluation of cognitive-analytic therapy (CAT) outcome in patients with panic disorder. Psychiatrike. 21, 287-93.
Walters, KN. (2006). Emotional responses to social rejection and failure among persons with borderline personality features [Dissertation]: University of Alberta.
Williams, J. H. Wellma, N. A. Allan, L. M. Talor, E. Tonin, J. Feldon, J. & Rawlins, J. N. P. (1996). Tobacco smoking correlates with schizotypal and borderline personality traits. Personality and Individual Differences, 20, 267-270.
Zanarini, MC. Frankenburg, FR. Parachini, EA. (2004). A preliminary randomaized trial of fluoxetine, olanzapine, and the olanzapine-fluoxetine combination in woman with borderline personality disorder. Journal Clinical Psychiatry. 65, 903-7.