رابطه هم‌خانگی در ایران: بررسی کیفی علل و انگیزه‌های گرایش به آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بندرعباس، ایران(نویسنده مسئول) Naderk65@yahoo.com

2 فوق لیسانس مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان nfcounselor@yahoo.com

3 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، استاد مدعو گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد سردشت honeybaran1390@yahoo.com

چکیده

با توجه به ظهور شکل‌های جدید روابط قبل از ازدواج در سالیان اخیر در میان جوانان، مطالعه حاضر با هدف کشف علل و انگیزه‌های افراد برای انتخاب این سبک زندگی انجام شد. در این مطالعه، روش‌شناسی کیفی به‌عنوان روش‌شناسی غالب انتخاب گردید. جهت یافتن افراد نمونه از تکنیک نمونه‌گیری گلوله‌برفی بهره گرفته شد. بعد از یافتن چند نمونه اول از طریق دوستان و آشنایان، همان نمونه‌ها پس از مصاحبه و فرایند جلب اعتماد، رابط و واسطی شدند برای آشنایی و مصاحبه با نفرات بعدی. برای گردآوری اطلاعات از 23 زن و مرد که دارای رابطه هم‌خانگی بودند مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته به عمل آمد. افراد شرکت‌کننده اکثراً در شهرهای بندرعباس، کرمان و تهران سکونت داشتند. داده‌های به‌دست‌آمده با رویکرد تفسیری تحلیل شدند. بعد از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با رویکرد تفسیری، 6 مقوله‌ی اصلی با عناوین: آمادگی برای ازدواج و نگرانی از پیامدهای آن، مزایای اقتصادی، نیازهای عاطفی و جنسی، نگرانی از پیامدهای طلاق، کم‌رنگ شدن نقش نظارتی و حمایتی خانواده، آزمودن سازگاری و ازدواج آزمایشی، به‌عنوان دلایل گرایش افراد به روابط هم‌خانگی استخراج گردید.شیوع آرام و خزنده روابط هم‌خانگی، آمار بالای طلاق، وفور خیانت‌های عاطفی و جنسی افراد متأهل و شیوع سبک‌های غربی روابط قبل از ازدواج همگی بنیان خانواده ایرانی را نشانه رفته‌اند. و حل این معضلات نیازمند عزم جدی مسئولان و متخصصان در سطح کلان جهت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های شغلی، کارآفرینی، محتوای رسانه ملی، تحصیلات عالی و حوزه فرهنگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Causes and Motivations of the Youth Trends to Cohabitation Relationships: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Nader Karimian 1
  • Samaneh Salari 2
  • Bakhtiar Malkari 3
1 . Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Young Researchers and Elites Club, Bandar Abbas, Iran, (Corresponding Author), Naderk65@yahoo.com
2 . M.A. in Family Counselling, University of Hormozgan, nfcounselor@yahoo.com
3 . Ph.D. Student of Family Counselling, Lecturer in Dep. of Educational Psychology, Payam Noor University, Sardasht Branch, honeybaran1390@yahoo.com
چکیده [English]

With due attention to appearing new forms of relationships before marriage among young people in recent years, the aim of this study was to discover the causes and motivations of people to choose this way of life. The qualitative methodology was selected as the dominant methodology. Snowball sampling was used to find samples. Data were collected from 23 men and women who engaged in a cohabiting, they were interviewed in semi-structured manner. Results of the interviews were divided into several categories. Major of participants lived in Bandar Abbas, Kerman and Tehran. After analyzing the data with an interpretive approach, six main categories were elicited as the reasons of youth trends to cohabitation: ready for marriage and concern about its results, the financial benefits, emotional and sexual needs, concerns about the results of divorce, a decrease in supervisory and support role of family and compatibility test and trial for marriage. The slow and creeping spread of cohabiting, high divorce rates, emotional and sexual infidelity, and the prevalence of Western-style relationships settled before marriage threaten all Iranian families. And solving these problems needs a serious commitment on the macro-level officials and experts to review the employment policy, economy, entrepreneurship, TV programs, education in higher levels and cultural policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cohabitation
  • Compatibility test
  • Trial for marriage
  • Financial benefits
  • Snowball sampling
آزاد ارمکی، تقی؛ شریفی ساعی، محمدحسین؛ ایثاری، مریم؛ طالبی، سحر. (1391). هم‌خانگی: پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران. جامعه‌پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1391، صص 43- 77.
آزاد ارمکی، تقی؛ شریفی ساعی، محمدحسین؛ ایثاری، مریم؛ طالبی، سحر. (1390). سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران. جامعه‌پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390، صص 34-1.
اچ، اولسون. (1999). مهارت‌ها ازدواج و ارتباط زناشویی کارآمد. ترجمه: بحیرایی، احمدرضا؛ فتحی، نادر. (1391). تهران: نشر روانشناسی و هنر.
صفایی، مهشید. (1390). جوانان و عشق؛ تأثیر زمینه‌های اجتماعی در مفهوم‌پردازی رابطه عاشقانه. مجله اجتماعی روانشناختی زنان، سال 9، شماره 2، پاییز 1390، صص 81-104.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس. (2005). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشنناسی، جلد دوم. ترجمه: احمدرضا نصر. (1386). تهران: نشر سمت و دانشگاه شهید بهشتی.
Ariyo, A, M. (2013). Pre-Marital Cohabitation Factors: Evidence from Nigeria. Psychology and Social Behavior Research, 1(4), 128-136
Bourdais, C. L. and A. E. Lapierre (2004). ‘Changes in Conjugal Life in Canada: Is Cohabitation Progressively Replacing Marriage?’ Journal of Marriage and Family, Vol. 66, No. 4.
Brown, S. L. and A. Booth (1996). ‘Cohabitation Versus Marriage: A Comparison of Relationship Quality’, Journal of Marriage and Family, Vol. 58, No. 3.
Bumpass, L. and H. H. Lu (2000). ‘Trends in Cohabitation and Implications for Children’s Family Contexts in the United States’, Population Studies, Vol. 54, No. 1.
Carr, D. (2011). ‘Premarital Sex in America: How Young Americans Meet, Mate, and Think about Marriage by Mark Regnerus and Jeremy Uecker’, American Journal of Sociology, Vol. 117, No. 3.
Cohabitation Effect. Family Relations, 55 (October 2008), 499–509. Blackwell Publishing.
Copen, E. (2013). First Premarital Cohabitation in the United States: 2006–2010 National Survey of Family Growth. National health statics reports, Number 64, April 4, 2013.
Corbin, J. and A. Strauss. (2008). Basics of Qualitative Research, London: Sage.
Edin, K. Kefalas, M. J. & Reed, J. M. (2004). A peek inside the black box: What marriage means for poor unmarried parents. Journal of Marriage and Family, 66, 1007–1014.
Ermisch, J. (2005). ‘The Puzzling Rise in Childbearing outside Marriage. Understanding Social change, Oxford: Oxford University Press
 Esteve, A. R. Lesthaeghe, and A. López-Gay (2012). ‘The Latin American Cohabitation Boom, 1970–2007’, Population and Development Review, Vol. 38, No. 1.
French, M, T. Popovici, I. Robins, P. Homer, J. (2014). Personal traits, cohabitation, and marriage. Social Science Research 45, 184–199.
Goodwin, P. Y. W. D. Mosher, and A. Chandra (2010). ‘Marriage and Cohabitation in the United States: A Statistical Portrait Based on Cycle 6 (2002) of the National Survey of Family Growth’, Vital and Health Statistics, Series 23, No. 28.
Jackson, A. (2011). Premarital cohabitation as a pathway into marriage. An investigation into how premarital cohabitation is transforming the institution of marriage in Ireland. The submitted thesis for award the PHD of sociology.  National University of Ireland, Maynooth.
Kojima, Hiroshi (2010) “Correlates of Cohabitation in East Asia: with special reference to the effects of education.” Jinko Mondai Kekyu [Journal of Population Problems], Vol.66, No.1, pp.17-48.
Kulu, H. & Boyle, P. J. (2010). Premarital cohabitation and divorce: Support for the “Trial Marriage” Theory? DEMOGRAPHIC RESEARCH, 23, 31, 879-904. 
Nazio, T. (2008). Cohabitation, Family & Society, London: Routledge.
Smock, P. and W. Manning (2004). ‘Living Together Unmarried in the United States:  Demographic Perspectives and Implications for Family Policy’, Law & Policy, Vol. 26, No. 1.
Smock, P. L. Casper and J. Wyse (2008) “Nonmarital Cohabitation: Current Knowledge and Future Directions for Research.” Research Report 08-648, Population Research Center, University of Michigan
Stanley, S, M. Rhoades, G. Markman, J, H. (2008). Sliding Versus Deciding: Inertia and the Premarital
Thornton, A. G. William, W. G. Axinn and, Y. Xie. (2007). Marriage and Cohabitation, Chicago: The University of Chicago Press.