خود و اسکیزوفرنی (مطالعه مورد پژوهی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران aminkhoo@gmail.com

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، (نویسنده مسؤل)

3 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 . دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 استادیار گروه کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

به علت غلبه رویکرهای اثبات‌گرایانه در روانشناسی، بررسی تجارب فاعلی بیماران مورد غفلت قرار گرفته است، این امر در مورد بیماران اسکیزوفرن برجسته‌تر است. ما معنای تجربه زیسته و ادراک آنان از خود را نمی‌دانیم. اخیراً محققان اهمیت کسب اطلاعات اول شخص از بیماران را مورد تأکید قرار داده‌اند. این پژوهش به منظور فهم تجربه خود در اسکیزوفرنی انجام شده است. این پژوهش یک موردپژوهی کیفی است. از آنجا که هدف این تحقیق بررسی تجربه زیسته مشارکت‌کننده بود، در این پژوهش از طرح پدیدارشناسی استفاد شد. مشارکت‌کننده این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شد. وی مذکر، 36 ساله و مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن است. مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و عمقی با وی انجام گرفته و ثبت شد. منابع بیرونی و پرونده مشارکت‌کننده نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از روش پدیدارشناسی تفسیری IPA)) استفاده شد. مضامین اصلی به‌دست آمده، عبارت بود از: زمان‌بندی و مکان‌بندی خود، عاملیت کاهش‌یافته، استعاره خود و بیزاری آینه‌ای و بدنی. یافته‌های این تحقیق، نظریه‌های روانکاوی، روایت و خودگفتگویی را مورد تأیید قرار دادند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self and Schizophrenia (A case study)

نویسندگان [English]

  • Masumeh Aminikhoo 1
  • Hossein Eskandari 2
  • Mohamad Reza Falsafinejad 3
  • Ahmad Borjali 4
  • Shahla Pezeshk 5
1 Ph.D Student of Psychology, Faculty of Psychology and Education, Allameh tabataba’i University, Tehran, Iran, aminkhoo@gmail.com
2 . Associate Professor of Psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran, (Corresponding author), sknd40@gmail.com
3 Associate Professor of Psychometrics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
4 . Associate Professor of Psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
5 . Assistant Professor of Exceptional Children, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Because of the dominance of positivistic approaches in psychology, exploring the subjective experiences of patients neglected, it is more prominent in patients with schizophrenia. The present researchers understand the meaning of their lived experience and their perception of themselves. Recently, researchers have emphasized the importance of first-person’s information of patients. This study was conducted to understand the self-experience in schizophrenia. This was a qualitative case study (phenomenological design). Since the purpose of the research was the study of lived experience of participant, the phenomenological method used in this study. Participant was selected using purpose-oriented sampling. He is male, 36 years and with chronic schizophrenia. In-depth semi-structured interviews were recorded. External resources and participation records were also analyzed. Texts were analyzed by interpretative phenomenological analysis (IPA) method. The main themes include: the timing and location of self -experience, decreased agency, self -metaphor and mirror and physical aversion. The findings were approved theories of psychoanalysis, narrative and dialogical self.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-experience
  • Phenomenology
  • Case study
  • Schizophrenia
  • Qualitative research
اسماعیلی نسب، مریم. (1383). بررسی روایت‌های زندگی افراد افسرده و مضطرب و سالم، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
حاج باقری ادیب، محسن ادیب حاج باقری، پرویزی، سرور، صلصالی، مهوش. (1990). روش‌های تحقیق کیفی.تهران: بشری.
American Psychiatric Association. (2013). DSM -5. American Psychiatric Association.
Andresen, R. Oades, L. & Caputi, P. The experience of recovery from schizophrenia: Towards an empirically validated state model. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2003, 37, 586–594.
France, C. M. & Uhlin, B. D. (2006). Narrative as an outcome domain in psychosis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 79(1), 53-67.
Geekie, J. (2004). In Read, J, Mosher, L. R, & Bentall, R. P. (Eds.). (2004). Models of madness: Psychological, social and biological approaches to schizophrenia. Psychology Press.
Kaplan, H. & Sadok, B. (2005). Textbook of psychiatry. Synopsis of Psychiatry.
Kircher, T. & David, A. (Eds.). (2003). The self in neuroscience and psychiatry. Cambridge University Press.
Langdridge, D. (2007). Phenomenological psychology: Theory, research and method. Pearson Education.
Lysaker, P. H. & Lysaker, J. T. (2002).Narrative structure in psychosis schizophrenia and disruptions in the dialogical self.Theory & Psychology, 12 (2), 207-220.
Lysaker, P. H. Buck, B. & Lysaker, J. T. (2012) Schizophrenia and alterations in the experience of self and agency: Comparisons of dialogical and phenomenological views. Theory & Psychology,
Lysaker, P. H. Buck, K. D. & Roe, D. (2007). Psychotherapy and recovery in schizophrenia: A proposal of key elements for an integrative psychotherapy attuned to narrative in schizophrenia. Psychological Services, 4(1), 28.
Lysaker, P. H. Buck, K. D. Taylor, A. C. & Roe, D. (2008). Associations of metacognition and internalized stigma with quantitative assessments of self-experience in narratives of schizophrenia. Psychiatry Research, 157(1), 31-38.
 Lysaker, P. H. Davis, L. W. Eckert, G. J. Strasburger, A. M., Hunter, N. L. & Buck, K. D. (2005). Changes in narrative structure and content in schizophrenia in long term individual psychotherapy: A single case study. Clinical Psychology & Psychotherapy, 12(5), 406-416.
Lysaker, P. H. Dimaggio, G. Buck, K. D. Carcione, A. &Nicolò, G. (2007). Metacognition within narratives of schizophrenia: associations with multiple domains of neurocognition. Schizophrenia research, 93(1), 278-287.
Lysaker, P. H. Lancaster, R. S. &Lysaker, J. T. (2003).Narrative transformation as an outcome in the psychotherapy of schizophrenia. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 76(3), 285-299.
Lysaker, P. H. Roe, D. &Yanos, P. T. (2007). Toward understanding the insight paradox: internalized stigma moderates the association between insight and social functioning, hope, and self-esteem among people with schizophrenia spectrum disorders. Schizophrenia bulletin, 33(1), 192-199.
McAdams, D. P. (2001).The psychology of life stories. Review of general psychology, 5(2), 100.
Parnas, J. &Handest, P. (2003). Phenomenology of anomalous self-experience in early schizophrenia.Comprehensive psychiatry, 44(2), 121-134.
Sadock, B. J. Kaplan, H. I. &Sadock, V. A. (2007). Kaplan &Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins.
Sass, L. A. (2014). Self-disturbance and schizophrenia: Structure, specificity, pathogenesis (Current issues, New directions). Schizophrenia research, 152(1), 5-11.
Sass, L. A. &Parnas, J. (2003).Schizophrenia, consciousness, and the self. Schizophrenia Bulletin, 29(3), 427-444.
Schneider, B. (2003). Narratives of schizophrenia: constructing a positive identity. Canadian Journal of Communication, 28(2).
Smith, J. A. (2015). (Ed.). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage.
Stern, P. N. (1980). "Grounded theory methodology: Its uses and processes." Image 12, no. 1 (1980): 20-23.