مقایسه مشکلات بین‌فردی و پرخاشگری در دانشجویان دارای رگه‌های خودشیفتگی بیمارگون خودبزرگ‌بین، آسیب‌پذیر و افراد فاقد این رگه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی بالینی، موسسه افق‌های نوین تحول، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران

3 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران

4 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

شواهد موجود حاکی از وجود دو نوع مجزا از خودشیفتگی به شکل خودشیفتگی خودبزرگ­بین و آسیب‌پذیر می­باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان پرخاشگری و مشکلات بین­فردی در این دو نوع از خودشیفتگی و نیز مقایسه آنها با افراد فاقد ویژگی­های خودشیفته­وار بود. تعداد 90 نفر آزمودنی از بین دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه­ها تهران که بر اساس غربالگری به وسیله پرسشنامه خودشیفتگی مرضی، در سه گروه 30 نفره دارای رگه­های خودشیفتگی خودبزرگ­بین، آسیب­پذیر و فاقد رگه­های خودشیفتگی قرار می­گرفتند، توسط پرسشنامه پرخاشگری باس و پری و سیاهه مشکلات بین­فردی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­ها به وسیله روش آماری تحلیل واریانس چندراهه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تفاوت معنادار بین گروه­های دارای رگه ­های خودشیفتگی و فاقد رگه­ها در مقیاس­های پرخاشگری بدنی، خشم و خصومت و نیز همه خرده مقیاس­های سیاهه مشکلات بین­فردی به­جز مقیاس فقدان جامعه پذیری بود. در خرده­مقیاس اخیر تفاوت تنها بین گروه آسیب­پذیر با گروه فاقد رگه­ها معنادار بود. نتایج از یک سو تأیید کننده پرخاشگری و نقص در حوزه بین­فردی در افراد دارای رگه­های خودشیفتگی و از سوی دیگر حاکی از شباهت دو نوع خودشیفتگی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aggression and Interpersonal Problems in Students with and without Pathological Grandiose and Vulnerable Narcissistic Traits

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Zalpour 1
  • Shahriar Shahidi 2
  • Fariba Zarrani 3
  • Mohammad Ali Mazaheri 4
  • Mahmood Heidari 2
1 Ph.D. in Clinical Psychology, New Horizons of Evolution Center, (Corresponding author)
2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare aggression and interpersonal problems in students with and without vulnerable and grandiose narcissistic traits. In this cross-sectional study, a sample of 90 students was selected using Pathological Narcissistic Inventory. Aggression Questionare (AQ) and Inventory of Interpersonal Problems (IIP) were used to collect data. The data were analyzed using MANOVA. The results showed that students with narcissistic traits report more aggression and interpersonal problems except in verbal aggression. These results show that grandiose and vulnerable narcissism are different self-states of the same pathology and emphasize vulnerability symptoms in DSM criteria for NPD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Narcissism
  • Grandiosity
  • Vulnerability
  • Aggression
  • Interpersonal Problems.  
 
سلیمانی، مهدی. پاست، نگین. مولایی، مهری. محمدی، ابوالفضل. دشتی پور، معصومه. صفا، یاسمن. پینکس، آیرون. (در دست انتشار). مطالعه اعتباریابی پرسشنامه خودشیفتگی مرضی در نمونه دانشجویان ایرانی. مجله روان­شناسی معاصر.
لطیفیان، مرتضی و سیف، دیبا. (1386). بررسی تأثیر خودآگاهی بر اختلالات روابط بین­فردی دانشجویان، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 26، 150-137
محمدی، نورالله. (1385). بررسی مقدماتی شاخص های روان­سنجی پرسشنامه پرخاشگری باس-پری. مجله  علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز. 49. 151-135
Akhtar, S. (2003). New clinical realms. London, England: Jason Aronson; 234-243.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Arlington: American Psychiatric Association.
Ansell, E. B. (2006). An integrative two-dimensional model of adaptive and maladaptive narcissism. Presented at Annual Meeting of American Psychological Association. 114th, New Orleans, L A.
Bachar, E. Hadar, H. & Shalev A. Y. (2005). Narcissistic vulnerability and the development of PTSD: a prospective study. Journal of Nervous Mental Diseases, 193:762–65.
Cain, N. M. Pincus, A. L. & Ansell, E. B. (2008). Narcissism at the crossroads: phenotypic description of pathological narcissism across clinical theory, social/personality psychology, and psychiatric diagnosis. Clinical Psychology Review, 28, 638-656.
Campbell, W. K. (2001). Is narcissism really so bad? Psychological Inquiry, 12:214–16.
Cooper, A. M. (2005). The Quiet Revolution in American Psychoanalysis: Selected Works of Arnold M. Cooper. New York: Brunner-Routledge.
Dickinson, K. A & Pincus, A. L. (2003). Interpersonal analysis of grandiose and vulnerable narcissism. Journal of PersonalityDisorders, 17:188–207.
Heisel, M. J, Links P. S. Conn D. Van Reekum, R. & Flett, G. L. (2007) Narcissistic personality and vulnerability to late-life suicidality. American Journal of Geriatric Psychiatry, 15:734–41.
Kernberg, O. F. (1992). Aggression in personality disorders and perversions. New Haven, CT: Yale University Press.
Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inquiry, 14, 1-26.
Kim, Y. Pilkonis, P. A. and Barkham, M. (1997). Confirmatory Factor Analysis of the Personality Disorder Subscales from the Inventory of Interpersonal Problems. Journal of Personality Assessment, 69, 284-296.
 Krizan, Z. & Bushman, B. J. (2011). Better than my loved ones: social comparison tendencies among narcissists. Personality and Individual Differences, 50,212-216.
Miller, J. D. Dir, A. Gentile, B. Wilson, L. Pryor, L. R. & Campbell, W. K. (2010). Searching for a vulnerable dark triad: Comparing factor 2 psychopathy, vulnerable narcissism, and borderline personality disorder. Journal ofPersonality, 78, 1529–1564.
Perez, M. Vohs, K. D. & Joiner T. E. (2005). Discrepancies between self and other esteem as correlates of aggression. Journal of Social and Clinical Psychology, 24, 607-620.
Pincus A. L. (2005). A contemporary integrative interpersonal theory of personality disorders, In Major Theories of Personality Disorder, ed. M. F. Lenzenweger, J. F. Clarkin, New York: Guilford. 282–331.
Pincus, A.L. Ansell, E.B. Pimentel, C.A. Cain, N. M. Wright, A. G. C. & Levy, K. N. (2009). Initial construction and validation of the Pathological Narcissism Inventory. Psychological Assessment, 21:365–79.
Pincus, A. L. & Lukowitsky, M. R. (2010). Pathological Narcissism and Narcissistic Personality Disorders. Annual Review of Clinical Psychology, 6: 421-446.
Pincus, A. L. (2013). The Pathological Narcissism Inventory. In J. Ogrodniczuk (Ed.), Understanding and treating pathological narcissism, 93–110.
Pincus, A. L. & Roche, M. J. (2011). Narcissistic grandiosity and narcissistic vulnerability. In Campbell, W. K., & Miller, J. D. The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder, Theoretical Approaches, Empirical Findings an Treatments, John Wiley and Sons, Inc. USA, 31-40.
Ritter, K.  Dziobek, I.  Preibler, S., Anke Ruter, A. Vater, A. Fydrich, T. Lammers, C. H. Heekeren, H. Roepke, S. (2011). Lack of empathy in patients with narcissistic personality disorder, Psychiatry Research, 187: 241–247.
Roningstem, E. (2011). Psychoanalytic Theories of Narcissism and Narcissistic Personality. In: Campbell, W. K. & Miller, J. D. The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder, Theoretical Approaches, Empirical Findings and Treatments, John Wiley and Sons, Inc. USA, 41-55.
Ronningstam, E.F (2005). Identifying and Understand the Narcissistic Personality. New York: Oxford University Press.
Ronningstam, E. F. (2005). Narcissistic personality disorder: a review. Clinical Psychology Review, 277–327
Russ E, Shedler J, Bradley R, Westen D. (2008). Refining the construct of narcissistic personality disorder: diagnostic criteria and subtypes. American Journal of Psychiatry, 165:1473–81.
 
Thomaes, S., Bushman, B. J., Stegge, H., Olthof, T. (2008). Trumping shame by blasts of noise: narcissism, selfesteem, shame, and aggression in young adolescents. Child Development, 79:1792–801.
Watson, P. J. (2005). Complexity of narcissism and a continuum of self-esteem regulation. In M. Maj, H. S. Akiskal, J. E. Mezzich, & A. Okasha (Eds.), Evidence and experience in psychiatry volume 8: Personality disorders, New York: John Wiley & Sons, Ltd. 336−338.
Wright, A. G. C., Lukowitsky, M. R., Pincus, A. L. (2008). The hierarchical factor structure of the pathological narcissism inventory (PNI). Presented at Annual Meeting of American Psychological Association, 116th, 2008; Boston, MA.