اثر بخشی شناخت رفتار درمانی بر خودکارآمدی سبک زندگی ‏مربوط به وزن در دانشجویان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. ‏‏

2 دانشیار، روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. ‏

3 استادیار، روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.‏

چکیده

از آن‌جاکه چاقی و اضافه وزن امروزه از مشکلات اصلی جوامع مدرن به شمار می‌رود و در پیشگیری و درمان آن  با تناقض مواجه هستیم این مطالعه با هدف تعیین تاثیر شناخت رفتار درمانی روی خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون وگروه گواه بود.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا که شاخص توده بدنی 25 تا 35 داشتند، بودندکه از میان آن‌ها 20 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن بود.داده‌هابا استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است.مداخله شناخت رفتاری می تواند در افزایش خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن مفید باشد. لذا پیشنهاد می‌شودبا استفاده از شناخت رفتار درمانی و استفاده از نتایج این پژوهش در مراکز مشاوره به کاهش وزن کمک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Behavior Therapy on Weight ‎Efficacy of Life Style in Female Students

نویسندگان [English]

  • Mastaneh Moradhaseli 1
  • Hassan Shams Esfandabad‎ 2
  • Alireza Kakavand 3
1 M.A. Student in General Psychology, Imam Khomeini International University, ‎Qazvin, Iran,
2 Associate Professor of Psychology at Imam Khomeini International University, ‎Qazvin, Iran
3 Assistant Professor in General Psychology, Imam Khomeini International ‎University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Since, nowadays, obesity and overweight are main problems of modern societies and there is a contradiction on the prevention and treatment of obesity, this study aimed to study the effect of cognitive behavior therapy on Weight Efficacy of Life style. The method used for this study was semi-experimental using pre-test, post-test with the control group. The sample consisted of all students of Bu-Ali Sina University. Sampling was done via available sampling. Data were collected using Weight-Efficacy of Life style. Result of multivariate covariance analyze indicated that weight efficacy of life in the experimental group was significantly higher than the control group. Cognitive behavior therapy can increase weight efficacy of life style. It is suggested that using cognitive behavior therapy for decrease overweight and its outcome be used counselling center to help them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive behavior therapy
  • Self -efficacy
  • Overweight