تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در راهبردهای تنطیم شناختی هیجان نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از ضربه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در راهبردهای تنطیم شناختی هیجان نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از ضربه بود. برای این منظور، 5 نفر نوجوان (3 دختر و 2 پسر) از یکی از مراکز نگهداری کودکان کار در شهر کرج با استفاده از ابزارهای تشخیصی (مصاحبه بالینی ساختاریافته و مقیاس تأثیر رویداد (ویس و مارمر، 1997) و به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند. افراد انتخاب‌شده به‌صورت انفرادی، طی 20 جلسه تحت آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفتند و همه افراد در سه مرحله (قبل از آموزش، پس از آموزش و 2 ماه پیگیری) به‌وسیله‌ی پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ارزیابی شدند. برای تجزیه تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی بون­فرنی استفاده شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بیانگر این بود که آموزش حافظه کاری هیجانی منجر به بهبود راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در مؤلفه تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی و ارزیابی مجدد مثبت در آزمودنی‌ها و همچنین کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در مؤلفه‌های ملامت خویشتن، ملامت دیگران و فاجعه‌سازی آزمودنی‌ها از مرحله پیش‌آزمون تا پس‌آزمون و پیگیری شده است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می­توان گفت آموزش حافظه کاری هیجانی، گزینه مناسبی برای بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از ضربه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotional Working Memory Training In Cognitive Emotion Regulation Strategies of Adolescents with Post-Traumatic Stress Disorder

نویسندگان [English]

  • Zobeir Samimi 1
  • Jafar Hassani 2
1 Ph.D. Student Ejucational Psychology, Shahid Madani Azarbayejan University
2 Associate Professor, Clinical Psychology, Kharazmi University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of emotional working memory training on Cognitive Emotion Regulation Strategiesin adolescents afflicted with Post- Traumatic Stress Disorders (PTSD). Five adolescents (M: 2 F: 3) were selected voluntarily by some recognizing tools (SCID-I) & (IES-R)) from one of the working child care center in Karaj. Selected people – one by one were under emotional working memory training during 20 sessions. All people were assessed during three stages- pre-training, in training and 2-month follow-up by Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. For data analysis variance analysis (repeated measures) and Bonferroni test were used. The results represents that emotional working memory training results in increase in ability of participants in adaptive strategies: Refocus on Planning and Positive Reappraisal components. Also, in non-adaptive strategies: Self-blame, Catastrophizing and Other-blame had significant decreases in participants from pretest to post test and then to follow up. Regarding the current study, it can be said that emotional working memory training is an appropriate choice for improve Cognitive Emotion Regulation Strategies in adolescents suffering from Post- Traumatic Stress Disorders (PTSD).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post- Traumatic Stress Disorder (PTSD)
  • Cognitive Emotion Regulation Strategies
  • Emotional Working Memory
انجمن روان پزشکی آمریکا. (2013). ویراست پنجم راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی. ترجمه یحیی سید محمدی (1393)، نشر روان.
صمیمی، زبیر؛ حسنی، جعفر؛ کرد تمینی، مسلم؛ افزون، جواد. (1394). اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر توانایی مهارگری شناختی وعاطفی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از ضربه. فصلنامه سلامت روانی کودک، 2(3)، 37-21.
محمد خانی، پروانه؛ جهانی، علی و تمنائی فر، شهین. (1384). مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات دی اس ام. چاپ چهارم. تهران: انتشارات فرادید.
سجادیان، پریناز. (1392). ارائه الگوی ساختاری عوامل خطر سوگ بحران زا و رابطه آن با اختلال استرس پس از ضربه در کودکان و نوجوانان داغدیده مهاجر افغانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.
مشهدی، علی؛ میردورقی، فاطمه؛ حسنی. (1390). نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال‌های درونی سازی کودکان. مجله روان‌شناسی بالینی، 3(3)، 39-29.
وکیلی، یعقوب؛ فتی، لادن؛ حبیبی، مجتبی. (1392). اثربخشی درمان فراشناختی در بیماران اختلال تنیدگی پس ‌از ضربه: مورد پژوهی سه بیمار.  مجله علمی-پژوهشی روان‌شناسی بالینی، 5(4)، 108-99.
Banich, M. T; Mackiewicz, K. L; Depue, B. E; Whitmer, A. J; Miller, G. A. & Heller, W. (2009). Cognitive control mechanisms, emotion and memory: a neural perspective with implications for psychopathology. Neuroscience & Biobehavioral Reviews33(5), 613-630.‏
Bargh, J. A. & Williams, L. E. (2007). The nonconscious regulation of emotion.Handbook of emotion regulation1, 429Á445.‏
Blake, D. D; Weathers, F. W; Nagy, L. M;. Kaloupek, D. G; Gusman, F. D; Charney, D. S. & Keane, T. M. (1995). The development of a clinician-administered PTSD scale. Journal of traumatic stress8(1), 75-90.‏
Boden, M. T; Westermann, S; McRae, K; Kuo, J; Alvarez, J; Kulkarni, M. R. & Bonn-Miller, M. O. (2013). Emotion regulation and posttraumatic stress disorder: a prospective investigation. Journal of Social and Clinical Psychology32(3), 296-314.‏
Bonn-Miller, M. O; Vujanovic, A. A; Boden, M. T. & Gross, J. J. (2011). Posttraumatic stress, difficulties in emotion regulation, and coping-oriented marijuana use. Cognitive Behaviour Therapy40(1), 34-44.‏
Brass, M; Ullsperger, M; Knoesche, T. R; Von Cramon, D. Y. & Phillips, N. A. (2005). Who comes first? The role of the prefrontal and parietal cortex in cognitive control. Journal of cognitive neuroscience17(9), 1367-1375.‏
Crane, P. A. & Clements, P. T. (2005). Psychological responses to disaster: Focus on adolescents. Journal of Psychosocial Nursing43(8), 31-38.
DeRubeis, R. J; Siegle, G. J. & Hollon, S. D. (2008). Cognitive therapy versus medication for depression: treatment outcomes and neural mechanisms. Nature Reviews Neuroscience9(10), 788-796.
Duncan, J. (2010). The multiple-demand (MD) system of the primate brain: mental programs for intelligent behaviour. Trends in cognitive sciences14(4), 172-179.‏
Engen, H. & Kanske, P. (2013). How working memory training improves emotion regulation: neural efficiency, effort, and transfer effects. The Journal of Neuroscience33(30), 12152-12153.‏
First, M. B; Spitzer, R. L; Gibbon, M. & Williams, J. B. (1997). User's guide for the Structured clinical interview for DSM-IV axis I disorders SCID-I: clinician version. American Psychiatric Pub.‏
Garnefski, N; Boon, S. & Kraaij, V. (2003). Relationships between cognitive strategies of adolescents and depressive symptomatology across different types of life event. Journal of Youth and Adolescence32(6), 401-408.‏
Garnefski, N; Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences30(8), 1311-1327
Garnefski, N; Teerds, J; Kraaij, V; Legerstee, J. & van den Kommer, T. (2004). Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: Differences between males and females. Personality and Individual Differences36(2), 267-276.
Gilbert, D. T. & Wilson, T. D. (2000). Miswanting: Some problems in the forecasting of future affective states.‏Cambridge University Press, pp. 550-564.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of general psychology2(3), 271.‏
Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: taking stock and moving forward. Emotion13(3), 359–365.
Gross, J. J. & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being.Journal of personality and social psychology85(2), 348.‏ 362.
Gross, J. J. & Levenson, R. W. (1997). Hiding feelings: the acute effects of inhibiting negative and positive emotion. Journal of abnormal psychology, 106(1), 95.‏
Gross, J. J. & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations.‏ New York, NY: Guilford Press. p. 3-24.
Hales, R. E. & Yudofsky, S. C. (2003). The American Psychiatric Publishing textbook of clinical psychiatry (4th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, Inc.
Harmer, C. J; Hill, S. A; Taylor, M. J; Cowen, P. J. & Goodwin, G. M. (2003). Toward a neuropsychological theory of antidepressant drug action: increase in positive emotional bias after potentiation of norepinephrine activity. American Journal of Psychiatry.‏160:990 –992.
Hayes, J. P; VanElzakker, M. B; & Shin, L. M. (2012). Emotion and cognition interactions in PTSD: a review of neurocognitive and neuroimaging studies. Frontiers in integrative neuroscience, 6(89),1-14.
Kanske, P; Heissler, J; Schönfelder, S. & Wessa, M. (2012). Neural correlates of emotion regulation deficits in remitted depression: the influence of regulation strategy, habitual regulation use, and emotional valence.Neuroimage61(3), 686-693.
Kelly, A. C. & Garavan, H. (2005). Human functional neuroimaging of brain changes associated with practice. Cerebral Cortex15(8), 1089-1102.‏
Lanius, R. A; Vermetten, E; Loewenstein, R. J; Brand, B; Schmahl, C; Bremner, J. D. & Spiegel, D. (2010). Emotion modulation in PTSD: Clinical and neurobiological evidence for a dissociative subtype. The American journal of psychiatry167(6), 640-647.‏
Lanius, R. A; Williamson, P. C; Densmore, M; Boksman, K; Gupta, M. A; Neufeld, R. W. & Menon, R. S. (2001). Neural correlates of traumatic memories in posttraumatic stress disorder: a functional MRI investigation. American Journal of Psychiatry, 158(11), 1920-1922.‏
Liberzon, I. & Sripada, C. S. (2007). The functional neuroanatomy of PTSD: A critical review. Progress in brain research167, 151-169.‏
Mammarella, N. (2014). Is Emotional Working Memory Training a New Avenue of AD Treatment? A review. Aging and disease5(1), 35-40.
Matejka, M; Kazzer, P; Seehausen, M; Bajbouj, M; Klann-Delius, G. Menninghaus, W. et al. (2013). Talking about emotion: Prosody and skin conductance indicate emotion regulation. Frontiers in Psychology, 4(260), 1-13.
Mayberg, H. S; Lozano, A. M; Voon, V; McNeely, H. E; Seminowicz, D. Hamani, C. & Kennedy, S. H. (2005). Deep brain stimulation for treatment-resistant depression. Neuron45(5), 651-660.‏       
Miller, E. K. (2000). The prefontral cortex and cognitive control. Nature reviews neuroscience1(1), 59-65.‏
Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of abnormal psychology109(3), 504.‏
Owen, A. M; McMillan, K. M; Laird, A. R. & Bullmore, E. (2005). N‐back working memory paradigm: A meta‐analysis of normative functional neuroimaging studies. Human brain mapping25(1), 46-59.
Price, J. L. & Drevets, W. C. (2012). Neural circuits underlying the pathophysiology of mood disorders. Trends in cognitive sciences16(1), 61-71.‏
Roughan, L. & Hadwin, J. A. (2011). The impact of working memory training in young people with social, emotional and behavioural difficulties. Learning and Individual Differences21(6), 759-764.
Schmeichel, B. J Volokhov, R. N. & Demaree, H. A. (2008). Working memory capacity and the self-regulation of emotional expression and experience. Journal of personality and social psychology95(6), 1526.‏
Schweizer, S. & Dalgleish, T. (2011). Emotional working memory capacity in posttraumatic stress disorder (PTSD). Behaviour research and therapy49(8), 498-504.‏
Schweizer, S Grahn, J Hampshire, A Mobbs, D. & Dalgleish, T. (2013). Training the emotional brain: improving affective control through emotional working memory training. The Journal of Neuroscience33(12), 5301-5311.
Villalba, J. A. & Lewis, L. D. (2007). Children, adolescents, and isolated traumatic events: Counseling considerations for couples and family counselors. Family Journal15(1), 31-35.‏
Weiss, D. S. & Marmar, C. R. (1997). The Impact of Event Scale—Revised. In J. P. Wilson, & T. M. Keane (Eds.), Assessing psychological trauma and PTSD: A handbook for practitioners (pp. 399–411). New York: Guilford Press.