بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر سلامت عمومی و حرمت خود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه تربیت درس

چکیده

امروزه سلامت روان کارکنان یکی از دغدغه های پژوهشگران و مدیران ادارات و سازمان ها است. در همین راستا مهارت های مقابله ای به عنوان یکی از راهبردهای شناختی راهگشای عادات سالم و مانعی برای آسیب های روانی و جسمی ناشی از تنیدگی محسوب می شود. پژوهش ها حاکی است با آگاهی فرد از راهبردهای مقابله ای مناسب و بکارگیری آنها، سلامت روان وی تضمین خواهد شد. هدف اصلی از مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر سلامت عمومی و حرمت خود در کارکنان زن ناجا می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیش آزمایشی و مدل تک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون است. نمونه پژوهش حاضر شامل 15 نفر از کارکنان زن ناجا در شهر تهران است که با روش نمونه گیری در دسترس از جامعه انتخاب شدند و به آن ها طی 10 جلسه مهارت های مقابله ای آموزش داده شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های سلامت عمومی و حرمت خود کوپر اسمیت و برای تحلیل داده ها از آزمون t وابسته استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است از نظر سلامت عمومی و حرمت خود اجتماعی، بین دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect on general health and coping skills and self esteem

نویسندگان [English]

  • hamid golkar 1
  • parviz azad fallah 2
چکیده [English]

Today mental health of staff is one of the concerns of the concerns of researchers and managers of departments and agencies. In this way it seems coping skills as ine of cognitive strategies bring healthy habits and prevent psychological and physical damage caused by stress. Research suggests that a person who knows of coping strategies and applys them properly his mental health will be guaranteed. Therefor the present study investigated the effectiveness of coping skills training on geraral health and self esteem of women employees in NAJA. Research methodology is pre experimental single group with pre test and post test. 15 female NAJA employees in Tehran who were available sample were trained in 10 session for coping skills. General health questionnaire and self esteem inventory of cooper smith were used to collect data. Also dependent test was used for analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coping skills education
  • general health
  • self esteem
  • NAJA staf