رابطه ی بین روایت از رویا و مولفه های تجارب خواب با ویژگی های شخصیتی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اراک

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین روایت از رویا و مولفه های تجارب خواب با ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه اراک انجام شد. گروه نمونه شامل 75 دانشجو با میانگین سنی77/1 = 75/21 بود که به روش نمونه گیری داوطلبان از میان دانشجویان دانشگاه اراک انتخاب شدند. آزمودنی ها ضمن ارایه مجموعه گزارش رویاهای خود در مدت 6 ماه، به پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت نئو و زمینه یابی تجارب خواب آیوا پاسخ دادند. پس از تحلیل محتوای آشکار رویاها بر مبنای ملاک های پرسشنامه ی NEO، ISES و بررسی رابطه ی بین متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج پژوهش نشان داد متغیر روان رنجوری در پرسشنامه ی نئو با تحلیل محتوای برون گرایی، پذیرا بودن نسبت به تجربه، مسئولیت پذیری، مولفه ی تجارب عمومی خواب و زمینه یابی تجارب خواب ایوا رابطه ی منفی و معنی داری داشته است اما با تحلیل محتوای روان رنجوری و رویای روشن رابطه ای نداشت. همچنین متغیر روان رنجوری نئو در ارتباط با پرسشنامه ISES تنها با عامل رویای روشن رابطه ی منفی و معنی دار داشته است متغیر سازگاری پرسشنامه ی نئو نیز تنها با تحلیل محتوای سازگاری رابطه مثبت و معنی داری داشته است. متغیر مسئولیت پذیری پرسشنامه نئو با تحلیل محتوای روان رنجوری رابطه ای معنی دار حاصل نشد. علاوه بر این متغیر مسئولیت پذیری پرسشنامه نئو در رابطه با پرسشنامه ISES با مولفه ی رویای روشن رابطه ی مثبت و معنی دار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between dream recalls components of sleep experiences, and personality traits of studernts

نویسندگان [English]

  • saeed musavi pour 1
  • mahmud golzari 2
چکیده [English]

This research is about effectiveness of therapeutic community on attribute style change of addicts. For this purpose two groups were selected. Experimental group is 25 addict persons from hejrat therapeutic community institute and 28 addict persons as control group that were selected from shahid family addiction institute. At first because of determine of therapeutic community effectiveness on attribute style change of addicts. Each group discrepancy scours were calculated. After that for determining of effectiveness of therapeutic community on attribute style change of addicts mean difference of two independence groups ewre accounted by t test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • therapeutic community attributes style
  • addicts