مقایسه اثر بخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت عمومی جانبازان شیمیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بر اساس تحقیقات قبلی علاوه بر مشکلات جسمانی، سلامت روانی پایین یکی از مشکلات روان شناختی جانبازان شیمیایی می باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روانی جانبازان شیمیایی بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی چند گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. 47 نفر از جانبازان شیمیایی شهرستان سردشت که دارای نمره بالا در پرسشنامه سلامت روانی بودند به صورت تصادفی انتخاب و سپس در سه گروه آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس، آموزش تنظیم هیجان و کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس مختلط استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از اثر بخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهبود سلامت روانی جانبازان شیمیایی است. با توجه به افزایش نمرات سلامت روان و موثر بودن آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهبود نمرات سلامت روان در جانبازان شیمیایی باید به چنین آموزش هایی در این گروه توجه جدی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of effectiveness of mindfulness and emotion regulation trainings on mental health in chemical victims

نویسندگان [English]

  • mohammad narimani 1
  • saeed arya pouran 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of mindfulness and emotion regulation trainings on general health in chemical victims. Research method of current study was multi groups experimental with pretest post test and follow up in tow experimental and one control groups. 48 of chemical warfare victims in sardasht city with high score in general health questionnaire randomly selected and assigned in mindfulness based stress reduction training emotional regulation training and control groups. General health questionnaire used for gathering of data and mixed analysis of variance for analyzing of data. Results indicated that average scores of mental health were meaningfully improved in mindfulness training group than emotional regulation training group and in emotional regulation group control group in both post test and follow up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • emotional regulation
  • Mental Health
  • chemical victims