کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی: مفاهیم مستقل یا وابسته؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارائه یک ابزار معتبر برای سنجش کیفیت زندگی و تبیین رابطه بین کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر انجام شده است. طرح حاضر از نوع پژوهش های علی مقایسه ای است. شرکت کنندگان پژوهش شامل 500 نفر از معلمان تهرانی بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه های کیفیت زندگی و سلامت روان شناختی را تکمیل نمودند نتایج نشان داد که بین زیر مجموعه های کیفیت زندگی و رضایت از زندگی به عنوان زیر مجموعه ی بهزیستی ذهنی رابطه ی معنادار وجود دارد ولی بین کیفیت زندگی و سلامت ذهنی رابطه ی معناداری یافت نشد. این نتایج نشان می دهد که برخورداری از کیفیت زندگی خوب، به معنی داشتن بهزیستی ذهنی نیست چرا که داشتن کیفیت مناسب زندگی میتواند منجر به رضایت زندگی شود که تنها یکی از مولفه های بهزیستی ذهنی است و نه تمام آن. این یافته ها تلویحات مهمی در طراحی برنامه های مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of life and subjective well being: dependent or independent concepts

نویسندگان [English]

  • mohammad naghi farahani
  • shahram mohammad khani
چکیده [English]

His research has been some to constructing a valid instrument to evaluate of quality of life and subjective well being. 500 teachers from different sector of Tehran city systematic randomly completed the quality of life questionnaire and subjective well being scale. The results showed that there is a significant relationship between sub scales of quality of life with life satisfaction as a sub scale of subjective well being but not with subjective well being have a good quality of life is not mean as a good subjective well being because a good quality of live can produce a life satisfaction of life but not to produce a good subjective well being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • subjective well being
  • Life Satisfaction