تاثیر روش درمان تن‌آرامی گروهی بر کاهش اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

2 استادیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اضطراب جدایی پریشانی کودک است هنگامی که او در تجربه جدایی و یا پیش­بینی جدایی از سرپرست خود می­باشد. تشخیص اختلال اضطراب جدایی[1]در دوران کودکی از نظر خطر سلامت روان در سراسر عمر قابل توجه است. هدف پژوهشگر از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تن­آرامی گروهی بر کاهش علائم اختلال اضطراب جدایی دانش­آموزان پایه اول ابتدایی بود. به همین منظور از طرح پژوهش شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. یک ماه بعد از پایان جلسات مداخله، مرحله­ی پیگیری انجام شد. جامعه تحقیق را دانش­آموزان دختر پایه اول ابتدایی مبتلا به اختلال اضطراب جدایی شهر سمنان تشکیل دادند. اعضای نمونه شامل 24 نفر بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند و بر اساس پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) دارای اختلال اضطراب جدایی تشخیص داده شدند و پس از کسب رضایت والدین برای شرکت در جلسات تن­آرامی گروهی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. سپس مداخله­ی تن­آرامی گروهی که براساس تئوری آرمیدگی جکوبسون و به شکلی بازی­گونه تدوین شده بود در ده جلسه برای گروه آزمایش اجرا گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل واریانس آمیخته دو طرفه استفاده شد. یافته­ها حاکی از این بود که درمان تن­آرامی گروهی بر کاهش نشانه­های اختلال اضطراب جدایی دانش­آموزان مقطع ابتدایی در دو گروه آزمایش و گواه اثربخش است. با توجه به یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که مداخله­ی تن­آرامی گروهی در بهبود نشانه­های اضطراب جدایی دانش­آموزان موثر است. بنابراین، به منظور مقابله با اختلال اضطراب جدایی کودکان، درمان تن­آرامی گروهی پیشنهاد می­شود.[1]. Separation Anxiety Disorder (SAD)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of group relaxation method on separation anxiety disorder students

نویسندگان [English]

  • Zeinab Tashakori 1
  • Farangis Kazemi 2
  • Janet Hashemi Azar 2
چکیده [English]

Separation anxiety disorder usually happened, when the children has the experience or anticipate separation from their parents. Diagnosis of SAD in childhood is very important to protect child from an injury on mental health. The purpose of this research was to investigate the effect of group relaxation on reduction of SAD on children with separation anxiety disorder symptoms. For this purpose, the researchers used the quasi-experimental design pretest-posttest model with control group. A month after the intervention sessions, follow-up sessions were conducted. The statistical population consisted of all first grade girls with separation anxiety disorder in Semnan. The sample members consisted of 24 patients with purposive sampling method based on the fifth edition of the diagnostic statistical manual of mental disorders (DSM-5) were diagnosed with separation anxiety disorder, and after obtaining parental consent to participate in the meetings of the group relaxation were randomly assigned to experimental and control groups. Then, group Jacobson relaxation intervention in form of the game during 10 sessions were used  for experimental group in order to analyze the data, descriptive statistics methods such as mean and standard deviation and for hypothesis  experiment,  the two-way ( ANOVA) (SPANOVA) test  was used. Results showed that between the effect of relaxation therapy on decreasing symptoms of separation anxiety disorder elementary students there was significant differences between experimental and control groups, and reduction anxiety was more in the experimental group. According to the findings, it can be concluded that the group relaxation intervention in improving symptoms of separation anxiety in children is effective. Therefore, in order to deal with separation anxiety disorder in children is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • separation anxiety
  • group relaxation
  • students
انجمن روانشناسی آمریکا (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. (ویراست پنجم).ترجمه: یحیی سید محمدی. (1393). تهران: نشر روان.
انجمن روانشناسی آمریکا (2000). متن تجدید نظر شده ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. (ویراست پنجم).ترجمه: محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس. (1388). تهران: نشر سخن.
بیرامی، منصور.، اکبری، ابراهیم.، قاسم­پور، عبدالله.، عظیمی، زینب. (1391). بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 3 (8)، 40-69.
جلالی، محسن و پوراحمدی، الناز. (1392). شیوع اختلالات اضطرابی در میان کودکان 10-14 ساله در گرگان. انجمن روانپزشکی اروپا. شماره 1.
رجبی، سوران و دهقانی، یوسف. (1392). اثربخشی آرمیدگی به شیوه جاکوبسون بر کاهش اضطراب امتحان تیزهوشان. کنگره بین المللی کودک و نوجوان. دانشگاه تبریز.
عارفی، مختار؛ مؤمنی ،خدامراد و محسن زاده، فرشاد. (1391). مقایسه اثربخشی شناخت درمانی و آرام سازی عضلانی بر اضطراب امتحان. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. سال شانزدهم، شماره دوم، 125-131.
کوئست، بلوم و مایکل، ال.(2003). مهارت‌های سازگاری با کودکان ناسازگار: راهنمایی علمی برای والدین و درمانگران. ترجمه: جواد علاقه بند راد (1384). تهران: نشر سنا.
ویتبورن، سوزان کراس و هالجین، ریچارد پی. (2014) .آسیب شناسی روانی. ترجمه : یحیی سید محمدی (1393)، تهران: نشر روان.
Akinsola, Esther. F. and Nwajei, A.D. (2013). Test Anxiety Depression and Academic Performance: Assessment and Management Using Relaxation and Cognitive Restructuring Techniques. Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Lagos, Lagos, Nigeria. Vol.4, No.6A1, 18-24.
Barrows, K .A. and Jacobs, BP. (2002). Mind-body medicine: an introduction and review of the literature. Med Clin North Am; 86: 1131.
Bernstein, D.A and Borkovec, T.D (2002).new directions in Progressive relaxation training: A guide book for helping professionals. West port.CT:Preager publeshers.
Carthy, T. Horesh, N. Apter, A. & Gross, J.J (2010). Patterns of Emotional Reactivity and Regulation in Children with Anxiety Disorders, Journal of Psychopathology & Behavioral Assessment, Vol. 32, No. 1, (March 2010b), pp. 23-36.
Dolton, Melissa G. (2015). Teaching Relaxation Techniques to Improve Achievement and Alleviate the Anxiety of Students With Learning Disabilities in an Independent School. Nova Southeastern University.
Elsenbruch, S., Langhorst, J., Popkirowa, K., Müller, T., Luedtke, R., Franken, U., Paul, A., Spahn, G., Michalsen, A., Janssen, OE. Schedlowski, M. & Dobos, G. (2005). Effects of mind-body therapy on quality of life and neuroendocrine and cellular immune functions in patients with ulcerative colitis. Psychother Psychosom; 74: 277–287.
Jacobson, E. (1938). Progressive relaxation (2nd Ed.). Chicago: University of Chicago Press
Jacobson, E. (1970). Modern treatment of tense patients. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publishers
Jorm, AF. Christensen, H. Griffiths, KM & Rodgers, B (2002). Effectiveness of complementary and self-help treatments for depression. Med J Aust; 176:S84–96.
Kenner،Courtney. C. (2009). Comparison of Two Relaxation Techniques to Reduce Physiological Indices of Anxiety in a Person with Mild Mental Retardation. the Department of Occupational Therapy of East Carolina University.
Larson, A. H., Ramahi, M. K., Conn, S. R., Estes, L. A., & Ghibellini, A. B. (2010). Reducing test anxiety among third grade students through the implementation of relaxation technique. Journal of School Counseling, 8(19), 19.
Lewinsohn, P. M., Holm-Denoma, J. M., Small, J. W., Seeley, J. R., & Joiner, T. E., Jr. (2008). Separation anxiety disorder in childhood as a risk factor for future mental illness. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47(5), 548–555.
Lundervold, D.A. Dunlap. A. L. (2006). Alternate Forms Reliability of the Behavioral Relaxation Scale: Preliminary Results. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy. Volume 2, No. 2. 240-245.
Manicavasagar, V. Silove, D. Curtis, J., & Wagner, R. (2000). Continuities of separation anxiety from early life into adulthood. Journal of Anxiety Disorders.pp:14, 1-18.
Merikangas, K. R. He, J. P., Burstein,M., Swanson, S. A. Avenevoli, S., Cui, L., et al. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in U.S. adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication– Adolescent Supplement (NCS-A). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49(10), 980–989.
Morris, R. J. Kratochwill, T. R. Schoenfield, G., & Auster, E. R. (2008). Childhood fears, phobias, and related anxieties. In R. J. Morris & T. R. Kratochwill (Eds.)the practice of child therapy (4th ed., pp. 93-141). New York: Taylor & Francis.
Mychailyszyn .M. P. Kendall. P. C. Domingues. J & Treadwell. K. (2012). Separation Anxiety. Temple University, Philadelphia. 396-402
Rice. C. L (2008). Reducing Anxiety in Middle School and High School Students: A Comparison of Cognitive-Behavioral Therapy and Relaxation Training Approaches. Department OF Special Education, Rreabilitation, and School Psychology. The University Of Arizona.
Saha, Srilekha., Soumendra, Saha. and P.K. Chattopadhyay. (2013(. Effect of Muscle Relaxation Training as a Function of Improvement in Attentiveness in Children. PSU-USM International Conference on Humanities and Social Sciences. Pages 606–613.
Tamayo, Geraldine. (2013). The Impact of Separation Anxiety on the Social and Academic Functioning of Young School-Age Males and Females. At Alliant International University, Los Angeles.
Uzma, Ali. (2010). The Effectiveness of Relaxation Therapy in the Reduction of Anxiety Related Symptoms (A Case Study). Institute of Clinical Psychology, University of Karachi, Pakistan.
Vancampfort, Davy. De Hert, Marc. Knapen, Jan. Maurissen, Katrien. Raepsaet, Julie. Deckx, Seppe. Remans, Sander. Probst, Michel. (2011). Effects of progressive muscle relaxation on state anxiety and subjective well-being in people with schizophrenia: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 25(6), 567–575.
Weems, Carl F. Carrion &Victor, G. (2003). The Treatment of Separation Anxiety Disorder Employing Attachment Theory and Cognitive Behavior Therapy Techniques. Journal of Clinical Child Psychology. Clinical Case Studies. 188-198.
Weiss M. Nordlie, JW& Siegel EP. (2005. (Mindfulness- based stress reduction as an adjunct to outpatient psychotherapy. Psychother Psychosom; 74: 108–112.
Zolog, T. C. Ballabriga, M. C. J. Bonillo-martin, A. Canals-sann, J. Hernandezmartinez, C. Romero-acosta, K., et al. (2011). Somatic complaints and symptoms of anxiety and depression in a schoolbased sample of preadolescents and early adolescents. Functional impairment and implications for treatment. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 11(2), 191–208.