اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏های اضطرابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

2 .دانشیار روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 .دانشیار روانشناسی دانشگاهفردوسی مشهد

چکیده

اختلال‏های اضطرابی، اختلال‏های شایع روانی هستند که کودکان تجربه می‏کنند به گونه­ای که تحول شناختی، اجتماعی و هیجانی کودک را مختل می­کنند. شیوع بالا و ایجاد پیامدهای منفی درازمدت بر تحول کودکان، نیاز به درمان موثر را برجسته می‏کند.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان کودکان مبتلا به اختلال‏های اضطرابی انجام شد. این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. بر اساس نمونه گیری هدفمند 22 دانش آموز دختر و پسر با تشخیص اختلال‏های اضطرابی در دامنه سنی 8 – 13 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار داده شدند. ارزیابی با استفاده از مقیاس اضطراب چند بعدی MASC، فرم والد و معلم آچنباخ، مقیاس نظم جویی شناختی هیجان فرم کودکان انجام شد. گروه آزمایش در 16 جلسه درمان انفرادی شرکت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. داده‏ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و به روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری تحلیل گردید. تحلیل نتایج نشان داد که میانگین نمرات راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، نسبت به گروه کنترل به طور معنا داری کاهش یافت (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Coping Cat Program on improving Emotion Cognitive Regulation among Children with Anxiety Disorders

نویسندگان [English]

  • zahra alizadeh birjandi 1
  • ali mashhadi 2
  • zahra tabibi 3
1 دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
2 .دانشیار روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
3 .دانشیار روانشناسی دانشگاهفردوسی مشهد
چکیده [English]

Anxiety disorders are the most popular symptoms among children. It affects cognitive, emotional and social developmental of children. High prevalence and negative outcomes cause to establish effective treatment.This study aimed to evaluate the efficacy of Kendal treatment program (COPING CAT Program) on improvement of cognitive emotion regulation of anxious children.This is a Quasi-Experimental study with pretest-posttest and control group. The control and experimental groups are selected by purposive sampling (N=22, age= 8-13).The evaluation implemented using multidimensional anxiety scale (MASC) , Child Behavior Checklist (CBCL), Teacher Report  Form (TRF) and Cognitive Emotion Regulation (CERQ-K).The experiment was applied during 16 sessions individually. SPSS-18 software and descriptive statistics and covariate analysis method were used to analyze the data. Covariance analysis revealed that the overall mean non-adaptive cognitive coping strategies scores in the experimental group compared to the control group was significantly lower (p < /em><0.05). The finding showed that the experimental group compared with the control group, the scores of adaptive cognitive coping strategies showed a significant increase (p < /em><0.05). Coping Cat treatment program was effective on improvement of cognitive emotion regulation of anxious children. Findings of this research can be clinical applications to care and treatment of children with anxiety disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children Anxiety Disorders
  • Coping Cat Program
  • cognitive emotion regulation
چینی فروشان، مسعود؛ نشاط دوست، حمید طاهر؛ عابدی، محمدرضا. (1394). اثربخشی مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه CBT بر اضطراب امتحان پسران داوطلب کنکور سراسری. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، 6، 1 – 16 .
صمیمی، زبیر؛ حسنی، جعفر. (1394). تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نوجوانان مبتلا به PTSD. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، 23، 1 – 20.
طهرانی زاده، مریم. (1389). اثر بخشی برنامه درمانگری مقابله‏ای کت بر کاهش نشانه‏های درونی سازی کودکان ایرانی. رساله دکتری. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
مشهدی، علی؛ حسنی، جعفر؛ میردورقی، فاطمه. (1391). بررسی ساختار عاملی، اعتبار روایی نسخه فارسیپرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان – فرم کودکان. مجله اصول بهداشت روانی، 3، 259 – 264.
مشهدی، علی؛ سلطانی شال، رضا؛ میردورقی، فاطمه؛ بهرامی، بتول. (1389). ویژگی‏های مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 21، 70-87.
مشهدی، علی؛ میردورقی، فاطمه؛ حسنی، جعفر. (1390). نقش راهبرد‏های نظم جویی شناختی هیجان در اختلال درونی سازی کودکان. مجله مطالعات روان شناسی بالینی، 3، 3- 11.
مینایی، اصغر. (1385). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خود سنجی و فرم گزارش معلم. پژوهشدر حیطهکودکاناستثنایی، 19، 588-529 .
یوسفی، ف.(1385). بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان. پژوهش درحیطهکودکاناستثنایی، 4، 871– 892 .
Achenbach, T. M., Rescorla, L. A. (2001). ASEBA school age forms profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families.
Barrera, T. L; Norton, P. J. (2009). Quality of life impairment in generalized anxiety disorder, social phobia, and panic disorder. Journal of Anxiety Disorders, 23, 1086–1090.
Beck, A. T. (1976). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York International Univesities Press.
Breinholst, S; Esbjorna, B. H; Reinholdt-Dunnea, M. L; Stallard,P. B. (2012). CBT for the treatment of child anxiety disorders: A review of why parental involvement has not enhanced outcomes. Journal of Anxiety Disorders, 26, 416–424.
Campbell-Sills, L; Barlow D. H. (2007). Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. In: Gross JJ, Editor. Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press, 542-59.
Cobham, V. E., Dadds, M. R., Spence, S. H., McDermott, B. (2010). Parental anxiety in the treatment of childhood anxiety: a different story three years later. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 39, 410–420.
Garnefski N, Kraaij V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40, 1659-69.
Garnefski, N; Kraaij, V; Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotion problems. Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327.
Garnefski, N., Rieffe, C., Jellesma, F., Terwogt, MM., Kraaij, V. (2007). Cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in 9-11-year-old children: the development of an instrument. European Child Adolescence Psychiatry, 16, 1-9.
Garnefski, N., Van-Der-Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., Tein, E. O. (2002). The Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Emotional Problems: Comparison between a Clinical and a Non-Clinical Sample. European journal of Personality, 16, 403- 420. 
Hannesdottir, D., Ollendick, D. H. (2007). The Role of Emotion Regulation in the Treatment of Child Anxiety Disorders. Clinical Child and Family Psychology Review, 10, 275–293
Hogendoorna, S. M., Prins, J. M., Vervoort, L., Woltersa, L. H., Nautac, M. H., Hartmand, C. A., Moorlag, H., Haana, E., Boera, F. (2012). Positive thinking in anxiety disordered children reconsidered. Journal of Anxiety Disorders, 26, 71– 78.
Ingram, H. A., Kendall, P. C., Smith, T. W., Donnel, C., Ronnan, K. (1987). Cognitive specifity in emotional distress. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 734- 742.
Kendall, P. C., & Hedtke, K. A. (2006). Cognitive-behavioral treatment of anxious children: therapist manual. Ardmore, PA: Workbook Publishing.
Kendall, P. C., Barmish, A. J. (2007). Show-That-I-Can (Homework) in Cognitive-Behavioral Therapy for Anxious Youth: Individualizing Homework for Robert. Cognitive and Behavioral Practice, 14, 289–296.
Kendall, P. C., Hudson, J. L., Gosch, E., Flannery-Schroeder, E & Suveg, C. (2008). Cognitive-behavioral therapy for anxiety disordered youth: A randomized clinical trial evaluating child and family modalities. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 282-297.
Reyan, C.M., Dahlen, E. R. (2005). Cognitive emotion regulation in prediction of depression, anxiety, stress and anger. Journal of personality and individual differences, 39, 1249-1260.
Schroevers, M., Kraaij, V., Garnefski, N. (2008). How do cancer patients manage unattainable personal goals and regulate their emotions? An examination of the relations between goal adjustment, cognitive emotion-regulation strategies, and positive and negative affect. Br J Health Psychology, 13, 551-62.
Stallard, P. (2009). Anxiety: Cognitive Behavior Therapy with children and young people. East Sussex: Routledge.
Suveg, C., & Zeman, J. (2004). Emotion regulation in children with anxiety disorders.  Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 33, 750–759.
Suveg, C; Sood, E; Comer, J; Kendall, P. C. (2009). Changes in emotion regulation CBT for anxious youth. Journal of clinical child and adolescent