بررسی تأثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق‌پذیری دانشجویان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که 40 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه، به‌صورت هفتگی شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه انطباق‌پذیری مسیر شغلی ( (CAASگردآوری و از طریق تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها تفاوت معناداری بین دو گروه در انطباق‌پذیری مسیر شغلی و خرده مقیاس‌های آن درزمینه­ی دغدغه، کنجکاوی، کنترل و اعتماد در مرحله پس‌آزمون نشان داد. همچنین نتایج آزمون پیگیری حاکی از پایداری اثر مداخله مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش انطباق‌پذیری و خرده مقیاس‌های آن بود. در نهایت از مشاوره­ی مبتنی بر پذیرش و تعهد می­توان به‌عنوان یک روش مؤثر در افزایش انطباق‌پذیری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Career Adaptability

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naeimi 1
  • Zahra Mazaheri 2
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on students’ adaptability. The method of the research was quasi-experiment with control group and pre-test and post-test and follow-up. The study’s population consists of Isfahan University students from which 40 students were selected by voluntary sampling and randomly assigned to the experimental and control group (20 in each group). Experimental group participated in 8 sessions weekly. Data were collected by career adaptability questionnaire (CASS) and analyzed by SPSS-19 and analysis of variance (ANOVA) method with repetitive measurements. Finding demonstrated significant difference between two groups in career adaptability and it’s subscales about Concern, Control, Curiosity and Confidence in post-test phase. Also the test results implied stability of ACT on adaptability and its subscales. By the end, ACT can be used as an effective method in increasing adaptability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACT
  • Career adaptability
اعتصام پور، ع. (1390). تأثیر آموزش مسیر شغلی والدین بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم دبستان شهر اصفهان در سال 89 -90. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه اصفهان.
امین جعفری، ا. عابدی، م . ر. رضایی، ز و نیلی، ع. ( 1392). مقیاس انطباق‌پذیری شغلی فرم ایرانی، اعتبار یابی و ویژگی‌های روان‌سنجی. مجله روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد. زیر چاپ.
ایزدی، ر. (1391). بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) و درمان شناختی- رفتاری (CBT) بر علائم و باورهای وسواسی، کیفیت زندگی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلابه وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.
سمیعی، ف. باغبان، ای. عابدی، م. ر، و حسینیان، س . (1390). نظریه‌های مشاوره مسیر شغلی (مسیر تکامل انتخاب شغل). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
شفیع‌آبادی، ع. (1391). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌ها‌ی انتخاب شغل. چاپ بیست و یکم. تهران: رشد.
کسایی اصفهانی، ع . (1391). مقایسه تأثیر الگوهای آموزشی سنتی، مدرن و فرا مدرن مشاوره‌ی مسیر شغلی بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان. رساله دکتری، رشته مشاوره، دانشگاه اصفهان.
محققی حسین، دوستی پیمان، جعفری داود (1395). تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر فرانگرانی، نگرانی اجتماعی و نگرانی سلامتی دانشجویان، مجله مطالعات روان‌شناسی بالینی، دوره6، شماره23.
یوسفی، ز. (1390). بررسی الگو‌های فردی و موقعیتی با خود کارآمدی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسری شهر اصفهان. رساله دکتری، رشته مشاوره، دانشگاه اصفهان.
Brown, C., George-Curran, R., & Smith, M. L. (2003). The role of emotional intelligence in the career commitment and decision-making process. Journal of Career Assessment, 11(4), 379–392.
Cai, Z.  Guan, Z. Li, H. Shi, W. Guo, K. Liu,Y. Li,Q. Han,X. Jiang,P. Fang,Z. Hua,H. Self-esteem and proactive personality as predictors of future work self and career adaptability: An examination of mediating and moderating processes.(2015). Journal of Vocational Behavior. 86, 86-94.
Coetzee, M. Harry, N. Emotional intelligence as a predictor of employees' career adaptability.(2014). Journal of Vocational Behavior. 84, 90-97.
Coetzee, M. Stoltz, E. Employees' satisfaction with retention factors: Exploring the role of career adaptabilityOriginal Research Article. (2015).  Journal of Vocational Behavior. 89, 3-91.
Feros, D. L., Lan, L., Cirarrochi, J., & Blackledge J. (2011). Acceptance and commitment therapy (ACT) for improving the lives of cancer patients: a preliminary study, www.contextualpsychology.org.
Flum, H., & Blustein, D. L. (2000). “Reinvigorating the Study of Vocational Exploration: A Framework for Research”, Journal of Vocational Behavior, 56(3), 380-404.
Hartung, P. J. (2011). Barrier or benefit? Emotion in life- career design. Journal of Career Assessment, 19 (3), 296-305.
Hayes S.C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35,639-665.
Hayes, S. C., Strosahl KD. (2010). A practical Guide to Acceptance and Commitment therapy. New York: Springer Science and Business Media Inc.
Hayes,S.C.,Luoma,J.B.,Bond,F.W.,Masuada,A.,&Lillis,J.(2006).Acceptance and commitment therapy: Model, prpcesses and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44, 1-28.
Hirschi, A. Herrmann, A. A, Kelley. Career adaptivity, adaptability, and adapting: A conceptual and empirical investigation Original Research Article. (2015). Journal of Vocational Behavior. 87, 1-10.
Lent, R. W., & Brown, S. D. (2013). CareerDevelopment and counseling. Putting Theory and Research to work. New Jersey: John Wiley & Sons.
Ottino, S. (2010). “The relationship between personality and employability”, M. A thesis, university of south African.
Savickas, M. L. (2002). Career Construction: A developmental theory of vocational behavior. InD. Brown (Ed. ), Career choice and development (4th ed. , pp. 149-205).
Savickas, M. L. (2005). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown & Association (Eds. ) ,career choice and development . San Francosco: Jossey Bass
Savickas, M. L. (2009). Career-style assessment and counseling. In T. Sweeny (Ed. ), Adlerian counceling: A practical for a new decade(3 rd ed. ,pp. 289-320). Muncie, IN: Accelerated Development Press.
Savickas, M. L. (2013). “Career construction theory and practice” In R. W. Lent & S. D. Brown. (Eds.). Career Development and counseling. Putting Theory and Research to work. 147-183. New Jersey: John Wiley & Sons.
Savickas, M. L., Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior 80 (2012) 661–673.
Scent CL, Boes SR. Acceptance and Commitment Training: A Brief Intervention to Reduce Procrastination Among College Students. College Student Psychotherapy 2014; (28): 144-156.
Super, D. E. (1990). A Life-span, life-space approach to career development. In D. Brown. L. Brook & associates (eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2nd ed. ,pp. 197-261). San Francisci, CA: Jossey –Bass.
Tolentino, L. Sedoglavich, V. Lu, V.  Raymund, P. Garcia, J. Restubog, S. The role of career adaptability in predicting entrepreneurial intentions: A moderated mediation model. (2014). Journal of Vocational Behavior. 85, 403-4.