بررسی اثربخشی شناخت در مانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش کمرویی و افزایش ابراز وجود دختران دوره بلوغ

نویسنده

دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه الزهرا

چکیده

کمرویی یک صفت تاثیرگذار درطیف وسیعی از اختلالات درونی شده و برونی شده در نوجوانان است . هدف پژوهش بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان کمرویی و نارسایی ابراز وجود دختران  سن بلوغ بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با  طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل می­باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول (سال تحصیلی 95-94) ( پایه7و8) مناطق 7 و 3 تهران بود. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 4 مدرسه انتخاب شد. پس از اجرای آزمون کمرویی و ابراز وجود در این 4 مدرسه، 30 نفر که حاضر به دریافت 10 جلسه درمان بودند بصورت در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی به دوگروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. برای گروه آزمایش 10 جلسه یک ساعته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اجرا گردید. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش کمرویی  و افزایش ابراز وجود در سطح P<0/001 تاثیرمعناداری داشته است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی  به عنوان درمان موثر بر کاهش کمرویی و افزایش مهارت های ابراز وجود و جرات مندی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy to Reduce Shyness and Increase the Assertiveness Puberty Girls

نویسنده [English]

  • Seyyed Abolghasem Mehri Nejad
چکیده [English]

Shyness is significant trait that influences wildly internal and external disorders in adolescents. This study investigated the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of shyness and assertiveness failure puberty girls. The research method was quasi-experimental design with pre-test and post-test with two experimental and control groups. The population of the study is all female high school students (school year 95-94) (7th and 8th grades) that studied in Regions 7 and 3 in Tehran. 4 schools were selected using simple random sampling. After a test run shyness and assertiveness in the 4 schools, 30 people who agreed to receive 10 sessions of treatment were selected in available and randomly assigned to two experimental and control group. For experimental groups 10 one-hour sessions of mindfulness-based cognitive therapy was performed. Then both groups were post analysis of covariance was used to analyze the test data. The findings showed that mindfulness-based cognitive therapy have had significant effect to reduce shyness and increase assertiveness (P <0/001). According to the findings of this study, cognitive therapy based on mindfulness as an effective treatment to reduce Shyness and increase the skills of assertiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shyness
  • Assertiveness
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy