اثربخشی معنادرمانی به شیوه هوتزل بر حالات شخصیتی، ضربه عشق و دوسوگرایی به جنس مقابل در دانشجویان دختر با شکست عاطفی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده

حد والایی از روابط انسانی که جنبه­های شناختی، هیجانی و انگیزشی را در خود جای می­دهد، می­تواند بازنمایی از عشق باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه­ هوتزل بر حالات شخصیتی، ضربه عشق و دوسوگرایی به جنس مقابل در دانشجویان دختر با شکست عاطفی بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر با شکست عاطفی دانشگاه مازندران بود. 28 نفر از دانشجویان (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) به شیوه نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه، ضربه عشق (LTI)، دوسوگرایی نسبت به جنس مقابل (ASI)، تحلیل رفتار متقابل (حالات شخصیتی) و پروتکل معنادرمانی هوتزل (2002) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد که معنادرمانی بر حالات شخصیتی، ضربه عشق و دوسوگرایی به جنس مقابل در دانشجویان دختر با شکست عاطفی اثربخش است. بر این اساس، استفاده از مبانی معنادرمانی در جهت بهبود وضعیت روانشناختی افراد با تجربه  شکست عاطفی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Logo-therapy in the Hutzel Method on Personality State, Love Trauma and Attitudes to the Opposite Sex in Female Students with Emotional Breakdown Experience

نویسندگان [English]

  • Mansooreh Nikoogoftar 1
  • Alireza Sangani 2
  • Anis Ahmadi 3
  • Nahid Ramak 4
2 others
چکیده [English]

The high level of human relationships, that cognitively, emotionally, and motivationally relates to, can be the representation of love. The aim of this study was the efficacy of logo-therapy in the Hutzel method on personality state, love trauma and attitudes to the opposite sex in the female students with emotional breakdown experience. The study design of pre-test - post-test control group was carried out. The statistical population included all female students with emotional breakdown experience in University of Mazandran. The sampling was selected by targeted sampling method, that sample size included of 28 students (14 in the experimental group and 14 in the control group) was selected. To measure was used questionnaires: Ambivalent Sexism Inventory, Love Trauma Inventory and questionnaire of interpersonal analysis (personality states) and also the Hutzel's logotherapy Method (2002). For data analysis, multivariate analysis of covariance was used. The results indicated that logo-therapy has an effect on personality states, love trauma and attitudes to the opposite in the female students with emotional breakdown. It is recommended to use the principles of logo-therapy in order to improve the situation of people with emotional breakdown. It is recommended to use the principles of logo-therapy in order to improve the status of people with emotional failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logo-therapy
  • Personality state
  • Love Trauma
  • Attitudes to the opposite emotional breakdown
اکبری، ابراهیم؛ خانجانی، زینب؛ پورشریفی، حمید؛ محمود علیلو، مجید؛ عظیمی، زینب. (1391). مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی- رفتاری در بهبـود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان. روان شناسی بالینی، دوره 4، شماره 3، صفحه 87-101.   
امان الهی، عباس؛ تردست، کوثر. (1394). پیش بینی سلامت عمومی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی دانشگاه‌های اهواز، فصلنامه خانواده پژوهی، دوره11 شماره 3،  صفحه 385-407.
بارون، رابرت؛ بیرن، دان؛ برنسکامب، نایلا. (1388). روان شناسی اجتماعی. ترجمه کریمی، یوسف، ویراست یازدهم، نشر روان.
ترخان، مرتضی. (1390). اثربخشی معنادرمانی بر استرس ادراک شده و ناامیدی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری‌های پستان ایران. دوره 4، شماره 4، صفحه:۴۲-۵۰.
خالدیان، محمد؛ و سهرابی، فرامرز. (1393). اثر بخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی و افزاش امید در سالمندان آشیانه خالی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، دوره 4، شماره 15، صفحه 79-103.
لطفی، نرگس؛ سعادتی شامیر، ابوطالب. (1395). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی با شکست عاطفی. مجله پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، دوره 6، شماره۱، صفحه 98-112.
یوسفی، ناصر؛ جهانبخشی، زهرا؛ اصلانی، خالد. (1391). آموزش اثربخشی تاثیر گشتالت‌درمانگری و معنادرمانگری بر کاهش نشانگان وسواس مراجعان در آستانه ازدواج. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، دوره 6، شماره 2، صفحه 1-26.
یوسفی، رحیم؛ ادهمیان، الهام؛ عبدالمحمدی، کریم. (1395). نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، دوره 14، شماره 3، صفحه 171-19.
Aflakseir, A. (2012). Religiosity, personal meaning, and psychological well-being: A study among Muslim students in England. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9(2), 27-31.
Asagba, R. B., & Winberly, C. (2015). Developing a logotherapeutic model for understanding victims of sexual assault. Gender and Behaviour, 13(2), 6784-6788.‏
Barnes, R. C. (2000). Viktor Frankl's logotherapy: Spirituality and meaning in the new millennium. Journal of Professional Counseling, Practice, Theory, & Research, 28(1), 24.‏
Dehkhoda, F., & Popal, A. (2015). The Effect of Group Therapy Based on Logotherapy on Love Trauma Syndrome. International Journal of Health Sciences and Research (IJHSR), 5(10), 286-289. ‏
Field, T. (2011). Romantic Breakups, Heartbreak and Bereavement. Psychology, 2 (4), 382-387.
Fisher, H. E. (2014). The Tyranny of Love: Love Addiction-An Anthropologist’s View. In K. P. Rosenberg, L. G. Feder (Eds), Behavioral Addictions, (237-265). London, NW: Academic Press.
Gilbert, S. P., & Sifers, S. K. (2011). Bouncing Back from a Breakup: Attachment, Time Perspective, Mental Health, and Romantic Loss. Journal of College Student Psychotherapy, 25 (4), 295–310.
Howell, A. J., Passmore, H. A. & Buro, K. (2013). Meaning in nature: meaning in life as a mediator of the relationship between nature connectedness and well-being. Journal of Happiness Studies, 14(6), 1681-1696.
Kantha, S. S. (2016). Love Bites or Monkey Bites: A Medical Trauma of a Kind. International Medical Journal, 23(1), 3-6.‏
 Kulu, H., & Boyle, P. (2010). Premarital cohabitation and divorce: Support for the" Trial Marriage" Theory?. Demographic Research, 23(11), 879-904.‏
Kemp, R., & Butler, A. (2014). Love, Hate And The Emergence Of Self In Addiction Recovery. Existential Analysis: Journal of the Society for Existential Analysis, 25(2), 257-268.
 McCarthy, G. Maughan, B. (2010). Negative childhood experiences and adult love relationships: The role of internal working models of attachment. Attachment &Human Development; 12(5): 445–461.
Metsä-Simola, N., & Martikainen, P. (2013). The short-term and long-term effects of divorce on mortality risk in a large Finnish cohort, 1990–2003. Population studies, 67(1), 97-110.‏
Primeau, J. E. (2013). Romantic Breakup and College Student Adjustment: Attachment Dimensions, Patterns of Grief, and Sex. Unpublished Ph. D Thesis.
Rogina, J. M., & Quilitch, H. R. (2006). Treating Dependent Personality Disorders with Logotherapy: A Case Study. In International Forum for Logotherapy. Viktor Frankl Inst of Logotherapy. ‏
Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological inquiry, 9(1), 1-28.‏
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67.‏
Sbarra, D. A., Smith, H. L., & Mehl, M. R. (2012). When leaving your ex, loveyourself: observational ratings of self-compassion predict the course ofemotional recovery following marital separation. Journal of PsychologicalScience, 23(3): 261-269.
Schmitt, D. P. Youn, G. Bond, B. Brooks, S. Frye, H. Johnson, S. Klesman, J. Peplinski, C. Sampias, J. Sherrill, M. Stoka, C. (2009). When will I feel love? The effects of culture, personality, and gender on the psychological tendency to love. Journal of Research in Personality; 43:830–846.
Schamess, A. G. (2008). Group Counseling and Psychotherapy with Childeren and Adolescents. Interational Journal ofGroup psychotherapy. ; 58(1), 58-68.
Stewart, L., Joines, V. (2009). TA today Today: A new introduction totransactional analysis. 3 ed. North Carolina: Lifespace Publication.
Surcamp, J. R. (2015). Applied Logotherapy for the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder in Men and Women United States Army Veterans.‏
Southwick, S. M., Lowthert, B. T., & Graber, A. V. (2016). Relevance and application of logotherapy to enhance resilience to stress and trauma. In Logotherapy and existential analysis. Springer, Cham.‏
Ulrichová, M. (2012). Logo Therapy and Existential Analysis in Counselling Psychology as Prevention and Treatment of Burnout Syndrome. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 502-508.‏
Winborn, M. (2014). Shared Realities Participation Mystique and Beyond. Fisher King Press.
 Wyner, G. B., & Wyner, J. D. (2016). You and I: psycho-spiritual health and the voice of love. NeuroQuantology, 14(2), 272-284.