پیش بینی استرس ادراک شده براساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به مواد

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی. دانشگاه علامه طباطبائی.تهران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه علامه طباطبائی. تهران

3 دانشیار مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،

4 دانشیار مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

استرس یکی از عوامل مهم در شروع و تداوم اعتیاد است. هدف این پژوهش پیش‌بینی استرس ادراک‌شده بر اساس تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در مقوله طرح‌های توصیفی قرار دارد. جامعه‌ی پژوهش حاضر تمامی افراد وابسته به موادمراکز ترک اعتیاد عادل و نصوح شهر تهران در سال 1394 بود. از جامعه آماری 230 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس، پرسشنامه‌های مربوط به پژوهش را کامل کردند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان (گراس و جان، 2003)، اجتناب تجربی (بوند و همکاران، 2007) و حساسیت اضطرابی (ریس و همکاران، 1986) بود. نتایجتحلیل همبستگی بین متغیرها نشان داد بین استرس ادراک شده با مؤلفه های تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی افراد وابسته به موادرابطه وجود دارد(p<0.05). همچنین نتایج نهایی تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه تنظیم هیجان سرکوبی، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی به‌صورت مثبت و معنی‌دار و مؤلفه ی ارزیابی مجدد به صورت منفی و معنی دار قادر به پیش‌بینی استرس ادراک‌شده در افراد وابسته به مواد بودند(p<0.05). نتایج به دست آمده از این پژوهش، اشاره دارد به اینکه سازه های روان شناختی تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و حساسیت اضطرابی نقش بسزایی در استرس ادراک شده افراد وابسته به مواد دارند؛ بنابراین، پی ریزی روان درمانی افراد وابسته به مواد مستلزم در نظر گرفتن این عوامل می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Perceived Stress on the Basis of Emotional Regulation, Experiential Avoidance and Anxiety Sensitivity

نویسندگان [English]

  • Abdolbust Mahmoudpour 1
  • Aboulfazl Barzegari Dahaj 2
  • Hossin Salimii Bajestani 3
  • Naser Yousefi 4
چکیده [English]

Stress is among the important factors of beginning and continuing addiction. The aim of this research was to anticipate the perceived stress on the basis of emotional regulation, experiential avoidance and anxiety sensitivity. The present research is of correlation kind which falls under the explanatory projects category. Research population consisted of all of the individuals that were addicted to drugs, and who used the services of addiction treatment centers of Tehran in 1394. From among the research population 220 individuals were selected by convenience sampling method, and then filled out the questionnaires which were related to the research. Evaluation tools were emotion regulation (Gras and John, 2003), experiential avoidance (Bond et al, 2007) and anxiety avoidance (Rees et al, 1986). Regression analysis results showed that repression, experiential avoidance and anxiety sensitivity components anticipates the perceived stress in addicted individuals significantly and positively and the reevaluation component predicted it negatively and significant. Findings of the present research pointing out to the fact that psychological structures including emotional regulation, experiential avoidance and anxiety sensitivity, have important role in the perceived stress of the individuals who are addicted to drugs. Thus, in creating a psychotherapeutic basis for people who are addicted to drug, this factor should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived stress
  • emotional regulation
  • Experiential avoidance
  • Anxiety sensitivity
بیرامی، منصور، اکبری، ابراهیم، قاسم‌پور، عبدالله، و عظیمی، زینب. (1391). بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار. مطالعات روان شناسی بالینی، 2(8), 40-69.
دلاور، علی. (1380). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: تهران انتشارات رشد.
علیلو، مجید، خانجانی، زینب، و بیات، احمد. (1395). پیش‌بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله‌ای و نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 7 (25)، 128-107.
لی هی، رابرت، تیرچ، دنیس و ناپولیتانو، لیزا. (1392). تکنیک‌های تنظیم هیجان در روان‌درمانی. ترجمه: عبدالرضا منصوری راد. تهران: کتاب ارجمند.
مرادی منش، فردین، میر جعفری، سید احمد، گودرزی، محمدعلی و محمدی، نوراله. (1386). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی (ASIR). مجله روان‌شناسی، (4)11، 246-226.
Al'Absi, M. (Ed.). (2011). Stress and addiction: Biological and psychological mechanisms. A cademic Press.   
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., &Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review, 30(2), 217-237.
Bardeen, J. R., Fergus, T. A., & Orcutt, H. K. (2013). Experiential avoidance as a moderator of the relationship between anxiety sensitivity and perceived stress. Behavior therapy, 44(3), 459-469.
Berman, N. C., Wheaton, M. G., McGrath, P., & Abramowitz, J. S. (2010). Predicting anxiety: The role of experiential avoidance and anxiety sensitivity. Journal of Anxiety Disorders, 24(1), 109-113.
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-688.
Bridges, L. J., Denham, S. A., & Ganiban, J. M. (2004). Definitional issues in emotion regulation research. Child development, 340-345.
Bridges, L. J., Denham, S. A., & Ganiban, J. M. (2004). Definitional issues in emotion regulation research. Child development, 75(2), 340-345.
Choi, K., Vickers, K., &Tassone, A. (2014). Trait Emotional Intelligence, Anxiety Sensitivity, and Experiential Avoidance in Stress Reactivity and Their Improvement Through Psychological Methods. Europe's Journal of Psychology, 10(2), 376-404.
Dalgleish, T., Yiend, J., Schweizer, S., & Dunn, B. D. (2009). Ironic effects of emotion suppression when recounting distressing memories. Emotion,9(5), 744.
Duran, A, Extremera, N., Rey,L., Fernandez-Berrocal, P., 2006).  Predicting Academic burnout and engagement in educational settings: Assessing the incremental validity of perceived emotional intelligence beyond perceived stress and general self-efficacy. Psicothema, 18(Suplemento), 158-164.
Floyd, M., Garfield, A., & Marcus, T. (2005). Anxiety sensitivity and worry. Personality and Individual Differences, 38(5), 1223–1229.
Forsyth, J. P., Parker, J. D., & Finlay, C. G. (2003). Anxiety sensitivity, controllability, and experiential avoidance and their relation to drug of choice and addiction severity in a residential sample of substance-abusing veterans. Addictive Behaviors, 28(5), 851-870.
Garnefski, N., &Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual differences, 40(8), 1659-1669.
Golman، (1995). Emotional intelligence. NewYork: Bantam Books.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology, 85(2), 348.
Gross، J.J. (1998). "The emerging field of emotion regulation: An integrative review". Review of General Psychology،2، 271-299.
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy, 44(1), 1-25.
Kashdan, T. B., Zvolensky, M. J., & McLeish, A. C. (2008). Anxiety sensitivity and affect regulatory strategies: Individual and interactive risk factors for anxiety-related symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 22(3), 429-440.
Kashdan, T.B., Barrios, V., Forsyth, J., & Steger, M.F. (2006). Experiential avoidance as a generalized psychological vulnerability: comparisons with coping and emotion regulation strategies. Behavior research and therapy, 44, 1301-1320.
Khantzian, E. J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: a reconsideration and recent applications. Harvard review of psychiatry, 4(5), 231-244.
Lazarus, R. S. (1991).Emotion and adaptation. New York: Oxford university press.
Marshall, G. N., Miles, J. N., & Stewart, S. H. (2010). Anxiety sensitivity and PTSD symptom severity are reciprocally related: evidence from a longitudinal study of physical trauma survivors. Journal of abnormal psychology, 119(1), 143.
Martin, R. C., &Dahlen, E. R. (2005). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Personality and Individual Differences39(7), 1249-1260.
Hayes, S. C., Strosahl, K., Wilson, K. G., & Bissett, R. T. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The psychological record54(4), 553.
Moore, S. A., Zoellner, L. A., &Mollenholt, N. (2008). Are expressive suppression and cognitive reappraisal associated with stress-related symptoms? Behaviour research and therapy, 46(9), 993-1000.
Omran, M. P. (2011). Relationships between cognitive emotion regulation strategies with depression and anxiety. Open Journal of Psychiatry, 1(03), 106.
Parker, J. D., Taylor, R. N., Eastabrook, J. M., Schell, S. L., & Wood, L. M. (2008). Problem gambling in adolescence: Relationships with internet misuse, gaming abuse and emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 45(2), 174-180.
Reiss, S., Peterson, R. A., Gursky, D. M., & McNally, R. J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness. Behavior Research and Therapy. 4, 241–248.
Riskind, J. H., Black, D., &Shahar, G. (2010). Cognitive vulnerability to anxiety in the stress generation process: Interaction between the looming cognitive style and anxiety sensitivity. Journal of Anxiety Disorders, 24(1), 124-128.
Salovey, P. (2001). Applied emotional intelligence: Regulating emotions to become healthy, wealthy, and wise. Emotional intelligence and everyday life, 168-184.
Shea, S. E., & Coyne, L. W. (2011). Maternal dysphoric mood, stress, and parenting practices in mothers of Head Start preschoolers: The role of experiential avoidance. Child & Family Behavior Therapy33(3), 231-247.
Shostak, B. B., & Peterson, R. A. (1990). Effects of anxiety sensitivity on emotional response to a stress task. Behaviour Research and Therapy, 28(6), 513-521.
Sinha, R. (2001). How does stress increase risk of drug abuse and relapse? Psychopharmacology, 158(4), 343-359.
Sinha, R. (2008). Chronic stress, drug use, and vulnerability to addiction.Annals of the New York Academy of Sciences, 1141(1), 105-130.
Spada, M. M., Nikčević, A. V., Moneta, G. B., & Wells, A. (2008). Metacognition, perceived stress, and negative emotion. Personality and Individual Differences, 44(5), 1172-1181.
Stewart, S. H., Zvolensky, M. J., &Eifert, G. H. (2001). Negative-reinforcement drinking motives mediate the relation between anxiety sensitivity and increased drinking behavior. Personality and Individual differences, 31(2), 157-171.
Thoits, P. A. (1986). Social support as coping assistance. Journal of consulting and clinical psychology, 54(4), 416.
Trinidad, D. R., & Johnson, C. A. (2002). The association between emotional intelligence and early adolescent tobacco and alcohol use. Personality and individual differences32(1), 95-105.
Trinidad، D.R.، Unger، J.B.، Chou، C.O.، &Jphnson، A. (2004). Theprotective association of emotional intelligence with psychosocial smoking risk factors for adolescent. Personality and Individual Differences, 36 (4)945-954.
Tsuang, M. T., Lyons, M. J., Meyers, J. M., Doyle, T., Eisen, S. A., Goldberg, J., True, W., Lin, N., Toomey, R., and Eaves, L. (1998). Co-occurrence of abuse of different drugs in men: The role of drug-specific and shared vulnerabilities. Archives of General Psychiatry, 55(11), 967–972.
Tylor, s. (1995). issues in conceptualization and measurement of anxiety sensitivity. Journal of anxiety disorder, 9(2), 136-174.
Wang, M., & Saudino, K. J. (2011). Emotion regulation and stress. Journal of Adult Development, 18(2), 95-103.
Wheaton, M.G., Deacon, B., McGrath, P.B., Berman, N.C., Abramowitz J.S. (2012). Dimensions of anxiety sensitivity in the anxiety disorders: Evaluation of the ASI-3. Journal of Anxiety Disorders, 13 (79), 1-8.
Zinbarg, R. E., Barlow, D. H., & Brown, T. A. (1997). Hierarchical structure and general factor saturation of the Anxiety Sensitivity Index: Evidence and implications. Psychological Assessment. 9(3), 277–284.
Zlomke, K. R., & Hahn, K. S. (2010). Cognitive emotion regulation strategies: Gender differences and associations to worry. Personality and Individual Differences, 48(4), 408-413.
Zvolensky, M. J., Goodie, J. L., Ruggiero, K. J., Black, A. L., Larkin, K. T., & Taylor, B. K. (2002). Perceived stress and anxiety sensitivity in the prediction of anxiety-related responding: A multichallenge evaluation. Anxiety, Stress & Coping, 15(3), 211-229.