تبیین آمادگی برای توهم بر اساس صفات اسکیزوتایپی مثبت و منفی در نمونه غیربالینی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استاد روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سال‌های اخیر علاقه به مطالعه تجارب توهمی و پدیدارشناسی آنها در جمعیت‌های غیربالینی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین آمادگی برای توهم بر اساس صفات اسکیزوتایپی مثبت و منفی در نمونه غیربالینی بود. این پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه‌ای به حجم 312 نفر (88 نفر گروه مذکر و 224 نفر گروه مؤنث) به انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. شرکت کننده‌ها به پرسشنامه‌های مقیاس توهم لانای – اسلید و مقیاس‌های چهار گانه استعداد روان پریشی چپمن پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر چهار مقیاس ناتوانی در کسب لذت بدنی، ناتوانی در کسب لذت اجتماعی، مقیاس انحراف ادراکی و مقیاس اندیشه پردازی سحرآمیز با آمادگی برای توهم رابطه معنی داری دارند، اما دو مقیاس اندیشه پردازی سحرآمیز و انحراف ادراکی بعنوان صفات اسکیزوتایپی مثبت به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی آمادگی برای توهم در معادله رگرسیونی دارند. برپایه نتایج حاصله رابطه اسکیزوتایپی مثبت با آمادگی برای توهم در چارچوب الگوی پیوستاری نشانه‌های شبه روان پریشی به بحث گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Predisposition to Hallucinations Based on Positive and Negative Schizotypy in Nonclinical Sample

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadzadeh 1
  • Faramarz Sohrabi 2
چکیده [English]

In recent years an increasing interest in the hallucinatory experiences and its phenomenology is taken into consideration. The aim of this study was the prediction of predisposition to hallucinations based on positive and negative schizotypy. The current study was conducted in descriptive research context. A group of 312 normal participants (88 male (224 female) from university students took part in this research. Participants answered to Launay-Slade Hallucinations (LSHS), and Chapmans psychosis proneness Scales. Data were analyzed using stepwise multiple regression analysis. All of the schizotypy subscales including magical ideation, perceptual aberration physical and social anhedonia, showed correlation with predisposition to hallucinations., but results indicated that magical ideation and perceptual aberration as positive schizotypy was suitable predictor towards predisposition to hallucinations. Based on results the relationships of predisposition to hallucinations and positive schizotypy were discussed in light of psychosis-proneness continuum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predisposition to hallucinations
  • Positive schizotypy
  • Negative schizotypy
  • Semi-hallucinatory experiences
درخشان نژاد، مریم؛ بیگدلی، ایمان الله؛ اعظمی، سعید؛ و مکوند حسینی، شاهرخ. (1393). مقایسه بازشناسی عواطف چهره‌ای در خرده ریخت‌های و ارتباط آن با علائم مثبت و منفی. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 16(4)، 35-48
محمدزاده، علی (1395). اعتباریابی نسخه کوتاه مجموعه آزمون‌های سنجش ویژگی‌های روان پریشی: مقیاس‌های چهار گانه استعداد روان پریشی چپمن (ویسکانسین)، مقیاس تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول، مقیاس توهم لانای اسلید. طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور
Bentall, R. P., & Slade, P. D. (1985). Reliability of a scale measuring disposition towards hallucination: A brief report. Personality and Individual Differences, 6,527–9.
Chapman, J.P., Chapman, L.J., Kwapil, T.R., (1995). Scales for the measurement of schizotypy. In: Raine, A., Lencz, T., Mednick, S.A. (Eds.), Schizotypal Personality. Cambridge University Press, Cambridge, New York.
Chapman, L. J., Chapman, J. P., Kwapil, T. R., Eckblad, M., & Zinser, M. C. (1994). Putatively psychosis-prone subjects 10 years later. Journal of abnormal psychology103(2), 171.
Chapman, L.J., Chapman, J.P., Raulin, M.L. (1976). Scales for physical and social anhedonia. Journal of Abnormal Psychology, 85(4), 374–382.
Chapman, L. J., Chapman, J. P., & Raulin, M. L. (1978). Body-image aberration in Schizophrenia. Journal of abnormal psychology87(4), 399–407.
Claridge, G. (1994). Single indicator of risk for schizophrenia: probable fact or likely myth?. Schizophrenia Bulletin20(1), 151-168.
Claridge, G., Mc Creery, C., Mason, O., Bentall, R., Boyle, G., Slade, P., & Popplewell, D. (1996). The factor structure of ‘schizotypal ‘traits: a large replication study. British Journal of Clinical Psychology35(1), 103-115.
David, A. S. (2010). Why we need more debate on whether psychotic symptoms lie on a continuum with normality. Psychological medicine40(12), 1935-1942.
Eckblad, M., & Chapman, L. J. (1983). Magical ideation as an indicator of schizotypy. Journal of consulting and clinical psychology51(2),215-225.
Ettinger, U., Meyhöfer, I., Steffens, M., Wagner, M., Koutsouleris, N., (2014). Genetics, cognition, and neurobiology of schizotypal personality: a review of the overlap with schizophrenia. Front Psychiatry 5, (18), 1-18.
Eysenck, H. J. (1992). The definition and measurement of psychoticism. Personality and individual differences13(7), 757-785.
Faraone, S. V., Green, A. I., Seidman, L. J., & Tsuang, M. T. (2001). “Schizotaxia”: clinical implications and new directions for research. Schizophrenia Bulletin27(1), 1-18.
Fonseca-Pedrero, E., Ortuño-Sierra, J., Mason, O. J., & Muñiz, J. (2015). The Oxford–Liverpool inventory of feelings and experiences short version: further validation. Personality and Individual Differences86, 338-343.
Gross, G. M., Silvia, P. J., Barrantes-Vidal, N., & Kwapil, T. R. (2015). The dimensional structure of short forms of the Wisconsin Schizotypy Scales. Schizophrenia research166(1-3), 80-85.
Haslam, N., Holland, E., & Kuppens, P. (2012). Categories versus dimensions in personality and psychopathology: a quantitative review of taxometric research. Psychological medicine42(5), 903-920.
Horan, W. P., Kring, A. M., & Blanchard, J. J. (2005). Anhedonia in schizophrenia: a review of assessment strategies. Schizophrenia Bulletin32(2), 259-273.
Johns, L. C., & Van Os, J. (2001). The continuity of psychotic experiences in the general population. Clinical psychology review21(8), 1125-1141.
Joseph, S., & Peters, E. R. (1995). Factor structure of schizotypy with normal subjects: a replication of Hewitt and Claridge 1989. Personality and Individual Differences18(3), 437-440.
Kwapil, T. R., & Barrantes-Vidal, N. (2014). Schizotypy: looking back and moving forward. Schizophrenia bulletin41(suppl_2), S366-S373.
Kwapil, T. R., Barrantes-Vidal, N., & Silvia, P. J. (2007). The dimensional structure of the Wisconsin schizotypy scales: Factor identification and construct validity. Schizophrenia Bulletin34(3), 444-457.
Kwapil, T. R., Gross, G. M., Silvia, P. J., & Barrantes-Vidal, N. (2013). Prediction of psychopathology and functional impairment by positive and negative schizotypy in the Chapmans’ ten-year longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology122(3), 807.–815.
Larøi, F., Marczewski, P., & Van der Linden, M. (2004). Further evidence of the multi-dimensionality of hallucinatory predisposition: factor structure of a modified version of the Launay-Slade Hallucinations Scale in a normal sample. European Psychiatry19(1), 15-20.
Launay, G., & Slade, P. (1981). The measurement of hallucinatory predisposition in male and female prisoners. Personality and Individual Differences2(3), 221-234.
Lenzenweger, M. F. (2006). Schizotaxia, schizotypy, and schizophrenia: Paul E. Meehl's blueprint for the experimental psychopathology and genetics of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology115(2), 195.–200.
Lenzenweger, M. F. (2011). Schizotypy and schizophrenia: The view from experimental psychopathology. Guilford Press.
Lener, M.S.,Wong, E., Tang, C.Y., Byne, W., Goldstein, K.E., Blair, N.J., Haznedar,M.M., New, A.S., Chemerinski, E., Chu, K.-W., Rimsky, L.S., Siever, L.J., Koenigsberg, H.W., Hazlett, E.A., (2015). White matter abnormalities in schizophrenia and schizotypal personality disorder. Schizophrenia bulletin41(1), 300-310.
Linscott, R. J., & Van Os, J. (2013). An updated and conservative systematic review and meta-analysis of epidemiological evidence on psychotic experiences in children and adults: on the pathway from proneness to persistence to dimensional expression across mental disorders. Psychological medicine43(6), 1133-1149.
Meehl, P.E. (1962). Schizotaxia, schizotypy, schizophrenia. American Psychologist, 17, 827–838.
Modenato, C., & Draganski, B. (2015). The concept of schizotypy—A computational anatomy perspective. Schizophrenia Research: Cognition2(2), 89-92.
Morrison, A. P., French, P., Lewis, S. W., Roberts, M., Raja, S., Neil, S. T.,. & Bentall, R. P. (2006). Psychological factors in people at ultra-high risk of psychosis: comparisons with non-patients and associations with symptoms. Psychological Medicine36(10), 1395-1404.
Pearson, J. S., & Kley, I. B. (1957). On the application of genetic expectancies as age-specific base rates in the study of human behavior disorders. Psychological bulletin54(5), 406.–420.
Rado, S. (1953). Dynamics and classification of disordered behavior. American Journal of Psychiatry110(6), 406-416.
Rawlings, D., Claridge, G., & Freeman, J. L. (2001). Principal components analysis of the schizotypal personality scale (STA) and the borderline personality scale (STB). Personality and Individual Differences31(3), 409-419.
Siever, L. J., & Davis, K. L. (2004). The pathophysiology of schizophrenia disorders: perspectives from the spectrum. American Journal of Psychiatry161(3), 398-413.
Slade, P. D., & Bentall, R. P. (1988). Sensory deception: A scientific analysis of hallucination. Johns Hopkins University Press.
Strauss, J. S. (1969). Hallucinations and delusions as points on continua function: Rating scale evidence. Archives of General Psychiatry21(5), 581-586.
Van Os, J., Linscott, R. J., Myin-Germeys, I., Delespaul, P., & Krabbendam, L. (2009). A systematic review and meta-analysis of the psychosis continuum: evidence for a psychosis proneness–persistence–impairment model of psychotic disorder. Psychological medicine39(2), 179-195.
Waters, F. A., Badcock, J. C., & Maybery, M. T. (2003). Revision of the factor structure of the Launay–Slade Hallucination Scale (LSHS-R). Personality and Individual Differences35(6), 1351-1357.
 Winterstein, B.P., Silvia, P.J., Kwapil, T. R., Kaufman, J.C., Reiter-Palmon, R., Wigert, B. (2011) Brief assessment of schizotypy: Developing short forms of the Wisconsin Schizotypy Scales. Personality and Individual Differences 51, 920–924
Wolfradt, U., & Struabe, E. R. (1998). Factor structure of schizotypal trait among adolescents. Personality and Individual Differences, 24, 201-206.