ارزیابی کارایی طرحواره درمانی هیجانی بر سوگیری تفسیر(تفسیر مربوط به خود، تفسیر مربوط به دیگران) در مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اختلال اضطراب فراگیر، شایع‌ترین اختلال اضطرابی است که نگرانی شدید، معیار تشخیصی اصلی برای این اختلال است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارزیابی کارایی طرحواره درمانی هیجانی بر سوگیری تفسیر(تفسیر مربوط به خود، تفسیر مربوط به دیگران) مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر دانشگاه رازی در سال تحصیلی 97-1396 بود. به منظور اجرای اجرای پژوهش آزمون غربالگری انجام شد، ابتدا دانشجویان دختر، پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا را تکمیل نمودند، سپس بین آن‌هایی که نمره بالاتر از 47 را در این پرسشنامه کسب کرده بودند، مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس DSM-IV-TR به عمل آمد که 30 دانشجو تشخیص اختلال اضطراب فراگیر را دریافت کردند. سپس 26 دانشجو که ملاک‌های لازم برای ورود به پژوهش را داشتند، به طور تصادفی انتخاب و دو گروه 13 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه‌‌های اضطراب فراگیر اسپیتز و همکاران (2006)، نگرانی ایالت پنسیلوانیا(PSWQ) می و همکاران(1990) و سوگیری تعبیر باتلر و متیوز(1983) بود. گروه آزمایش طی 9 جلسه، یک و نیم ساعته(هفته‌ای یک جلسه) به صورت گروهی تحت مداخله طرحواره درمانی هیجانی قرار گرفت. در پایان مداخله، پس‌آزمون و سه ماه بعد از مداخله، پیگیری بر روی دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. تحلیل داده‌های خام با استفاده از spss29 و اجرای آزمون‌های توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره صورت گرفت. در گروه آزمایش کاهش معنی‌داری در سوگیری تفسیر مربوط به خود و دیگران بعد از مداخله مشاهده شد(001/0>P). این‌ نتایج در مرحله پیگیری حفظ شد. باتوجه به نتایج حاصله، مداخله طرحواره درمانی هیجانی برای کاهش میزان سوگیری تفسیر در مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Interpretation Bias (Self-Interpretation, Interpretation of Others) in Patients with Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • khodamorad momeni 1
  • farnaz radmehr 2
1 Department psychology-university razi-kermanshah
2 Department psychology-university razi-kermanshah
چکیده [English]

Pervasive anxiety disorder is the most common anxiety disorder, which is a serious concern, the main diagnostic criterion for this disorder. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of emotional schema therapy on the interpretation bias (self-explanation, interpretation of others) of patients with generalized anxiety disorder. The present study was a pilot study with a pretest-post-test and follow up with the control group. The statistical population of this study was all female students with generalized anxiety disorder in Razi University in the academic year of 2017-18. In order to implement the research, screening tests were performed. At first, girls completed Pennsylvania's worries questionnaire, then, among those who scored above 47 in this questionnaire, a structured clinical interview based on DSM-IV-TR Thirty students were diagnosed with generalized anxiety disorder. Then, 26 students who had the necessary criteria for entering the research were randomly selected and two groups of 13 subjects were tested and tested. The tools used in the general anxiety inventory were Spitz et al. (2006), Pennsylvania State Concern (PSWQ) May et al. (1990), and the bias between Butler and Matthews (1983). The experimental group received emotional schema therapy in 9 sessions, one and a half hours (weekly one session). At the end of the intervention, post-test and three months after the intervention, follow-up was done on two groups of experiment and control. Raw data analysis was performed using SPSS29 and descriptive and inferential tests such as multivariate and single-variable covariance analysis.
In the experimental group, there was a significant decrease in the bias of their own interpretation and others after the intervention (P <0.001). These results were maintained at the follow-up stage.
: According to the results, emotional schema therapy intervention is recommended to reduce the rate of interpretation bias in patients with generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Emotional Therapy Schema"
  • "Interpretation Bias"
  • "Self-Interpretation"
  • "Interpretation of Others"
  • "General Anxiety"
خالقی، محمد؛ محمدخانی، شهرام و حسنی، جعفر. (1395). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی در کاهش نگرانی و علائم و نشانه­های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر(GAD)، روان­شناسی بالینی، 8(2)، 55- 43.
خالقی، محمد؛ محمدخانی، شهرام و حسنی، جعفر. (1395). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی در کاهش نگرانی و علائم و نشانه­های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر(GAD): مطالعه تک آزمودنی. روان­شناسی بالینی، 8(2)، 55-43.
خالقی، نسرین؛ امیری، مهدی و طاهری، الهام. (1395). اثربخشی واقعیت­درمانی گروهی بر اضطراب اجتماعی، سوگیری تعبیر و روابط بین فردی نوجوانان. مجله اصول بهداشت روانی، 19(2)، 83- 77.
خانجانی، زینب؛ میناشیری، عبدالخالق؛ هاشمی­نصرت­آبادی، تورج؛ خسروجردی، محمد و موحدی، یزدان. (1391). بررسی پردازش اطلاعات تحریف شده مرتبط با خود و دیگری در اختلال فوبیای اجتماعی: سوگیری تعبیر در هراس اجتماعی و افراد عادی. اندیشه و رفتار، 7(25)، 92-82.
خلیلی­طرقبه، صایمه؛ صالحی­فدردی، جواد و انصاری، زهره.(1391). رابطه سوگیری تفسیر و اضطراب اجتماعی در دانشجویان. اندیشه و رفتار، 6(24)، 58-49.
شیرین­زاده­دستگیری، صمد؛ گودرزی، محمدعلی؛ غنی­زاده، احمد و تقوی، سیدمحمدرضا(1387). مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت­پذیری در بیماران دچار اختلال وسواس-جبری، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(1): 55-46.
مختاری، سمیه؛ خسروی، صدراله، نجاتبخش، عبدالله. (1394). مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، نگرانی، اجتناب شناختی و جهت­گیری منفی به مشکل در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال افسردگی اساسی و افراد عادی، تحقیقات علوم رفتاری، 13(2)، 207-188.
نادری، یزدان؛ مردای، علیرضا؛ حسنی، جعفر و نوحی، سیما. (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره­های هیجانی بر راهبردهای نظم­جویی شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ. فصلنامه طب جانباز، 7(3)، 155- 147.
نائینیان، محمدرضا؛ شعیری، محمدرضا، شریفی، معصومه و هادیان، مهری. (1389). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر(GAD-7)، دوفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 3(4)، 49-41.
American psychiatry Association. Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders (DSM- 5) American psychiatric pub. 2013.
Amir N, Foa EB, Coles ME. Negative interpretation bias in social phobia. Behav Researc and Thera. 1998; 36: 945-957.
Andrews, G., Hobbs, M. J., Borkovec, T. D., Beesdo, K., Craske, M. G., Heimberg, R. G. (2010). Generalized worry disorder: a review of DSM- IV generalized anxiety disorder and options for DSM- V. Depress Anxiety, 27, 134- 47.
Aue, T., & Okon-Singer, H. (2015). Expectancy biases in fear and anxiety and their link to biases in attention. Journal Clinical Psychology Review, 42: 83-95.
Ballinger B, Yalom I. Group therapy in practice. (In Bongar B and Beutler L. E (Eds).Comprehensive text book of psychotherapy. New York: Oxford University Press. 1995.
Beck, A.T., Emery, G.,  & Greenberg, R. (1985). Anxiety disorder and pdobias: a cognitive perspective. New York: Basic Book. .
Butler G, Mathews A. Cognitive processes in anxiety. Advances in Behav Rese and Thera.1983; 5: 51-62.
Capron DW, Kotov R, & Schmitd NB. Crooks- cultural replication of an interactive model of anxiety sensitivity relevant to suicide. Psychiatry research 2013; 205(1): 74- 8.
Clark, D. M., & Wells, A. (1999). A cognitive model of social anxiety. New York: Guilford, 69- 93.
Dood, H.F., Vogt, J., Turkileri, N., & Notebaert, L. (2106). Task relevance of emotional information affects anxiety-linked attention bias in visual search. Journal Biological Psychology; 57(2). 1-9.
Fawzy TI, Hecker JE, Clark J. The relationship between cognitive avoidance and attention bias forsnake-related thoughts. J Anxi Disor. 2006; 20:1103-1117.
Gotlib IH, Krasnoperova E, Yue DN, Joormann J. Attention biases for negative interpersonal stimuliin clinical depression. J of Abnor Psycho. 2004; 113(1):127-135.
Heimberg RG,  Becker RE. Cognitive behavioral  group therapy for social phobia. NEW YORK: The Guil Press; 2000.
Kendall, A.D., Zinbarg, R.E., Bobova, L., Mineka, S., Revelle, W., Prenoveau, J.M., & Craske, M.G. (2016). Measuring positive emotion with the mood and anxiety symptom questionnaire psychometric properties of the anhedonic depression scale. Assessment, 23(1): 86-95.
Leahy RL, Tirch D, & Napolitano LA. Emotion Regulation in psychotherapy: A practitioners Guide. New York: Guilford press. 2011.
Leahy RL.   A model of emotional schemas, Cognitive Behavior Practice. 2002; 9(3): 177-190.
Leahy RL.   Emotional schema therapy. 2015. Guilford Publications. 
Leahy RL.  Emotional and psychotherapy. Clinical psychology: science and practice 2007; 14(4): 353- 57.
Lievaart M, Heiden CVD, Geraets E. Associations between depressive symptoms, Rumination, over general Autobiographical memory and interpretation bias within a clinically depressed sample. Journal  Psychology Therapy. 2013; 7:554.doi.
Taylor, C.T., Bomyea, J., & Amir, N. (2010). Attentional bias away from positive social information mediates the link between social anxiety and anxiety vulnerability to a social stressor. Journal of Anxiety Disorder, 24(4): 403-408.
Wells, A. (1995). Meta- cognition and worry: A cognitive model of generalized anxiety disorder. Behavioral and Cognitive Psychology, 23(3), 301- 320.
Wisco BE, Nolen-Hoeksema S. Interpretation bias and depressive symptoms: The role of  self- relevance, J Behav Re and Thera. 2010; 48:113-122.