بازبینی الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی بر مبنای "بن‌مایه تعارضی ارتباط": یک بررسی کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف: مطالعه حاضر با هدف بازبینی و تدوین الگوهای غالب ارتباطی زوجین ایرانی در چهارچوب دیدگاه روابط موضوعی و بر مبنای صورت‌بندی روابط در الگوی "بن‌مایه تعارضی ارتباط" بود.
روش: این مطالعه کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای جهت‌دار بود.ارزیابی با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج مطالعه، بر روی 41 نفر (17 زن) و (24 مرد) انجام شد. داده‌ها با استفاده از مصاحبه ساختار نایافته جمع‌آوری و به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. برای تأیید دقت و صحت داده‌ها از معیارهای گابا و لینکلن استفاده‌شده است.
یافته ها: با تحلیل داده‌ها چهار الگوی ارتباطی: 1)الگوی نگران از قضاوت، ارزش‌گذاری و اتهام‌های دیگران 2)الگوی نگران از واکنش‌های آسیب‌زای دیگران و پیامدهای آن3 ) الگوی تلاش برای اجتناب از ایجاد آسیب و ناراحتی در دیگران 4) الگوی عدم ابراز خواست به جهت ناامیدی در برآورده شدن آن؛ به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری: الگوهای به‌دست‌آمده بر اساس نظریه‌های روان پویشی به‌ویژه روی آورد روابط موضوعی که معتقدند روابط فرد در نخستین سال‌های زندگی با اطرافیان درون سازی شده و در موقعیت‌های بزرگ‌سالی بازنمایی می‌شوند؛ و بر اساس دو مفهوم مهم "تحریف‌ انتقال" و "اجبار به تکرار"، قابل تبیین هستند. درواقع زوج‌ها، در موقعیت‌های ارتباطی به‌صورت ناهشیار همان روابطی که در کودکی درون سازی کرده‌اند را به کار می‌بندند. یافته‌های پژوهش بر این نکته تأکیددارند که پدیدآیی تعارض‌های زوجین را نمی‌توان صرفاً در چهارچوب روابط کنونی تبیین نمود و ردیابی این مشکلات در بازنمایی‌های "خود – موضوع" ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of prevalent relationship patterns among Iranian couples, according to core conflictual relationship theme: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Shamsoddin Ahmadi 1
  • Parviz Azadfallah 2
  • Hojjatollah Farahani 3
1 ph. D. Student of psychology Department psychology, Faculty of sciences, Tarbiat Modares University.
2 Associate Professor, Department psychology, Faculty of sciences, Tarbiat Modares University. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor Department psychology, Faculty of sciences, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Abstract:
Purpose: The current study was performed to analyze and describe dominant relationship patterns among Iranian couples within the framework of object relation and Based on the formulation of the conflicts and challenges in the core conflictual relationship theme approach.
Method: The study was performed in the framework of a qualitative content analysis. 41 participants(17 female and 24 male married subjects) took part in the assessment with respect of include criteria. The data was gathered through unstructured interviews and analyzed through content analysis method. Guba and Lincoln criteria were applied to prove validity and accuracy of the data. Results: By analyzing the data, four relationship patterns were found:
1)Pattern of “Concerned about the others' judgment, valuation and accusation”.
2)Pattern of “Concerned about the others' harmful reactions and their consequences”.
3)Pattern of “trying not to damage or upset others”.
4)Pattern of “not expressing the wishes because of not expecting to meet them”.
Discussion and conclusion: The realized patterns are explainable based on psychodynamic theories especially the object relations approach which claims the individual relationships with the people around in the beginning years of life will internalize and then represent in adulthood occasions; and also based on the two important concepts of “transference distortion” and “repetition compulsion”. Indeed couples in communicational occasions, unconsciously apply the same patters they had internalized in the childhood. Findings of the study emphasize that emergence of the conflicts between couples cannot be analyzed only on the framework of current relations and tracing these problems in the “self –object” representations is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dominant relationship patterns
  • core conflictual relationship theme
  • CCRT
  • object relation
  • transference distortion
  • repetition compulsion
    دادستان، پریرخ. (1393).  گزیده‌ای از بزرگ‌ترین نظام‌های روان‌شناسی تحولی، تهران، سمت.
    سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1378). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه.
    عادل مهربان، مرضیه. (1394). مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی.
    فرامرزی، محبوبه؛ آزاد فلاح، پ؛ هوارد، ا. پ؛ رسول‌زاده طباطبایی، ک و شکری شیروانی، ج. (1390). تأثیر روان درمانگری پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر هسته تعارضی موضوع ارتباطی در بهبود نشانه‌های گوارشی و شیوه‌های مقابله با تعارض بیماران سوءهاضمه کنشی،مجله روانشناسی بالینی، سال سوم، 4(پیاپی12)، 13-1.
   گاتمن، جان.(2015).علم عشق. ترجمه هاشم پوریامهر(1397).تهران،نشر دانژه.
 گلدنبرگ، ایرنه ؛ گلدنبرگ، هربرت. (2000 ).خانواده درمانی.ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی و سیامک نقشبندی(1392)، تهران، نشر روان.
     لطف آبادی، حسین. (1393). روانشناسی رشد(2)نوجوانی، جوانی وبزرگسالی، تهران، سمت.
    مسگریان، ف. (1395). وارسی مفهوم ارتباط با موضوع و سودمندی روان‌درمانیCCRT (مبتنی بر مضمون محوری تعارض ارتباطی) در اضطراب اجتماعی، رساله دکتری روانشناسی، تهران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
     وفایی، طیبه؛ خسروی، صدراله و معین، لادن. (1388). مقایسه الگوهای ارتباطی همسران جانباز و عادی، طب جانباز، جلد2 شماره 1، ص20-26
     هومن،حیدرعلی. (1393). راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران، سمت.
      Abbass, A; Kisely, s; & Kroenke, K. (2009). short –term psychodynamic Psychotherapy  For  somatic  disorders   psychother  psychosom, 78(5), 265-274.
      Book, H. E. (1998). How to  practice  brief  psychodynamic psychotherapy: The core conflictual Relationship  theme Methid  Washington  Dc. American psychological  Association.
     Book, H. E. (2007). How to practice brief psychodynamic psychotherapy: the Core Conflictual Relationship theme method.4nd ed (pp.7-74).
     Christensen, A. & Salavy, R. J. (1991). Communication, conflict, and psychological distance in nondisteresed, clinic and divorcing coples. Journal of consulting and clinical Psychology, 59, 458-463.
     Fitzpatrick, M. A. (2004). The family communication patterns theory observation onits development and application. Journal of family communication.
    Fitzpatrick, M. A & Ritchie, L. D. (1994). Communication schemata withtin the family:Multiple perspectives on family interaction.Human communication Research 20,27-301
    Fowers.J.& Olson.D.H.(1992). Four Types of Premarital Couples: An Empirical Typology Based on PREPARE Journal of Family Psychology, 6(1), 10-21.
 Freud, S. (1975). Instincts and their vicissitudes. In J. Strachey (ed.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, 14, 109-140. London: Hogarth press. (original work published 1915).
     Gillpatrick, S. (2008). 7 Ways couples add conflict to conflict. Centerstone,Wellness program.
     Gillpatrick, S. (2001). 9 Ways couples add conflict to conflict. Centerstone, Wellness program.
     Greenberg, J. & Mitchell, S. (1983). Object Relations in psychoanalytic Theory. England: Harvard Univesity press.
    Gottman, J. (1994). Why Marriage succed or Fail. New York: Simon & Schuster.
    Gottman, J. (2000). "The Timing of Divorce: Predicting when a Couple will Divorce Over a 14-year Period", Journal of Marriage and the Family, 62, 737-745.
    Halford, W. K. (2000). “Repeating the errors of our parents? Family- of- origin spouse violence and observed conflict management in engaged couples”, Family Process, Summer.
    Handelzalts, J. E; Fisher, S & Naot, R. (2014). Object relations and real life relationships: A cross method assessment. Scandinavian Journal of Psychology, 55(2), 160-167.
    Haug, T.T.(2002). Cognitive therapy in functional dyspepsia. International Congress Series, (1241), 127-130.
    Heene, E. L., Buysse, A & Oost, P. (2005). Indirect pathways between depressive symptoms and marital distress: the role of conflict communication, attributions, and attachment style. Family Process, 44(4), 413-40.
      Huprich, S.K. & Greenberg, R.p. (2003). Advances in the assessment of object relation in the 1990s. Clinical psychology Review, 23(5), 665-698.
    Inslegers, R; Vanheule, S; Meganck, R; Debaere, V; Trenson, E; Vesmet, M & Roelstraete, B. (2012). The Assessment of the social Cognition and object Relations Scale on TAT and Interview Data, Journal of Personality Assessment, 94(4), 372-379.
     Karahan, T.F. (2009). The effects of a couplec ommunication program on conflict tendency amongmarried passive couples. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(1), 111-141.
     Karney, B. R., Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, methods, and research. Psychological Bulletin, 118(1), 3-34.
    Kelly, F. D. (2013). The Assessment of Object Relations Phenomena in Adolescents: TAT and Rorschach Measures.Rouledge, 9-19.
    Kernberg, O.F. (1976). Object relations theory and clinical psydhoanalysis. New York: Jason Aronson, Inc.
    Koerner, A. F; Fitzpatrick, M. A. (1997). Family type and conflict: The impact of conversation orientation and conformity orientation on conflict in Family.Communication Studies, 48, 59-75
    Koerner, A. F & Fitzpatrick, M. A. (2002a). understanding family communication Patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. communication year book, 36-68.
     Luborsky, L. (1984) Principles of psychoanalytic psychotherapy: A manual for supportive/expressive treatment. New York: Basic Books.
     Marmor, J. (1979). short-term dynamic psychotherapy.Amj psychiatry, 136, 149-155.
     Schrodt, P., Witt, P. L., & Shimkowski, J. R. (2014). A meta-analytical review of the demand/withdraw pattern of interaction and its associations with individual, relational, and communicative outcomes. Communication Monographs, 81(1), 28-58.
     Sharf, R. S. (2015). Theories of Psychotherapy & Counseling; Concepts and Cases. Cengage Learning.
     Shedler, J. (2010). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy. American Psychological  Association, 65(2), 98-109.
    St. Claire, M. (2000).Object Relations and Self Psychology: AN Introduction (3Edition). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
      Straussner, SL.A; Spiegel, B.R. (1996). An analysis of 12- step programs for substance abusers from adevelopmental perspective. Clin Soc Work J, 24 (3), 299-309.
         Summers, R.F.& Barber, J.p. (2012). Psychodynamic Therapy: A Guide to Evidence-Based Practice. Guilford Press.
     Ursano, R. J; Sunnenberg, S.M & Lazar, s.G. (2004). Psychodynamic Psychotherapy; Principles and Techniques if Brief, Intermittent, and Long-Term Psychodynamic psychotherapy. American Psychiatric Publidhing, Washington, DC.
     Veroff, J., et. al. (1981). Mental health in American patterns of help seeking from 1957–1976. New York: Basic Books.
      Weeks, G. R. & Treat, S. R. (2001). Couples in Treatment: techniques and approaches for effective practice.(2nd Ed.). Brunner-Routledge. Taylor & Francis Group.USA
     Westen, D. (1991). Social cognition and object relations. Psychological bulleti, 109(3), 429-455.
     Westen, D. (1996). Psychology: Mind, brain & culture. Oxford, England: Wiley.