شناسایی نشانگان و طراحی مدل سندرم استرس جابه جایی در سالمندان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانسنجى دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی نشانگان و طراحی مدل سندرم استرس جابه‌جایی در سالمندان ساکن در مراکز نگهداری سالمندی انجام شد. به همین منظور پس از بررسی مبانی نظری در این زمینه سؤالاتی برای انجام مصاحبه‌‌ های نیمه ساختاریافته استخراج گردید. با 16 نفر از سالمندانی که از ورود آنها به خانه سالمندان بیش از دو ماه نمی‌گذشت، مصاحبه انجام شد. پس از پیاده سازی، با استفاده از روش نظریه مبنایی مصاحبه ها کدگذاری شدند. از مجموع 16 مصاحبه انجام‌شده، تعداد 112 کد در مرحله کدگذاری باز شناسایی شدند؛ 12 مقوله فرعی در مرحله کدگذاری محوری و 5 مقوله اصلی در مرحله کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. مقوله‌های اصلی شامل نشانه‌های بالینی، دلایل جابه‌جایی، احساس رضایت، بعد محیطی و نشانه‌های جسمانی بودند. پس از شناسایی نشانه‌های سندرم استرس جا‌به‌جایی، مقوله‌های شناسایی شده در متغیرهای شرایط علّی، شرایط میانجی، پیامدها و پدیده‌ها تحلیل و طبقه بندی شدند و در نهایت از رابطه بین مقوله ها مدلی کیفی ارائه شد. الگوی نهایی ترسیم شده، حاکی از تاثیر عوامل تسریع کننده و زمینه ساز از جمله استقلال در تصمیم گیری برای جا‌به‌جایی و عوامل محیطی و رفتاری مراکز سالمندان در بروز سندرم استرس جا‌به‌جایی است. در واقع داوطلبانه بودن و رضایتمندی فرد سالمند از سویی و فراهم بودن عوامل محیطی از سویی دیگر نقش بسزایی در پذیرش محیط جدید از سوی سالمندان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Symptoms and Design of Relocation Stress Syndrome Model For Iranian Elders

نویسندگان [English]

  • abdollah moatamedi 1
  • Mohammad Ali Soltani 2
  • Atie Hamedi 3
1 associate professor-Allameh University
2 Faculty of psychology &Education
3 Faculty of psychology & Education
چکیده [English]

The present study was conducted to identify the symptoms and to design the Relocation Stress Syndrome model for nursing home residents. For this purpose, after scrutinizing literature review in this field, questions for semi-structured interviews were extracted. An Interview was conducted with 16 elderly people who were settled in nursing home for less than two months. After transcription, interviews were coded by Grounded theory method. Of the 16 interviews conducted, 112 codes were identified in the Open Coding step; 12 sub-categories were identified in the Axial Coding step and 5 central categories were identified in the selected coding step. Central categories included clinical symptoms, relocation intentions, satisfaction, environmental aspect and physical symptoms. After identifying the symptoms of relocation stress syndrome, the categories were analyzed and categorized in the variables of causal conditions, mediator conditions, consequences and phenomena, and finally, a qualitative model was presented based on the relationship between the categories. The final illustrated pattern demonstrates the effect of accelerating and originating factors including independence in decision making for relocation and the environmental and behavioral factors of the nursing homes in the emergence of relocation stress syndrome. In fact, the volunteering and satisfaction of the elderly on the one hand and the availability of environmental factors on the other hand have a significant role in accepting the new environment by the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relocation Stress Syndrome
  • stress
  • Elderly
  • Relocation
  • Relocation stress
Barnhouse, A. H., Brugler, C. J., & Harkulich, J. T. (1992). Relocation Stress Syndrome. International Journal of Nursing Knowledge, 3(4), 166–168.
Borup, J. H. (1982). The Effects of Varying Degrees of Interinstitutional Environmental Change on Long-Term Care Patients. Gerontologist, 22(4), 409–417.
Castle, N. G. (2001). Relocation of the elderly. Medical Care Research and Review, 58(3), 291–333.
Castle, N. G. (2005). Changes in health status subsequent to nursing home closure. Ageing International, 30(3), 263–277.
Csank, J. Z., & Zweig, J. P. (1980). Relative Mortality of Chronically Ill Geriatric Patients with Organic Brain Damage, Before and After Relocation. Journal of the American Geriatrics Society, 28(2), 76–83.
Corbin J, Strauss A.( 1998) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing
Grounded Theory. 2 nd ed. California: Sage Publications, Inc.
Jungers, C. M. (2010). Leaving Home : An Examination of Late-Life Relocation Among Older Adults. Journal of Counseling & Development, 88, 416–424.
Laughlin, A. M. (2005). THE EFFECTS OF INVOLUNTARY INTERINSTITUTIONAL RELOCATION ON THE PHYSICAL, PSYCHOSOCIAL, AND COGNITIVE FUNCTIONING OF OLDER INDIVIDUALS By.
Laughlin, A., Parsons, M., Kosloski, K. D., & Bergman-Evans, B. (2007). Predictors of mortality following involuntary interinstitutional relocation. Journal of Gerontological Nursing, 33(9), 20-6-9.
Lawton, M. P., & Yaffe, S. (1970). MORTALITY, MORBIDITY AND VOLUNTARY CHANGE OF RESIDENCE BY OLDER PEOPLE. JOURNAL OF TIlE AMERICAN GERIATRICS SoCIETY, 18(10), 823–831.
Mallick, M. J., & Whipple, T. W. (2000). Validity of the Nursing Diagnosis of Relocation Stress Syndrome. Nursing Research, 49(2).
Manion, P. S., & Rantz, M. J. (1995). Relocation stress syndrome: a comprehensive plan for long-term care admissions. Geriatric Nursing, 16(3), 108–112.
Manion, P. S., & Rantz, M. J. (1995). Relocation stress syndrome: a comprehensive plan for long-term care admissions. Geriatric Nursing (New York, N.Y.), 16(3), 108–112. https://doi.org/10.1016/S0197-4572(05)80039-4
McKinney, A. A., & Melby, V. (2002). Relocation stress in critical care: a review of the literature. Journal of Clinical Nursing, 11(2), 149–157. https://doi.org/10.1046/j.1365-2702.2002.00577.x
Mead, L. C., Eckert, J. K., Zimmerman, S., & Schumacher, J. G. (2005). Sociocultural Aspects of Transitions From Assisted Living for Residents With Dementia. The Gerontologist, 45(I), 115–123.
Meehan, T., Robertson, S., & Vermeer, C. (2001). The impact of relocation on elderly patients with mental illness. Australian New Zealand Journal of Mental Health Nursing, 10(4), 236–242.
Melrose, S. (2004). Reducing relocation stress syndrome in long-term care facilities. The Journal of Practical Nursing, 54(4), 15–17.
Melrose, S. (2013). Relocation stress: How staff can help. Canadian Nursing Home, 24(1), 16–194p.
NANDA. (2015). NANDA International, Inc. NURSING DIAGNOSES: DEFINITIONS & CLASSIFICATION.
Nations, U. (2017). World Population Prospects The 2017 Revision.
Nuttman-Shwartz, O., Dekel, R., & Tuval-Mashiach, R. (2010). Post-Traumatic Stress and Growth following Forced Relocation. British Journal of Social Work, 41(3), 486–501. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcq124
Porock, D., Martin, K., Oldham, L., & Underwood, R. (1997). Relocation stress syndrome: the case of palliative care patients. Palliative Medicine, 11(6), 444–450.
Pruchno, R. A., & Resch, N. L. (1988). Intrainstitutional Relocation : Mortality Effects. The Gerontologist, 28(3), 311–317.
Lara Varpio MA, Mylopoulos M.( 2015) Qualitative research methodologies: embracing methodological borrowing, shifting and importing. Researching Medical Education. 2015; 18: 245.
Walker, C. A., Curry, L. C., & Hogstel, M. O. (2007). Relocation Stress Syndrome in Older dults Transitioning from Home to a Long-Term Care Facility Myth or Reality? Journal of Psychological Nursing, 45(1), 39–45.
Walker, C., Curry, L. C., & Hogstel, M. O. (2007). Relocation Stress Syndrome in Older Adults Transitioning from Home to a Long-Term Care Facility: Myth or Reality? Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 45(1), 38–45.
Williams, A. L. (2013). On the Environmental Factors that Alleviate Relocation Stress Syndrome in Residents of Long-Term Care Facilities.