مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری (CBASP) و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام‌کننده به خودکشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش باهدف اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر شفقت بر کاهش درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی در افراد اقدام کننده انجام شد.
روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی افراد 16 تا 40 ساله اقدام کننده به خودکشی به روش مسمومیت دارویی در فاصله ماه‌های مهر تا بهمن سال 1396 مراجعه کننده به بیمارستان‌ امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه تشکیل می‌دهند. نمونه آماری این پژوهش شامل 48 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی و داوطلب شرکت در مداخله بودند، که به روش نمونه‌گیری تصادفی از بین 120 نفر اقدام‌کننده به خودکشی انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه‌‌های آزمایش 14 جلسه سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری (CBASP) و یکپارچه سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر شفقت را دریافت کردند. آزمودنی‌های گروه‌های‌ آزمایش و کنترل در مرحله پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری به پرسشنامه‌های درد ذهنی اورباخ و همکاران (2003) و دشواری‌های تنظیم هیجانی گراتز و رومر (2004) پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری داده‌ها به‌منظور رعایت جوانب اخلاقی، برای اعضای گروه لیست انتظار 10 جلسه مشاوره گروهی برگزار شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان داد که سیستم‌روان درمانی تحلیل شناختی- رفتاری و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر شفقت بر درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام‌کننده اثربخش هستند (001/0≥P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده مبنی بر اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی- رفتاری و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر شفقت بر کاهش مؤلفه‌های درد ذهنی و دشواری‌های تنظیم هیجانی افراد اقدام به خودکشی می‌توان از این مداخله‌ها در کنار درمان دارویی و دیگر درمان‌های مبتنی بر شواهد برای افراد اقدام کننده به خودکشی به‌عنوان روش‌های‌ درمانی مفید و مکمل استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) and Integration of Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Therapy Based on Compassionate-mind on Reduction Mental Pain and Dificulty Emotion Regulation People attempted suicide

نویسندگان [English]

  • mohammadjavad bagean koulemarz 1
  • jahangir karami 2
  • khodamorad momeni 2
  • adele elahi 3
1 Department of General Psychology, Razi University of Kermanshah
2 Associate Professor at Razi University
3 Department of Psychiatry, Kermanshah University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to The Effectiveness of Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) and Integration of Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Therapy Based on Compassionate-mind on Reduction Mental Pain and Dificulty Emotion Regulation People attempted suicide.
Methods: The sample consisted of 48 suicide attempters and volunteers participated in the intervention, who were randomly selected from among 120 suicidal attempts and randomly assigned to two groups of experimental and control. The experimental groups received 14 mentioned treatment Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) and Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Therapy Based on Compassionate-mind sessions. The subjects of the experimental and control groups in the pretest, posttest and follow-up stages completed the Orbach & Mikulincer Mental Pain Scale (OMMP) (2003) and Dificulty Emotion Regulation Scale Gratz and Roemer (2004). After collecting data and In order to follow the ethical considerations, for the group members of waiting list, 10 group counseling sessions were held.
Results: The results of multivariate covariance analysis (MANCOVA) showed that the Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) and Integration of Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Therapy Based on Compassionate-mind are effective on the Mental Pain, and Dificulty Emotion Regulation on those People attempted suicide (P ≤ 0.001).
Conclusion: According to the results obtained on effectiveness of the Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) and Integration of Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Therapy Based on Compassionate-mind on reducing the components of mental pain and Dificulty Emotion Regulation, can be used along with the Medical treatment and other evidenced based treatments for people attempted suicide as a useful and complementary therapeutic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Analysis of Psychotherap
  • dialectical behavior therapy
  • Cognitive Therapy Based on Compassionate-mindMental Pain
  • Dificulty Emotion Regulation
  • People attempted suicide
آسمند، پریسا، مامی، شهرام، ولی زاده، رضا (1394). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان باورهای غیرمنطقی، اضطراب و افسردگی جوانان دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ۲۳ (۱)، 35-۴۴.
برجعلی، احمد؛ بگیان­ کوله­مرز، محمدجواد؛ یزدان پناه، محمدعلی و رجبی، مسلم (1394). اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلابه اختلال دوقطبی نوع یک. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، 20 (5)، 134-160.
برقی ایرانی، زیبا؛ بگیان ­کوله­مرز، محمدجواد و بختی، مجتبی (1395). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ­ورز بر تعدیل روان سازه‌های ناسازگار و کاهش عواطف منفی دانش­آموزان مبتلابه اختلال ریاضی. روان­شناسی معاصر، 11 (1)، 83-100.
خان‌زاده، مصطفی؛ سعیدیان، محسن؛ حسین­چاری، مسعود و ادریسی، فروغ (1391). ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم­بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری، 6 (1)، 87-96.
دلاور، علی (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
دلیری، سلمان؛ بازیار، جعفر؛ سایه­ میری، کورش؛ دل پیشه، علی و سایه­ میری، فاطمه (1395). میزان بروز خودکشی در ایران طی سال­های 1393-1380 یک مطالعه مرور سیستماتیک و فرا تحلیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 24 (9)، 768-757.
فروزش یکتا، فاطمه؛ یعقوبی، حمید؛ موتابی، فرشته؛ روشن، رسول؛ غلامی فشارکی، محمد و امیدی، عبدالله (1397). تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی، تنظیم هیجان و ارتقای رضایت زناشویی زنان سازگار. . فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، 8 (31)، 90-67.
کربلایی محمد میگونی، احمد، احدی، حسن؛ پاشا شریفی، حسن و جزایری، سید مجتبی. (1389). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی همراه با دارو درمانگری در مقایسه با دارو درمانگری در کاهش افکار خودکشی بیماران دچار افسردگی اساسی اقدام کننده به خودکشی،  فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 4 (16)، 25-41.
کرمی، جهانگیر؛ بگیان ­کوله­مرز؛ مومنی، خدا مراد و الهی، عادله (1397). سنجش درد ذهنی: ویژگی­ های روان‌سنجی و تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه چندبعدی درد ذهنی (OMMP). فصلنامه علمی پژوهشی روان­شناسی سلامت، 7 (1)، 146-172.
مهدیه، آزاد؛ عبداللهی، محمدحسین و حسنی، جعفر (1393). راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ۲۲ (۴)، ۲۲۵-۲۳۵.
نجار پور استادی، سعید، خلعتبری، جواد (1394). اثربخشی شناخت درمانی گروهی و رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر سلامت عمومی دانشجویان. اندیشه و رفتار، 10 (38)، 17-26.
American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. Arlington: American Psychiatric Association.
Appleton, A. A., & Kubzansky, L. D. (2014). Emotion regulation and cardiovascular disease risk. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (2nd ed., pp. 596–612). New York, NY: Guilford.
Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention a conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice. 10 (2), 125-43.
Braehler, C., Gumley, A., Harper, J., Wallace, S., Norrie, J., and Gilbert, P. (2012). Exploring change processes in compassion focused therapy in psychosis: Results of a feasibility randomized controlled trial. British Journal of Clinical Psychology, 52 (2), 199-214.
Breines, J. G., Thoma, M. V., Gianferante, D., Hanlin, L., Chen, X., & Rohleder, N. (2014). Self compassion as a predictor of interleukin-6 response to acute psychosocial stress. Journal of Brain, Behavior, and Immunity, 37, 109-114.
Drapeau, C. W., Cerel, J., & Moore, M. (2016). How personality, coping styles, and perceived
closeness influence help-seeking attitudes in suicide-bereaved adults. Death studies, 40 (3),
165-71.
Driscoll, K. A., Cukrowicz, K. C.,  Reardon, M. L.,  Joiner, T. E., (2004). Simple Treatments for Complex Problems: A Flexible Cognitive Behavior Analysis System Approach To Psychotherapy. Mahweh, NJ: Lawrence Erlbaum Associate.
Fernández de la Cruz, L., Landau, D., Iervolino, AC., Santo, S., Pertusa, A., Singh, S. (2013).Experiential avoidance and emotionregulation difficulties in hoarding disorder. Journal Anxiety Disorder, 27(2), 204-209.
Forkmann, T., Brakemeier, E. L., Teismann, T., Schramm, E., Michalak, J., (2016).  The Effects of MindfulnessBased Cognitive Therapy and Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy added to Treatment as Usual on suicidal ideation in chronic depression: Results of a randomized-clinical tria.  Journal of Affective Disorders. 200, 51-57.
Ghorbani, N., Watson, P. J., Chen, Z., Norballa, F. (2012). Self-compassion in Iranian Muslims: relationships with integrative self-knowledge, mental health, and religious orientation. The International Journal for the Psychology of Religion, 22, 106-118.
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53, 6–41.
Gong, L., Li, W., Zhang, D., & Rost, DH. (2015). Effect of emotion regulation strategies on anxiety during job interview in chinese college students. Anxiety Stress Coping. 19, 1-13.
Gratz, K. L., and Roemer, L. (2004). Multidiminsional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure and Initial Validation of The difficultics in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26 (1), 41- 54.
Gross, J. J. (Ed.). (2014b). Handbook of emotion regulation (2nd ed.). New York, NY: Guilford.
Gruber, R., & Cassoff, J. (2014). The interplay between sleep and emotion regulation: Conceptual framework empirical evidence and future directions. Current Psychiatry Reports, 16 (11), 500.
Innamorati, M., Imperatori, C., Harnic, D., Erbuto, D., Patitucci, E., Janiri, L., & Fabbricatore, M. (2017).Emotion regulation and mentalization in people at risk for food addiction. Behavioral Medicine, 43(1), 21-30.
Jessica, K. V. V., & Kalnins, G. R. C. (2011). A Compassion-Focused Approach to Nonsuicidal Self-Injury. Journal of Mental Health Counseling, 33, 4, 295-311.
Leenaars, A. A. (2010). Edwin S. Shneidman on suicide. Suicidology online. 1(1), 5-18.
Lynch, T. R., Chapman, A. L., Rosenthal, M. Z., Kuo, J. R., Linehan, M. M. (2006). Mechanisms of change in dialectical behavior therapy: theoretical and empirical observations. Journal of Clinical Psychology, 62(4), 459-80.
McCullough, J. P., Jr., Schramm, E., & Penberthy, J. K. (2014). CBASP as a Distinctive Treatment for Persistent Depressive Disorder: Distinctive features (CBT Distinctive Features). London: Routledge.
McCullough, J.P., Jr (2010). CBASP, the third wave and the treatment of chronic depression. Journal of European Psychotherapy, 9, 169–190.
McKay, M., Wood, J., Brantley, J. (2007). The Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook: Practical DBT Exercises for Learning Mindfulness, Interpersonal Effectiveness, Emotion Regulation, and Distress Tolerance: New Harbinger Publications.
Meerwijk, E. L., Ford, J. M., Weiss, S. J. (2015). Resting-state EEG delta power is associated with psychological pain in adults with a history of depression. Biological Psychology, 105, 106–114.
Mehlum, L., Ramberg, M., Tørmoen, A. J., Haga, E., Diep, L. M., Stanley, B. H., Miller, A. L., Sund, A. M., & Grøholt, B. (2016). Dialectical Behavior Therapy Compared With Enhanced Usual Care for Adolescents With Repeated Suicidal and Self-Harming Behavior: Outcomes Over a One-Year Follow-Up, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 55, 4, 295-300.
Miller, A. L., Rathus, J. H., Linehan, M. M. (2006). Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. USA: New York, Guilford Press.
Neacsiu A. D., Fang C. M., Rodriguez, M., Rosenthal M. Z.  (2018). Suicidal Behavior and Problems with Emotion Regulation.Suicide and Life-Threatening Behavior. 48 (1), 52-74.
Orbach, I., Mikulincer, M., Sirota, P., Gilboa-Schechtman, E. (2003). Mental pain: A multidimensional operationalization and definition. Suicide Life Threatment Behavior, 33(3), 219–30.
Raque-Bogdan T. L., Ericson, S. K., Jackson, J., Martin, H. M., Bryan, N. A. (2011). Attachment and mental and physical health: Self-compassion and mattering as mediators. Journal of Counseling Psychology. 58 (2), 272-278.
Roberts, S., O'Connor, K., & Bélanger, C. (2013). Emotion regulation and other psychological models for body-focused repetitive behaviors. Clinical Psychology Review, 33(6), 745-762.
Sayegh L., Penberthy, J.K. (2016). Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) Therapist’s Guide: Routledge; 1 edition (April 8, 2016).
Sayegh, L., Locke, K. D., Pistilli, D., Penberthy, J. K., Chachamovich, E., McCullough, J. P., Jr., & Turecki, G. (2012). Cognitive behavioural analysis system of psychotherapy for treatment-resistant depression: Adaptation to a group modality. Behaviour Change, 29(02), 97–108.
Schneider, R. L., Arch, J. J., Landy, L. N., & Hankin, B. L. (2016). The Longitudinal Effect of Emotion Regulation Strategies on Anxiety Levels in Children and Adolescents. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 45, 1-14.
Schulze, L., Schmahl, C., & Niedtfeld, I. (2016). Neural correlates of disturbed emotion processing in borderline personality disorder: a multimodal meta-analysis. Biological psychiatry, 79 (2), 97-106.
Shneidman, E. S. (1999). The psychological pain assessment scale. Suicide and Life-Threatening Behavior, 29 (4), 287–294.
Skinner, B.F. (1953). Science and Human Behavior. New York: Free Press.
Tirch, D. (2012). The Compassionate-Mind Approach to Overcoming Anxiety: Using CFT to Treat Worry, Panic, and Fear. American Institute for Cognitive Therapy, 38, 6-29.
van Heeringen, K., Van den Abbeele, D., Vervaet, M., Soenen, L., Audenaert, K. (2010). The functional neuroanatomy of mental pain in depression. Psychiatry Research,  181 (2), 141–144.
Wang, X., Chen, Z., Poon, K. T., Teng, F., Jin, J. (2017). Self-compassion decreases acceptance of own immoral behaviors, Personality and Individual Differences. 106, 329-333.
World Health Organization. (2014). Preventing Suicide: A Global Imperative. Retrieved from www. who. int/ mental_health /suicide-prevention/ world_ report_2014/en/