تأثیر آموزش شفقت‌به‌خود مبتنی‌بر توجه‌آگاهی بر ابعاد کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

4 استادیار گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

توجه به عواطف پرستاران در بیمارستان‌ها، علاوه‌بر افزایش بهزیستی پرستاران، موجب بهبود رابطه‌ی پرستار-بیمار شده و عملکرد بیمارستان‌ها را از نظر سازمانی ارتقا می‌دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش شفقت‌به‌خود مبتنی‌بر توجه‌آگاهی بر ابعاد کیفیت زندگی حرفه‌ای (استرس تروماتیک ثانوی، فرسودگی شغلی، و رضایت ناشی از شفقت) در دانشجویان پرستاری بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان پرستاری سال سوم و چهارم دانشگاه علوم‌پزشکی همدان بودند. بعد از توزیع پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه‌ای (استام، 2010) بین 150 نفر، غربالگری انجام شد و از میان کسانی که دارای نمره پائین در کیفیت زندگی حرفه‌ای بودند و تمایل به شرکت جلسات آموزشی داشتند، 46 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. برای گروه آزمایش 8 جلسه‌ی 1.5 ساعته آموزش شفقت‌به‌خود مبتنی‌بر توجه‌آگاهی اجرا گردید. سپس از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد و در نهایت به دلیل افت آزمودنی داده های مربوط به 38 نفر (19 نفر گروه آزمایش و 19 نفر گروه گواه) با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد آموزش شفقت‌به‌خود مبتنی‌بر توجه‌آگاهی بر کاهش استرس تروماتیک ثانوی (001/0> p، 76/22= F ). و فرسودگی (002/0> p، 70/11= F ) شغلی، و نیز افزایش رضایت ناشی از شفقت (001/0> p، 35/30= F ) تأثیر معناداری داشته است. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان از آموزش شفقت‌به‌خود مبتنی‌بر توجه‌آگاهی برای کاهش مؤثر استرس تروماتیک ثانوی و فرسودگی شغلی و افزایش رضایت ناشی از شفقت پرستاران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Mindful Self-Compassion on Aspects of Professional Quality of Life among Nurses

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Darvehi 1
  • Mohamadreza Zoghi paidar 2
  • Mosayeb Yarmohammadi vasel 3
  • Behzad Imani 4
1 Department of Psychology, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
4 Department of Operating room, Faculty of Paramedicine, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Paying attention to the nurse’s affects at hospitals can cause development in well-being in addition to enhancement of patient-nurse relationship. It also increase the job performance. Current study aimed to explore the effect of Mindful Self-Compassion (MSC) training on aspects of professional quality of life in nursing students. A quasi-experimental research method was adopted using a pretest-posttest with control group design. Research participants included 46 nursing student in medical science university of Hamedan. After contribution of professional quality of life questionnaires (Stamm,2010) among 150 people, 46 people who got medium or less score in professional quality of life questionnaire and were tendency to attend 8 session training class, placed in experiment and control group randomly. Experiment group was trained MSC in 8 sessions and each session was 1.5 hour. After that post-test was contributed in both groups. At last Analyze of Covariance was used for data analysis of 38 people because sample group had a decrease. Results showed that MSC training had significant effect on decrease of secondary traumatic stress (F=22/76, p<0/001) and burnout (F=11/70, P<0/002), and also on increase of compassion satisfaction (F=30.35, P<0.001). According to results of current study, MSC training can be used for decrease of secondary traumatic stress and burnout and increase of compassion satisfaction in nursing students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindful Self-Compassion
  • professional quality of life
  • secondary traumatic stress
  • Burnout
  • compassion satisfaction
  • Nurses
نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید. (1390). مقایسه اثر بخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت عمومی جانبازان شیمیایی. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 1، 117-93.
ترخان، مرتضی؛ صفاری‌نیا، مجید؛ خوش‌خلق سیما، پروانه. (1391). اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در مقابل استرس بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا. مطالعات روان شناسی بالینی، 9، 3، 45-25.
تیرچ، دنیس. ساندورف، بنجامین. آر، لورا. استین، سیلبر. (2014). درمان متمرکز بر شفقت برای درمانگران اکت. ترجمه: سعیده دانشمندی، راضیه ایزدی، و محمدرضا عابدی.(1395)،چاپ اول، اصفهان، انتشارات کاوشیار.
گیلبرت، پائول. (2010). درمان متمرکز بر شفقت. ترجمه: مهرنوش اثباتی و علی فیضی (1395)، با مقدمه‌ای از لادن فتی، چاپ اول، تهران، انتشارات ابن‌سینا.
Alkema, K., Linton, J. M., & Davies, R. (2008). A study of the relationship between self-care, compassion satisfaction, compassion fatigue, and burnout among hospice professionals. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care4(2), 101-119.
Barbanel, L., & Sternberg, R. J. (Eds.). (2005). Psychological interventions in times of crisis. Springer Publishing Company.
Beaumont، E., Durkin, M., Martin, C. J. H., & Carson, J. (2016a). Compassion for others, self-compassion, quality of life and mental well-being measures and their association with compassion fatigue and burnout in student midwives: A quantitative survey. Midwifery34, 239-244.
Beaumont, E., Durkin, M., Martin, C. J., & Carson, J. (2016b). Measuring relationships between self‐compassion, compassion fatigue, burnout and well‐being in student counsellors and student cognitive behavioural psychotherapists: a quantitative survey. Counselling and Psychotherapy Research16(1), 15-23.
Bride, B. E., Radey, M., & Figley, C. R. (2007). Measuring compassion fatigue. Clinical Social Work Journal35(3), 155-163.
Carroll, D. E. (2017). Compassion Fatigue in Hospice Nursing: A Program Development.
Conrad, D., & Kellar-Guenther, Y. (2006). Compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction among Colorado child protection workers. Child abuse & neglect30(10), 1071-1080.
Craigie, M., Osseiran-Moisson, R., Hemsworth, D., Aoun, S., Francis, K., Brown, J., & Rees, C. (2016). The influence of trait-negative affect and compassion satisfaction on compassion fatigue in Australian nurses. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy8(1), 88.
Duarte, J., Pinto-Gouveia, J., & Cruz, B. (2016). Relationships between nurses’ empathy, self-compassion and dimensions of professional quality of life: A cross-sectional study. International journal of nursing studies60, 1-11.
Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in psychiatric treatment15(3), 199-208.
Kabat-Zinn, J. (1982). An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients based on the practice of mindfulness meditation: Theoretical considerations and preliminary results. General Hospital Psychiatry, 4(1), 33-47.
Leiter, M. P., & Maslach, C. (2003). Areas of worklife: A structured approach to organizational predictors of job burnout. In Emotional and physiological processes and positive intervention strategies (pp. 91-134). Emerald Group Publishing Limited.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of organizational behavior2(2), 99-113.
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual review of psychology52(1), 397-422.
Meichenbaum, D. H., & Deffenbacher, J. L. (1988). Stress inoculation training. The Counseling Psychologist16(1), 69-90.
Neff, K. (2003a). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity2(2), 85-101.
Neff, K. D. (2003b). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity2(3), 223-250.
Neff, K. (2011). Self~ compassion: Stop beating yourself up and leave insecurity behind. New York, NY: William Morrow.
Neff, K. D., & Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self‐compassion program. Journal of clinical psychology69(1), 28-44.
Germer, C. K. (2009). The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions. Guilford Press.
Neff, K. D., & Costigan, A. P. (2014). Self-compassion, wellbeing, and happiness. Psychologie in Österreich2(3), 114-119.
Neff, K. D., & Dahm, K. A. (2015). Self-compassion: What it is, what it does, and how it relates to mindfulness. In Handbook of mindfulness and self-regulation (pp. 121-137). Springer New York.
Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of research in personality41(1), 139-154.
Neff, K. D., Pisitsungkagarn, K., & Hsieh, Y. P. (2008). Self-compassion and self-construal in the United States, Thailand, and Taiwan. Journal of Cross-Cultural Psychology39(3), 267-285.
Lockard, A. J., Hayes, J. A., Neff, K., & Locke, B. D. (2014). Self‐Compassion Among College Counseling Center Clients: An Examination of Clinical Norms and Group Differences. Journal of College Counseling17(3), 249-259.
Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. L. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of Research in Personality41(4), 908-916.
Newsome, S., Waldo, M., & Gruszka, C. (2012). Mindfulness group work: Preventing stress and increasing self-compassion among helping professionals in training. The Journal for Specialists in Group Work37(4), 297-311.
Ringenbach, R. (2009). A comparison between counselors who practice meditation and those who do not on compassion fatigue, compassion satisfaction, burnout and self-compassion (Doctoral dissertation, The University of Akron).
Showalter, S. E. (2010). Compassion fatigue: What is it? Why does it matter? Recognizing the symptoms, acknowledging the impact, developing the tools to prevent compassion fatigue, and strengthen the professional already suffering from the effects. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 27(4), 239-242.
Slocum-Gori, S., Hemsworth, D., Chan, W. W., Carson, A., & Kazanjian, A. (2013). Understanding compassion satisfaction, compassion fatigue and burnout: A survey of the hospice palliative care workforce. Palliative Medicine27(2), 172-178.
Stamm, B. H. (2005). The ProQOL manual. Retrieved July16, 2007.
Stamm, B.H. (2010). The Concise ProQOL Manual, 2Ed. Pocatello, ID: ProQOL.org.
Stamm, B. H. (2012). Helping the Helpers: Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue in Self-Care, Management, and Policy of Suicide Prevention Hotlines. Resources for community suicide prevention, 1-4.
Star, K. L. (2013). The relationship between self-care practices, burnout, compassion fatigue, and compassion satisfaction among professional counselors and counselors-in-training. Kent State University.
Zelikman, J. L. (2015). Self-compassion training for graduate students in the helping professions. Saint Mary's University of Minnesota