مدل‌یابی ویژگی‌های شخصیتی، هیجان خشم و رفتارهای رانندگی تهاجمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای هیجان خشم رانندگی در رابطة ویژگی‌های شخصیت و بیانگری خشم رانندگی انجام شد. 400 راننده به فهرست پنج عامل بزرگ (FFI، جان و استریستاوا، 1999)، فرم کوتاه مقیاس خشم رانندگی (DAS-SF، دفنباخر، آتینگ و لینچ، 1994) و فهرست بیانگری خشم رانندگی (DAEI، دفنباخر، لینچ، آتینگ و سوام، 2002) پاسخ دادند. در مطالعه همبستگی حاضر، به منظور آزمون روابط ساختاری بین منابع اطلاعاتی چندگانه در مدل‌ مفروض از روش آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی روان‌آزرده‌گرایی با هیجان خشم و بیانگری غیرانطباقی خشم رانندگی، رابطة مثبت و معنادار و با بیانگری انطباقی خشم رانندگی، رابطة منفی و معنادار وجود داشت. همچنین، نتایج نشان داد که بین ویژگی‌های برونگردی، وظیفه‌شناسی، سازگاری و گشودگی با هیجان خشم رانندگی و بیانگری غیرانطباقی خشم رانندگی، رابطة منفی و معنادار و با بیانگری انطباقی خشم رانندگی، رابطة مثبت و معنادار وجود داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مدل مفروض واسطه‌مندی نسبی هیجان خشم رانندگی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و بیانگری خشم رانندگی برازش مطلوبی داشت. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بخشی از پراکندگی مشترک بین دوایر مفهومی ویژگی های شخصیت و بیانگری انطباقی و غیرانطباقی خشم رانندگی از طریق هیجان خشم رانندگی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Personality Traits, Anger Emotion and Aggressive Driving Behaviors

نویسندگان [English]

  • Zahra Mottaghian 1
  • omid shokri 2
1 Department of General Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Educational and Developmental Psychology, Faculty of Psychology and Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study examined the mediationg role of driving anger on the relationship between personality traits and aggressive driving behaviors among drivers. In this correlational study, 400 drivirs responded to the Five Factor Inventory (FFI, John & Srivastava, 1999), the Driving Anger Scale (DAS; Deffenbacher, Oetting, & Lynch, 1994) and the Driving Anger Expression Inventory (DAEI; Deffenbacher, Lynch, Oetting & Swaim, 2002). Results showed that there is a positive significant correlation between neurotism with anger emotion and non-adaptive expression of driving anger and there is negative significant correlation between neurotism with adaptive expression of anger driving. Results also indicated that there is a negative significant correlation between extraversion, conscensciesness, agreeableness and openness to expriences with anger emotion and non-adaptive expression of driving anger and positive significant correlation with adaptive expression of driving anger. Results showed that the partially mediated model of driving anger on the relationship between personality traits and anger expression had acceptable fit to data. In sum, these finding show that the part of available variance in aggressive driving behaviors in the context of prediction by personality traits, accounted for driving anger emotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • driving anger
  • aggressive driving behaviors
  • mediating effects model
  • Driving
شکوهی یکتا، محسن.، اکبری زردخانه، سعید.، و محمودی، مریم. (1394). اثربخشی آموزش مهارت­های روانی ـ اجتماعی رانندگان بر پرخاشگری و خشم آنان. روش­ها و مدل­های روان­شناختی، سال ششم، شمارة 21، 40-23.
کاظمینی، تکتم.، قنبری هاشم‌آبادی، بهرامعلی.، مدرس غروی، مرتضی.، و اسماعیلی‌زاده، مسعود. (1390). اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی. مجله روان‌شناسی بالینی، سال سوم، ش 2 (پیاپی 10)، 11-1.
محمدی، آذرمیدخت.، شکری، امید.، و سپاه منصور، مژگان. (1397). رابطة بین رگه‌های شخصیتی و رفتارهای تحصیلی غیراخلاقی: نقش واسطه‌ای فرایندهای ارزیابی شناختی. فصلنامة اخلاق در علوم و فناوری، سال 13، شمارة 1، 176-164.
Aniței, M., Chraif, M., Burtaverde, M., Mihaila, T., 2014. The Big Five Personality Factors in the prediction of aggressive driving behavior among Romanian youngsters. International Journal of Traffic and Transportation Psychology,  2 (1), 7–20.
Berdoulata, E., Vavassori, D., Sastre, M. T. M. (2013). Driving anger, emotional and instrumental aggressiveness, and impulsiveness in the prediction of aggressive and transgressive driving. Accident Analysis and Prevention, 50, 758– 767.
Bogdan, S. R., Mairean, C., & Havarneanu, C. E. (2016). A meta-analysis of the association between anger and aggressive driving. Transportation Research Part F, 42, 350–364.
Bumgarner, D. J., Webb, J. R., & Dula, C. S. (2016). Forgiveness and adverse driving outcomes within the past five years: Driving anger, driving anger expression, and aggressive driving behaviors as mediators. Transportation Research Part F, 42, 317–331.
Burtaverde, V., Chraif, M., Anitei, M., Mihaila, T., 2016. The incremental validity of the dark triad in predicting driving aggression. Accident Analysis and Prevention, 96, 1–11.
Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1999). Themes and issues in the self-regulation of behavior. In R. S.Wyer, Jr. (Ed.), Advances in social cognition (Vol. 12, pp. 1–105). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Clarke, S., & Robertson, I. T. (2005). A meta-analytic review of the Big Five personality factors and accident involvement in occupational and non-occupational settings. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(3), 355–376.
Dahlen, E.R., Edwards, B.D., Tubré, T., Zyphur, M.J., Warren, C. R. (2012). Taking a look behind the wheel: an investigation into the personality predictors of aggressive driving. Accident Analysis and Prevention, 45, 1–9.
Dahlen, E. R., & White, R. P. (2006). The Big Five factors, sensation seeking and driving anger in the prediction of unsafe driving. Personality and Individual Differences, 41, 903–915.
Deffenbacher, J. L., Oetting, E. R., & Lynch R. S. (1994). Development of a Driving Anger-Scale. Psychological Reports, 74, 83-91.
Clapp, J. D., Olsen, S. A., Danoff-Burg, S., Hagewood, J. H., Hickling, E. J., Hwang, V. S., & Beck, J. G. (2011). Factors contributing to anxious driving behavior: The role of stress history and accident severity. Journal of Anxiety Disorders, 25(4), 592–598.
Constantinou, E., Panayiotou, G., Konstantinou, N., Loutsiou-Ladd, A., & Kapardis, A. (2011). Risky and aggressive driving in young adults: Personality matters. Accident Analysis and Prevention, 43, 1323–1331.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1989). The NEO-PI/NEO-FFI manual supplement. Odessa, FL.: Psychological Assessment Resources.
Deffenbacher, J. L. (2009). Angry drivers: Characteristics and clinical interventions. Revista Maxicana de Psicologia Enero, 26 (1), 5-16.
Deffenbacher, J. L., & Alcázar-Olán, R. J. (2011). A behavioral approach to reducing driving anger. In Paper presented at the 119th annual convention of the American psychological association, Washington, D.C.
Deffenbacher, J. L., Deffenbacher, D. M., Lynch, R. S., & Richards, T. L. (2003). Anger, aggression, and risky behavior: A comparison of high and low anger drivers. Behavior Research and Therapy, 41, 701–718.
Deffenbacher, J. L., Huff, M. E., Lynch, R. S., Oetting, E. R, & Salvatore, N. F. (2000). Characteristics and treatment of high anger drivers. Journal of Counseling Psychology, (47), 5-17.
Deffenbacher, J. L., Oetting, E. R., Lynch, R. S. (1994). Development of a driving anger scale. Psychological Reports, 74, 83-91.
Deffenbacher, J. L., Petrilli, R. T., Lynch, R. S., Oetting, E. R., & Swaim, R. C. (2003). The Driver’s Angry Thoughts Questionnaire: A measure of angry cognitions when driving. Cognitive Therapy and Research, 27, 383–402.
Deffenbacher, J. L., Richards, T. L., Filetti, L. B., & Lynch, R. S. (2005). Angry drivers: A test of State-Trait theory. Violence and Victims, 20, 455–469.
Diebold, J. (2003). Mindfulness in the machine: A mindfulness-based cognitive therapy for the reduction of driving anger (Unpublished doctoral dissertation). Hempstead, New York: Hofstra University.
Dula, C. S., & Geller, E. S. (2003). Risky, aggressive, or emotional driving: Addressing the need for consistent communication in research. Journal of Safety Research, 34(5), 559–566.
Guo, M., Wei, W., Liao, G., Chu, F.1, 2016. The impact of personality on driving safety among Chinese high-speed railway drivers. Accident Analysis and Prevention, 92, 9–14.
Herrero-Fernández, D., & Fonseca-Baeza, S. (2017). Angry thoughts in Spanish drivers and their relationship with crash-related events: The mediation effect of aggressive and risky driving. Accident Analysis and Prevention, 106, 99–108.
Hubicka, B., Källmén, H., & Hiltunen, A. (2010). Personality traits and mental health of severe drunk drivers in Sweden. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 45,723–731.
John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (2nd ed., pp. 102–138). New York: Guilford Press.
Jovanovic, D., Lipovac, K., Stanojevic, P., & Stanojevic, D. (2011). The effects of personality traits on driving-related anger and aggressive behavior in traffic among Serbian drivers. Transportation Research Part F, 14, 43–53.
Kirkcaldy, B., & Furnham, A. (2000). Positive affectivity, psychological well-being, accident- and traffic-deaths and suicide: An international comparison. Studia Psychologica, 42(1–2), 97–104.
Kline, R. B. (2005). Principles and practices of Structural Equation Modeling (2nd Eds.). New York: Guilford.
Kovacsova, N., Lajunen, T., & Roškova, E. (2016). Aggression on the road: Relationships between dysfunctional impulsivity, forgiveness, negative emotions, and aggressive driving. Transportation Research Part F, 42, 286–298.
Kovacsova, N., Roskova, E., & Lajunen, T. (2014). Forgivingness, anger, and hostility in aggressive driving. Accident Analysis and Prevention, 62, 303– 308.
Lajunen, T. (2001). Personality and accident liability: Are extraversion, neuroticism and psychoticism related to traffic and occupational fatalities? Personality and Individual Differences, 13(8), 1365–1373.
McCrae, R. R., & Costa Jr., P. T. (2008). The Five-Factor Theory of Personality. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research (3rd ed., pp. 159-181). New York: Guilford Press.
Meyers, L. S., Gamest. G., & Goarin, A. J. (2006). Applied multivariate research, design and interpretation. Thousand oaks. London. New Deihi, Sage publication.
Miles, D. E., & Johnson, G. L. (2003). Aggressive driving behaviors: are there psychological and attitudinal predictors? Transportation Research, 6, 147–161.
Nesbit, S. M., Conger, J. C., Conger, A. J. (2007). A quantitative review of the relationship between anger and aggressive driving. Aggression and Violent Behavior, 12, 156–176.
Polizzi, T. N. (2008). An examination of mindfulness-based cognitive therapy for angry drivers (Unpublished doctoral dissertation). Hempstead, New York: Hofstra University.
Renner, W., & Anderle, F. G. (2000). Venturesomeness and extraversion as correlates of juvenile drivers’ traffic violations. Accident: Analysis and Prevention, 32(5), 673–678.
Sârbescu, P., Stanojević, P., Jovanović, D.L. (2014). A cross-cultural analysis of aggressive driving: evidence from Serbia and Romania. Transportation Research Part F: Traffic Psychol. Behav. 24, 210–217.
Sawula, E., Mullen, N., Stinchcombe, A., Weaver, B., Tuokko, H., Naglie, G., Rapoport, M., Marshall, S., & Bédard, M. (2017). Associations between personality and self-reported driving restriction in the Candrive II study of older drivers. Transportation Research Part F, 50, 89–99.
Stephens, A. N., & Ohtsuka, K. (2014). Cognitive biases in aggressive drivers: Does illusion of control drive us off the road? Personality and Individual Differences, 68, 124–129.
Sucha, M., & Cernochova, D. (2016). Driver personality as a valid predictor of risky driving. Transportation Research Procedia, 14, 4286 – 4295.Suhr, K. A. (2016). Mulling over anger: Indirect and conditional indirect effects of thought content and trait rumination on aggressive driving. Transportation Research, 42, 276–285.
Suhr, K. A., & Nesbit, S. M. (2013). Dwelling on ‘Road Rage’: The effects of trait rumination on aggressive driving. Transportation Research, 21, 207–218.
Sullman, M. J. (2015). The expression of anger on the road. Safety Science, 72, 153–159.
Sullman, M. J., Stephens, A. N., & Kuzu, D. (2013). The expression of anger amongst Turkish taxi drivers. Accident Analysis & Prevention, 56, 42–50.
Sümer, N., Lajunen, J., & Özkan, T. (2005). Big five personality traits as the distal predictors of road accident involvement. In G. Underwood (Ed.), Traffic and transport psychology: Theory and application (Vols. 1–Book, Section, pp. 215–230). Oxford, UK: Elsevier Ltd.
Tao, D., Zhang, R., & Qu, X. (2017). The role of personality traits and driving experience in self-reported risky driving behaviors and accident risk among Chinese drivers. Accident Analysis and Prevention, 99, 228–235.
Taubman-Ben-Ari, O. T., Kaplan, S., Lotan, T., & Prato, C. G. (2016). The combined contribution of personality, family traits, and reckless driving intentions to young men’s risky driving: What role does anger play? Transportation Research, 42, 299–306.
Vazquez, J.A. (2013). Personality factors, age, and aggressive driving: A validation using a driving simulator (Doctoral dissertation, University of Central Florida Orlando, Florida).
weston, R., & Gore, Jr. P. A. (2006). A brief guide to structural equation modeling. Journal of Counseling Psychology, 5, 719-751.
Zhang, H., Qu, W., Ge, Y., Sun, X., & Zhang, K. (2017). Effect of personality traits, age and sex on aggressive driving: Psychometric adaptation of the Driver Aggression Indicators Scale in China. Accident Analysis and Prevention, 103, 29–36.