اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نظم جویی شناختی هیجان، مهارت های ذهن آگاهی و آمادگی برای تجربه شرم و گناه افراد مبتلا به اختلال اضطراب افسردگی مختلط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نظم جویی شناختی هیجان، مهارت های ذهن آگاهی و آمادگی برای تجربه شرم و گناه افراد مبتلا اختلال اضطراب افسردگی مختلط بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد مبتلا به اختلال اضطراب افسردگی مختلط شهر اصفهان بودند. حجم نمونه شامل 24 نفر از افراد مبتلا به اختلال اضطراب افسردگی مختلط مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش مقیاس تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2002)، مقیاس پنج عاملی ذهن آگاهی و مقیاس عاطفه خود آگاه-3 (تانگنی، 1989) بودند. گروه آزمایش تحت مداخله درمان متمرکز بر شفقت 8 جلسه ای به شیوه جلسات هفتگی یک ساعته قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، مهارت های ذهن آگاهی و آمادگی برای تجربه شرم و گناه گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد. افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون نمرات کمتری در تجربه شرم و گناه و نمرات بیشتری در مهارت های ذهن آگاهی کسب کردند. همچنین آموزش شفقت به خود باعث بهبود تنظیم شناختی هیجان افراد گروه آزمایش شد. بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت که درمان مبتنی بر شفقت می تواند به عنوان گزینه درمانی مناسبی جهت بهبود مهارت های ذهن آگاهی، تنظیم شناختی هیجان و آمادگی برای تجربه شرم و گناه افراد مبتلا به اختلال اضطراب افسردگی مختلط به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of compassion-based therapy on cognitive emotion regulation, Shame and Guilt-Proneness and mindfulness components in patients with mixed anxiety- depression disorder

نویسندگان [English]

  • Neda Ghasemi 1
  • mitra goudarzi 1
  • firoozeh ghazanfari 2
1 Lorestan university
2 lorestan university
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the Effectiveness of compassion-based therapy on cognitive emotion regulation, shame and guilt-proneness and mindfulness components in patients with mixed anxiety- depression disorder. The present study was a semi-experimental pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study included all patients with mixed anxiety- depression disorder in Isfahan. The sample size of the study consisted of 24 people with mixed anxiety- depression disorder, who were selected by purposeful sampling method. They were randomly divided into two groups experimental and control. They were evaluated with cognitive emotional regulation strategy scales, Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) and Self-Conscious Affect (TOSCA) Questionnaire. The experimental group received group compassion-based therapy intervention for 2 months (8 sessions of 90 minutes) while the control group received no training at all. The results of covariance analysis showed that there was a significant difference between the scores of cognitive emotional regulation strategy, shame-proneness and guilt-proneness and mindfulness skills in the experimental and control groups in the post-test. Experimental group, in comparison with the control group, received less scores in shame and guilt and more scores in Mindfulness skills. The results showed that group compassion-based therapy of cognitive emotion regulation strategies was effective. Based on the findings, compassion-based therapy can be used as a suitable treatment option to improve the Mindfulness skills, cognitive-emotional regulation, and preparation for the experience of shame and guilt of people with mixed anxiety- depression disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed anxiety- depression disorder compassion-based therapy
  • Mindfulness
  • Shame
  • guilt
  • cognitive emotion regulation
امین آبادی، زهرا؛ خداپناهی، محمدکریم؛ دهقانی، محسن (1390). نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک‌های فرزندپروری و موفقیت تحصیلی آنها، مجله علوم رفتاری، 5 (2)، 117-109.
بادان فیروز، علی؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ محمدی فر، محمدعلی (1396). رابطه تنظیم هیجانی با نشانگان افسردگی و اضطراب در دانشجویان؛ نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی، مجله روان شناسی و روانپزشکی شناخت، 4 (2): 23-12.
بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان؛ علیزاده گوردال، جابر (1394). اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش‌های ناکارآمد نوجوانان، شناخت اجتماعی، 4 (1): 53-41.
پاسدار، کتایون؛ حسنی، جعفر، نوری، ربابه (1396). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر خودشفقتی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب افسردگی مختلط، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 5 (2): 22-9.
پسندیده، راحله؛ ابوالمعالی، خدیجه (1395). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش بهزیستی، اندیشه و رفتار، 11 (41): 18-7.
تمنایی فر، شیما؛ اصغرنژاد، علی اصغر؛ میرزایی، مصلح؛ سلیمانی، مهدی (1395). ویژگی‌های روان سنجی پرسش نامه پنج عاملی ذهن­آگاهی، روان شناسی تحولی، 12 (47): 330-321.
حسنی، جعفر (1390). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش نامه‌ی نظم جویی شناختی هیجان، نحقیقات علوم رفتاری، 9 (4):240-229.
دشت بزرگی، زهرا (1396). تأثیر مداخله مبتنی بر شفقت خود بر احساس تنهایی و تنظیم هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی، 18 (2): 79-72.
سعیدی، ضحی؛ قربانی، نیما؛ سرافراز، مهدی رضا؛ شریفیان، محمدحسین (1392). اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه، روان شناسی معاصر، 8 (1): 91-102.
عبدالهی، نیره؛ جزینی، شادی؛ امان الهی، عباس؛ اصلانی، خالد (1396). بررسی رابطه بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه، اندیشه و رفتار؛ 11(43): 37-48.
علیزاده، اصغر؛ حاجی یوسفی، الناز؛ فرورشی، محمود؛ ذوقی، مسعود (1394). پیش بینی نشانه‌های افسردگی بر اساس انعطاف پذیری شناختی، نشخوار فکری و ذهن آگاهی در دانشجویان، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 2(1): 29-15.
گیلبرت، پائول (2010). درمان متمرکز بر شفقت، ترجمه مهرنوش اثباتی و علی فیضی (1395)، تهران، انتشارات ابن سینا.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5. Washington DC London, and England: Author.
Brown, I., & Percy, M. (2010). A comprehensive guide to intellectual and developmental disabilities. London: Powl. H. Brookes.
Bylsma, L. M., Morris, B. H., & Rottenberg, J. (2008). A meta-analysis of emotional reactivity in major depressive disorder. Clinical psychology review, 28(4), 676-691
D’Avanzato, C., Joormann, J., Siemer, M., & Gotlib, I. H. (2013). Emotion Regulation in Depression and Anxiety: Examining Diagnostic Specificity and Stability of Strategy Use. Cognitive Therapy Research, 37, 968-980.
Damson, R. (2015). The effect of self-compassion on the resilience and emotion regulation of marital woman. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262 - 274.
Deminof, L. (2013). The efficacy of self-compassion on the adversity quotient, Emotion Regulation of marital woman. Journal Anxiety Disorder, 2010; 11(5), 279-315.
Desrosiers A, Klemanski DH, NolenHoeksema S. (2013). Mapping mindfulness facets onto dimensions of anxiety and depression. Behav Ther; 44: 373-84.
Fergus, T. A., Valentiner, D. P., McGrath, P. B., & Jencius, S. (2010). Shame-and guilt-proneness: Relationships with anxiety disorder symptoms in a clinical sample. Journal of anxiety disorders24(8), 811-815.‏
First, M. B., France, A., & Pincus, H. A. (2004). DSM-IV-TR guidebook. American Psychiatric Publishing, Inc.‏
Garnefski, N., Van-Der-Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., Tein, E. O. (2002). The Relationshipbetween Cognitive Emotion Regulation Strategies and Emotional Problems: Comparison between a Clinical and a Non-Clinical Sample. Eur J Pers. (16): 403-420.
Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in psychiatric treatment15(3), 199-208.‏
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53, 6-41.
Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 335-.973
Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion, 10, 83- 91.
Goss, K., & Allan, S. (2014). The development and application of compassion‐focused therapy for eating disorders (CFT‐E). British Journal of Clinical Psychology53(1), 62-77.‏
Hequembourg, A. L., & Dearing, R. L. (2013). Exploring shame, guilt, and risky substance use among sexual minority men and women. Journal of homosexuality, 60(4), 615-638.
Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of consulting and clinical psychology78(2), 169.‏
Hranov LG. (2007). Comorbid anxiety and depression: illumination of a controversy. Int J Psychiatry Clin Pract; 11(3):171-89.
Liverant, G. I., Brown, T. A., Barlow, D. H., & Roemer, L. (2008). Emotion regulation in unipolar depression: The effects of acceptance and suppression of subjective emotional experience on the intensity and duration of sadness and negative affect. Behaviour research and therapy46(11), 1201-1209.‏
Martin, R., & Dahlen, E. R. (2005). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Personality and Individual Differences, 39, 1249–1260.
Muris, P., & Meesters, C. (2014). Small or big in the eyes of the other: on the developmental psychopathology of self-conscious emotions as shame, guilt, and pride. Clinical child and family psychology review, 17(1), 19-40.
Neff, K. D., Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing mediators. Self and Identity, 12, 160-176.
Neff, K.D. (2003). The development andvalidation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2, 223-252.
Schneider, R. L., Arch, J. J., Landy, L. N., & Hankin, B. L. (2016). The Longitudinal Effect of Emotion Regulation Strategies on Anxiety Levels in Children and Adolescents. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 45, 1-14.
Spruit, A., Schalkwijk, F., Van Vugt, E., & Stams, G. J. (2016). The relation between self-conscious emotions and delinquency: a meta-analysis. Aggression and violent behavior, 28, 12-20.
Tyrer P, Seivewright H, Simmonds S, Johnson T. (2001). Prospective studies of cothymia (Mixed Anxiety- Depression): How do they inform clinical practice?. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci; 251(2):53-6.
Wong, S. Y., Mak, W. W., Cheung, E. Y., Ling, C. Y., Lui, W. W., Tang, W. K., ... & Ma, H. S. (2011). A randomized, controlled clinical trial: the effect of mindfulness-based cognitive therapy on generalized anxiety disorder among Chinese community patients: protocol for a randomized trial. BMC psychiatry11(1), 187.‏
Walsh, J. J., Balint, M. G., SJ, D. R. S., Fredericksen, L. K., & Madsen, S. (2009). Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control. Personality and Individual differences46(2), 94-99.‏
World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization.‏
Zeidan F, Johnson SK, Diamond BJ, David Z, Goolkasian P. (2012). Mindfulness meditation improvescognition: Evidence of brief mental training. Conscious Cogn. (19): 597-605.