مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر انعطاف پذیری کنشی زنان با مشکلات زناشویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور،‌ تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روا‌ن‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد ایماگوتراپی زوجین بر انعطاف پذیری کنشی زنان متاهل انجام گرفت. روش پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر گرگان در سال 1397 بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی داوطلبانه و گمارش تصادفی استفاده شد. پس از انتخاب حجم نمونه و گمارش آنها در دو گروه‌ آزمایش و یک گروه کنترل، گروه‌های آزمایش مداخلات آموزشی را طی سه ماه به صورت هفته‌ای یک جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی براتی و ثنایی (1375) و مقیاس انعطاف پذیری کنشی (کانر و دیویدسون، 2003) بود. داده‌های جمع‌آوری شده توسط تحلیل کواریانس با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS23 تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر انعطاف پذیری کنشی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره موثر بوده است(p<0/001). همچنین بین اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر انعطاف پذیری کنشی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره تفاوت معنادار مشاهده نشد(P>0.05). بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی دارای اثربخشی مشابهی بر انعطاف پذیری کنشی زنان دارای تعارضات زناشویی بوده و می توان از این دو روش جهت بهبود انعطاف پذیری کنشی این زنان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and Imago therapy on resilience in women with marital problems

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Nikoogoftar 1
  • Alireza Sangani 2
1 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student of Psychology and Exceptional Children Education, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the efficacy of acceptance and commitment therapy and the approach of marital amateur therapy on married women's resiliency. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group. The statistical population of the present study included married women referred to counseling centers of Gorgan in 1397. In this research, random volunteer random sampling was used. After selecting the sample size and assigning them to the two experimental groups and one control group, the experimental groups received educational interventions in a three-month weekly, one 90-minute session. The questionnaires used in this study included Barati and Snyay Marital Conflict Questionnaire (1375) and resiliency Scale (Connor & Davidson, 2003). The collected data were analyzed by Covariance Analysis using SPSS23 software. The results of data analysis showed that acceptance and commitment therapy and empowerment therapy were effective on the resiliency of married women referring to counseling centers (p <0.001). Also, there was no significant difference between the effectiveness of treatment-based therapy based on acceptance and commitment and empowerment therapy on the marital support of married women referring to counseling centers (P> 0.05). Based on the findings of this study, it can be concluded that acceptance and commitment therapy and imaging therapy has similar effects on the resiliency of women with marital conflicts and these two methods can be used to improve the resiliency women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment therapy
  • Imago Therapy
  • Resilience
  • women
  • marital problems
اصلانی، خالد؛ جامعی، معصومه؛ رجبی، غلامرضا.(1394). اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر کیفیت روابط زناشویی زوج ها، فصلنامه روان شناسی کاربردی، 9(4): 53-37.
براتی، طاهره؛ ثنایی، باقر. (1375). تاثیرتعارضهایزناشوییبرروابطمتقابلزنوشوهر. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
برنشتاین، فلیپ اچ؛ برنشتاین مارسی تی. (1382). شناخت و درمان اختلالات زناشویی. مترجم: سهرابی، ح.: تهران.
ثنایی، باقر. (1379). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
دلاور، علی. (1386). روش تحقیق در روانشناسی و علومتربیتی. تهران: نشر ویرایش.
زینهاری، محسن.(1393). اثربخشی ایماگوتراپی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
حیدرنیا، احمد؛ نظری، محمدعلی؛ سلمانیان، علی اکبر. (1393). اثر بخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمت زناشویی زوج‌ها. مطالعات روانشناسی بالینی، 4، 15، 61-78.
صمدی کاشانی، سحر؛ جعفری، فاطمه؛ آسایش، محمد حسن. (۱۳۹۵). اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار بر تاب آوری زوجین دارای تعارضات زناشویی، نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)، تهران، دبیرخانه کنگره بین المللی روان درمانی.
کرمی، ابولفضل؛ عمرانی، رقیه؛ دانایی نوید. (1397). مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی (CBT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب و افسردگی مادران نوزاد نارس.  مطالعات روانشناسی بالینی، 8، 31، 156-139.
فاطمی، مرجان سادات؛ کربلایی محمدمیگونی، احمد؛ کاکاوند، علیرضا.(1395). بررسی تاثیر آموزش تصویرسازی ارتباطی(ایماگوتراپی) بر صمیمیت زناشویی زوج ها، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 17(1): 59-51.
محمدی، مسعود.(1384). برﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗـﺎب آوری در اﻓـﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣ ﺔ دﻛﺘﺮی. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ. ﺗﻬﺮان.
نوابی نژاد، شکوه.(1380). مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. تهران انجمن اولیا و مربیان.
نورانی پور، رحت الله؛ بشارت، محمد علی؛ یوسفی، اسکندر.(1386). بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوه، 6(24): 39-27.
والش، فروما.(1390). تقویت تاب آوری خانواده(گذر از سختی های زندگی). مترجمان: محسن دهقانی، محبوبه خواجه رسولی، سمیه محمدی و مریم عباسی. تهران: دانژه.
Beeton, T.(2005). Dyadic Adjustment and Use of Imago Skills Past Participants of the “Getting the Love You Want” Workshop for Couples. Unpublished Doctoral Dissertation, Walden University.
Bricker, J., Tollison, S.(2011). Comparison of motivational interviewing with acceptance and commitment therapy: a conceptual and clinical review. Behavioural and cognitive psychotherapy, 39(5), 541-559.
Onsy, E., Amer., M.M.(2014). Attitudes Toward Seeking Couples Counseling among Egyptian Couples: Towards a Deeper Understanding of Common Marital Conflicts and Marital Satisfaction.  Social and Behavioral Sciences, 140, 470-475.
Commings, E., Davies, P. (2002). Effects of marital conflict on children, Journal of child Psychology and Psychiatry and Allied Discipline, 43 (1), 31-48.
Conner, K.M., Davidson., J.R.T.(2003). Development of a new resilience scale:The conner –Davidson Resilience scale(CD- RISC). Depression & Anxiety, (18), 36-82.
Coyne, J. C., Thompson, R., & Palmer, S. C. (2002). Marital quality, coping with conflict, marital complaints, and affection in couples with a depressed wife. Journal of family psychology, 16(1), 26.
Crosby,J.M., Twohig, M.P. (2016). Acceptance and Commitment Therapy for Problematic Internet Pornography Use: A Randomized Trial, Behavior Therapy, 47(3), 355–66.
Doss, B., Simpson, L., Christensen, A. (2004). Why do couples seek marital therapy? Professional Psychology: Research and Practice, 35 (6), 608-614.
Doyle, A., Markiewitsz, D. (2003). Parenting, marital conflict and adjustment from early to mid-adolescence: Mediated by attachment style? Journal of youth and adolescence, 34 (2), 97-110.
Eilenberg, T., Hoffmann, D., Jensen, J.S., Frostholm, L.(2017). Intervening variables in group-based acceptance & commitment therapy for severe health anxiety, Behaviour Research and Therapy, 92, 24–31.
Fincham, F. (2003). Marital conflict: correlates, Structure, and context. Current directions in psychological sciences. American psychological society, 12(1): 8-14.
Fish, J. A., Ettridge, K., Sharplin, G. R., Hancock, B., & Knott, V. E. (2014). Mindfulness‐based Cancer Stress Management: impact of a mindfulness based program on psychological distress and quality of life. European Journal of Cancer Care, 23(3), 413-421.
Foote, H. W., Hamer, J. D., Roland, M. M., Landy, S. R., & Smitherman, T. A. (2016). Psychological flexibility in migraine: A study of pain acceptance and values-based action. Cephalalgia, 36(4), 317-324.
Gehlert, N.C., Schmidt, C.D., Giegerich, V., Luqet, W.(2017). Randomized Controlled Trial of Imago Relationship Therapy: Exploring Statistical and Clinical Significance. Journal of Couple & Relationship Therapy, 16(3), 188-209.
Gerard, J.A., Buehler, C. (2003). Marital conflict, parent-child relations, and youth maladjustment. Family process, 38(1), 105_116.
Halford, W.K.(2001). Brief Therapy for Couples: Helping partners help themselves. New York: Guilford Press.
Hayes, S.C., strosahl, K.D. (2010). A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: springer sci business media inc.
Hendrix. (2006). How to keep your relationship in shape; an introduction to imago. www.getting the love you want. Com.
Hjemdal, O., Vogel, P.A., Solem, S., Hagen, K., Stiles, T.C. (2011).The relationship between resilience and levels of anxiety, depression, and obsessive-compulsive symptoms in adolescents. Clin Psychol Psychother, 18, 314-21.
Hoge, E. A., Austin, E. D., & Pollack, M. H. (2007). Resilience: research evidence and conceptual considerations for posttraumatic stress disorder. Depression and anxiety, 24(2), 139-152.
 Janetius,T.(2000). Marriage and marital adjustment. Available only atwww.homestead.com /Psycho – religion / files/ adjustment.
Kleven, D.R.(2013). Relationship alchemy: Marriage as a container for individuation. Pacifica Graduate Institute.
Lance, M., McCracken, L., Sato, A., Taylor, G. (2013).A Trial of a Brief Group-Based Form of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for Chronic Pain in General Practice: Pilot Outcome and Process Results, The Journal of Pain, 14(11), 1398-406.
Long, L., Young, G. (2006). Counseling and therapy for couples, CA: Thomson Brooks/Cole Pub.
Miller, R. B., Hollist, C. S., Olsen, J., & Law, D. (2013). Marital quality and health over 20 years: A growth curve analysis. Journal of Marriage and Family, 75(3), 667-680.
Muro, L., Holliman, R., Luquet, W.(2016). Imago Relationship Therapy and Accurate Empathy Development. Journal of Couple & Relationship Therapy, 15(3), 232-246.
Sayers, S. L., Kohn, C.S., Fresco, D.M. (2001). Marital conflict and depression in the context of marital discord. Cognitive Therapy and Research, 25(6), 713-732.
Sharff, J.S., Sharff, D.(2003). Object relations and psychodynamic approaches to couple and family therapy. Newyork: Brunner.
Springgate, B.F., Wennerstrom, A., Meyers, D., Allen III, C.E., Vannoy, S.D., Bentham, W., et al. (2011). Building community resilience through mental health infrastructure and training in post-Katrina New Orleans. Ethnicity & disease.
Verhoeven, J., Malinowski, O. (2011). Ttrichotillomania: A comparison of CBT and ACT in causal reasoning and treatment outcome stability. Behavioral Science Institute. Washington, DC: American psychiatric press.
Waugh, C. E., Fredrickson, B. L., & Taylor, S. F. (2008). Adapting to life’s slings and arrows: Individual differences in resilience when recovering from an anticipated threat. Journal of research in personality, 42(4), 1031-1046.
Weigle, J. B. (2006). The impact of participating in an Imago therapy workshop on marital satisfaction. Unpublished doctoral dissertation, Walden University, 1, 2-41.
Wilson, S.J., Andridge, R., Peng, J., Bailey, B.E., Malarkey, W.B., Kiecolt-Glaser, J.K.(2017). Thoughts after marital conflict and punch biopsy wounds: Age-graded pathways to healing. Psychoneuroendocrinology, 85, 6-13.
Woidneck, M.R.(2012). Acceptance and Commitment Therapy for the Treatment of Posttraumatic Stress Among Adolescents. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor Of Philosophy in Psychology. Utah state university. Logan, Utah.
Yu, L., Norton, S., McCracken, L.M.(2017). Change in “Self-as-Context” (“Perspective-taking”) Occurs in Acceptance and Commitment Therapy for People with Chronic Pain and is Associated with Improved Functioning, The Journal of Pain, 18(6), 664- 672.