مطالعات روان شناسی بالینی (JCPS) - واژه نامه اختصاصی