همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

زهره رافضی

روانشناسی بالینی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

rafezi.zohreh@atu.ac.ir

دبیر اجرایی

عسگر چوبداری

روان شناسی و آموزش کودکان دانشجوی دکتر، دانشگاه علامه طباطبائی

asgar.choobdary@yahoo.com
48393166