نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

Department of Clinical Psychology, College of Education and Psychology Eram Hill, Shiraz University,

10.22054/jcps.2022.58837.2517

چکیده

چکیده
زمینه و هدف
همه‌گیری بیماری کووید-19 در سال 2020 و استفاده از تدابیر قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی آشفتگی‌های روانی از جمله افسردگی، اضطراب و استرس را در مردم افزایش داده است. از این رو، لزوم شناسایی متغیرهایی که بتوانند بر آشفتگی‌های روانی برخاسته از بیماری کووید 19مؤثر باشند بیش از پیش احساس می-شود. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی میزان افسردگی، استرس و اضطراب دوران قرنطینه براساس انعطاف‌ناپذیری روانی، نگرش ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای انجام شده است.
روش
طرح پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری، شامل تمام دانشجویان سطح کشور بود. مجموعاً 501 نفر از دانشجویانی که به فراخوان تکمیل پرسشنامه‌ها در رسانه‌های اینترنتی منجمله اینستاگرام دسترسی پیدا کردند پرسشنامه‌هایی را که با قالب گوگل فرم آماده شده بود تکمیل کردند. ابزارها شامل پرسشنامه‌های افسردگی، اضطراب و استرس (1995 : DASS-21)، نگرش‌های ناکارآمد تجدیدنظر شده (1978 :DAS-26)، پذیرش و عمل (2005 :AAQ-II) و راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (1984 :CSQ) بود.
یافته‌ها
انعطاف‌ناپذیری روانی، نگرش‌های ناکارآمد و راهبردهای مقابله‌ای ناسازگار میزان افسردگی، اضطراب و استرس را در جهت مثبت پیش‌بینی کردند، ولی راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌مدار فقط رابطه معکوسی را با افسردگی نشان دادند. در تحلیل‌های رگرسیونی، متغیر انعطاف‌ناپذیری روانی بیشترین تأثیر را در تبیین متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس داشت.
نتیجه‌گیری
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در بین متغیرهای مورد بررسی برای کاهش میزان افسردگی و اضطراب و استرس حاصل از شرایط خاص قرنطینه می‌توان با آموزش انعطاف‌پذیری روانی و بازسازی شناختی به افراد کمک کرد. آموزش راهبردهای مسأله‌مدار نیز می‌تواند اثرات مثبتی در کاهش افسردگی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Depression, Anxiety and Stress in the Period Social Distancing Due to Coronavirus Based on Psychological Flexibility, Dysfunctional Attitude and Coping Strategies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Goodarzi
  • Mehrnaz Mohammadi Moghadam
  • Soheil Redaei

Department of Clinical Psychology, College of Education and Psychology Eram Hill, Shiraz University,

چکیده [English]

Abstract
Introduction and Objectives: Covid-19 pandemic in 2020 and the use of quarantine to prevent it have increased psychological reactions like depression, anxiety and stress in the general population. Hence, the need to identify variables that can affect these psychological reactions is felt more than ever. The aim of this study was to predict the rate of depression, stress and anxiety during quarantine based on psychological flexibility, dysfunctional attitude and coping styles.
Method
The research design was descriptive-correlational and the statistical population included all students who were active in the social media. A total of 501 students accessed the call for completion of questionnaires on online media, including Instagram, completed prepared questionnaires in the Google Form format.
Measures included the Depression, Anxiety, and Stress Questionnaire (DASS-21, 1995), the Revised Dysfunctional Attitude Scale (DAS-26, 1978), the Acceptance and Practice Questionnaire (AAQ-II, 2005), and the Lazarus and Folkman Coping Strategies Questionnaire (CSQ, 1984).
Results
Psychological inflexibility, dysfunctional attitudes, and maladaptive coping strategies predicted depression, anxiety, and stress in a positive way, but problem-oriented coping strategies only showed an inverse relationship with depression. In regression analyzes, the variable of psychological inflexibility had the greatest effect on explaining depression, anxiety and stress.
Discussion and Conclusion
It can be concluded that teaching psychological flexibility and cognitive reconstruction can be useful in reducing depression, anxiety, and stress during the quarantine. Teaching problem-solving strategies can also have positive effects on reducing depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Dysfunction
  • Coping Skills
  • Corona Virus
  • Pandemics
  • Psychological Flexibility
  • Psychological Stress
  • Social Distance