اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد برجعلی

روانشناسی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

borjaliatu.ac.ir

سردبیر

دکتر فرامرز سهرابی

روان شناسی بالینی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

asmar567yahoo.com

مدیر داخلی

زهره رافضی

روانشناسی بالینی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

rafezi.zohrehatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

فرامرز سهرابی

روان شناسی بالینی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

asmar567yahoo.com
02144737623

حسین اسکندری

روانشناسی بالینی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

sknd40gmail.com

احمد برجعلی

روانشناسی بالینی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

borjaliatu.ac.ir

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی بالینی استاد، دانشگاه شاهد

rasoolroshanyahoo.com

محمد نریمانی

روانشناسی عمومی استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

m_narimaniuma.ac.ir

حمیدرضا محمدیان شعرباف

روان شناسی عمومی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

aghamohammadianyahoo.com

حسین سلیمی

روانشناسی استاد، دانشگاه بقیه الله

h.salimi.bgmail.com

مهرداد کلانتری

روانشناسی استاد، دانشگاه اصفهان

mehrdadkedu.ui.dc.ir

عباس بخشی پور رودسری

روانشناسی بالینی استاد، دانشگاه تبریز

abbas_bakhshipouryahoo.com
09144159109

شکوه السادات بنی جمال

روانشناسی دانشیار، دانشگاه الزهرا

banijamalgmail.com

کارشناس نشریه

نسترن مهرزاد

روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

mehrzad1389gmail.com