ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت/ سازمان

لینک پاپلونز

1

ابراهیمی قوام

صغری

دانشیار- دانشگاه علامه طباطبائی

publons

2

اسدزاده دهرائی

حسن

دانشیار - دانشگاه علامه طباطبائی

***

3

اسماعیلی

علی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

***

4

اعظمی

یوسف

دکتری - دانشگاه علامه طباطبائی

***

5

اکبری زردخانه

سعید

استادیار- دانشگاه شهید بهشتی

***

6

آزاد

اسفندیار

دانشیار دانشگاه بقیه الله

publons

7

برجعلی

احمد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

publons

8

برجعلی

محمود

استایار دانشگاه خوارزمی

***

9

ثابت

مهرداد

استادیار- واحد رودهن دانشگاه آزاد

***

10

جعفری

عیسی

دانشیار - دانشگاه پیام نور

***

11

چوبداری

عسگر

استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی

publons

12

حسین ثابت

فریده

استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی

***

13

خانجانی

مهدی

استادیار - دانشگاه  علامه طباطبائی

***

14

خانی پور

حمید

استادیار دانشگاه خوارزمی

***

15

خدابخش پیر کلانی

روشنک

دانشیار- دانشگاه الزهرا

***

16

خدادادی

جواد

استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی

publons

17

خداویردی

ترانه

دکتری روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

***

18

درتاج

فریبرز

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

19

رافضی

زهره

استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی

publons

20

رحیمی نژاد

عباس

دانشیار- دانشگاه تهران

***

21

رضایی

سعید

استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی

***

22

رفیعی پور

امین

استادیار- دانشگاه سیستان و بلوچستان

***

23

زمان پور

عنایت اله

استادیار - دانشگاه علامه طباطبائی

***

24

سعدی پور

اسماعیل

استاد- دانشگاه علامه طباطبائی

***

25

شریعتمدار

آسیه

استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی

***

26

شیخ الاسلامی

علی

دانشیار - دانشگاه محقق اردبیلی

***

27

صبحی قراملکی

ناصر

دانشیار - دانشگاه علامه طباطبائی

publons

28

عباسپور آذر

زهرا

استادیار- دانشگاه آزاد تهران شمال وکرج

***

29

عسگری

محمد

دانشیار - دانشگاه علامه طباطبائی

***

30

علیپور

احمد

استاد - دانشگاه پیام نور

***

31

عیسی مراد

ابوالقاسم

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

***

32

فرحبخش

کیومرث

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

***

33

فرخی

نور علی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

***

34

قائمی

فاطمه

دانشیار- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

***

35

کاظمیان

سمیه

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

***

36

کرمی

ابوالفضل

باز نشسته دانشگاه علامه طباطبایی

***

37

معتمدی

عبدالله

استاد -  دانشگاه علامه طباطبایی

***

38

معینی

مهدی

استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی

***

39

ناصری

اسماعیل

استادیار- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

publons

40

نجفی

محمود

استادیار - دانشگاه سمنان

publons

41

نعیمی

ابراهیم

استادیار - دانشگاه علامه طباطبائی

***

42

نوکنی

مصطفی

استادیار- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک ایران

publons

43

یونسی

جلیل

دانشیار - دانشگاه علامه طباطبائی

publons

login