آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1661
تعداد پذیرش 120
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1268
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1134

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 330
تعداد مشاهده مقاله 635970
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 784520
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 282 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 154 روز
درصد پذیرش 7 %