آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1772
تعداد پذیرش 138
تعداد پذیرش بدون داوری 16
تعداد عدم پذیرش 1358
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1206

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 346
تعداد مشاهده مقاله 692150
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 833695
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 119 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 278 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 141 روز
درصد پذیرش 8 %