ردیف نام خانوادگی نام  سمت / سازمان لینک پاپلونز
1 ابراهیمی قوام صغری دانشیار- دانشگاه علامه طباطبائی publons
2 اسدزاده دهرائی حسن دانشیار - دانشگاه علامه طباطبائی ***
3 اسماعیلی علی استادیار – دانشگاه علامه طباطبائی/دانشکده تربیت بدنی ***
4 اعظمی یوسف  دکتری - دانشگاه علامه طباطبائی ***
5 اکبری زردخانه سعید استادیار- دانشگاه شهید بهشتی ***
6 آزاد اسفندیار دانشیار – دانشگاه بقیه الله publons
7 برجعلی  احمد  استاد – دانشگاه علامه طباطبائی publons
8 برجعلی  محمود استایار – دانشگاه خوارزمی ***
9 ثابت مهرداد استادیار- واحد رودهن دانشگاه آزاد ***
10 جعفری عیسی دانشیار - دانشگاه پیام نور ***
11 علیمحمدی عسگر استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی publons
12 حسین ثابت فریده استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی ***
13 خانجانی مهدی استادیار - دانشگاه  علامه طباطبائی ***
14 خانی پور حمید استادیار – دانشگاه خوارزمی ***
15 خدابخش پیر کلانی روشنک دانشیار- دانشگاه الزهرا ***
16 خدادادی جواد استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی publons
17 خداویردی ترانه دکتری- دانشگاه علامه طباطبائی ***
18 درتاج فریبرز استاد – دانشگاه علامه طباطبائی ***
19 رافضی زهره استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی publons
20 رحیمی نژاد عباس دانشیار- دانشگاه تهران ***
21 رضایی سعید دانشیار- دانشگاه علامه طباطبائی ***
22 رفیعی پور امین استادیار- دانشگاه سیستان و بلوچستان ***
23 زمان پور عنایت اله استادیار - دانشگاه علامه طباطبائی ***
24 سعدی پور اسماعیل استاد- دانشگاه علامه طباطبائی ***
25 شریعتمدار آسیه استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی ***
26 شیخ الاسلامی علی دانشیار - دانشگاه محقق اردبیلی ***
27 صبحی قراملکی ناصر دانشیار - دانشگاه علامه طباطبائی/دانشکده تربیت بدنی publons
28 عباسپور آذر زهرا استادیار- دانشگاه آزاد تهران شمال وکرج ***
29 عسگری محمد دانشیار - دانشگاه علامه طباطبائی ***
30 علیپور احمد استاد - دانشگاه پیام نور ***
31 عیسی مراد ابوالقاسم دانشیار – دانشگاه علامه طباطبائی ***
32 فرحبخش کیومرث دانشیار – دانشگاه علامه طباطبائی ***
33 فرخی نور علی استاد – دانشگاه علامه طباطبائی ***
34 قائمی فاطمه دانشیار- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ***
35 کاظمیان سمیه دانشیار – دانشگاه علامه طباطبائی ***
36 کرمی ابوالفضل باز نشسته دانشگاه علامه طباطبائی ***
37 معتمدی عبدالله استاد -  دانشگاه علامه طباطبائی ***
38 معینی مهدی استادیار- دانشگاه علامه طباطبائی ***
39 ناصری اسماعیل استادیار- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی publons
40 نجفی محمود استادیار - دانشگاه سمنان publons
41 نعیمی ابراهیم استادیار - دانشگاه علامه طباطبائی ***
42 نوکنی مصطفی استادیار- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک ایران publons
43 یونسی جلیل دانشیار - دانشگاه علامه طباطبائی publons

 

login