اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

2 . دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بود. این پژوهش به شیوه‌ی شبه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه مردان مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک مراجعه‌کننده به مطب­های روان‌پزشکان و بخش روان‌پزشکی بیمارستان امام رضا شهر خرم­آباد در سال 1392 تشکیل می­دهند. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، بر اساس ارجاع متخصصان اعصاب و روان، 40 مرد مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک، از بین 50 مراجعه‌کننده به مطب­های روان‌پزشکان و بخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا، با توجه به پذیرش بیمار برای شرکت در پژوهش، در وهله اول و انجام مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV انتخاب شدند. به این صورت که از بین مردان ارجاع داده‌شده افرادی که نمره بالاتر از (80<T) در مقیاس هیپومانیا آزمون MMPI-2 گرفته بودند و انجام مصاحبه بالینی با توجه به ملاک‌های DSM-5، برای اختلالات محور یک به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه). برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه بالینی ساختاریافته، مقیاس کیفیت زندگی (SF-36) و مقیاس تکانشوری بارات استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) علائم تکانشوری را به‌طور معنی‌داری کاهش داده و کیفیت زندگی این بیماران را افزایش می­دهد (001/0>P). با توجه به یافته­های این پژوهش آموزش مهارت رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT)، با فراهم کردن توانایی درک روابط خود با دیگران می­تواند به کاهش رفتارهای تکانشی و بهبود کیفیت زندگی بیماران دوقطبی نوع یک شده و استفاده از این روش درمانی برای مبتلایان به اختلال دو قطبی نوع یک در جامعه ایرانی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group mindfulness –Based cognitive Therapy on obsessive-compulsive disorder, metacognition beliefs and rumination

نویسندگان [English]

  • Ahmad Borjali 1
  • Mohamad Javad Bagiyan 2
  • Mohamad Ali Yazdanpanah 3
  • Moslem Rajabi 4
1 Associate Professor of Clinical Psychology in University of Allameh Tabataba’i universiti
2 PhD student of Psychology in Razi University, Kermanshah, Iran
3 MA of Educational Psychology in Islamic Azad University
4 Clinical psychology graduate student at the University of Medical Sciences,
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of a dialectical behavior therapy (DBT) on improving the quality of life and reducing impulsivity in patients with bipolar disorder type I was. This quasi-experimental study using pre-test and post-test approach with control group. The population of this study, and all of men with bipolar disorder, a psychiatric clinic and hospital psychiatric ward of Imam Reza in Khorramabad up in 2014. Using purposeful sampling, by referring neurologist, 40 patients with Bipolar I Disorder, Of the 50 admitted to the psychiatric clinic and hospital psychiatric ward of Imam Reza, with regard to admission to the study, in the first place, and clinical interview based on DSM-IV were selected. That is, the men referred to those who score higher than (T >80) on a scale of hypomania were MMPI-2 test according to the DSM-5 criteria Clinical Interview, for axis I disorders sampling method selected and randomly assigned to experimental and control groups(20 cases and 20 controls). Collecting data, structured clinical interview, scale quality of life (SF-36) and the Barratt Impulsiveness scale were used. The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that training dialectical behavior therapy (DBT) and impulsivity symptoms significantly reduce quality of life increases (p<0/001). According to the findings of this research skills dialectical behavior therapy (DBT), by providing the ability to understand their relations with others can reduce impulsive behavior and improve the quality of life in patients with bipolar and use of this therapy for people with bipolar disorder in the community is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compulsion-obsession
  • Metacognitive beliefs
  • obsessive rumination
  • cognitive therapy based on the presence of mind
انجمن روان‌پزشکی آمریکا. (2013). ویراست پنجم راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1393) نشر روان.
پورکرد، مهدی. (1388). بررسی ارتباط خودکارآمدی، تکانشوری، فعال سازی-بازداری رفتاری و مهارت‌های اجتماعی با سوءمصرف مواد در دانش آموزان پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد. اردبیل: دانشکده ادبیات و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.
داداش‌زاده، حسین؛ ارفعی، اصغر؛ موسوی کیا، شلاله و علیزاده، آمنه (1392). بررسی و مقایسه کیفیت زندگی مبتلایان به افسردگی اساسی و اختلال خلقی دو قطبی در مرحله بهبودی نسبی و افراد سالم. مجله پزشکی ارومیه، 34 (5)، 363-372.
دلاور، علی. (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
شریفی درآمدی، پرویز؛ پادروند، حافظ؛ بگیان کوله­مرز، محمدجواد و ویسی، نصرالله. (1392). بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای (ODD). مطالعات روانشناسی بالینی، 3 (12)، 149-170.
طوبایی، شهین؛ هادی، نگین؛ هدایتی، آروین و منتظری، علی. (1391). مقایسه‌ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی با افراد سالم. مجله­ی اصول بهداشت روانی، 14(1) 63-54.
علوی، خدیجه. (1389). رفتاردرمانی دیالکتیکی. فصلنامهتازه‌های روان‌درمانی، (17)، 59-60.
کربلایی محمد میگونی، احمد، احدی، حسن؛ پاشا شریفی، حسن و جزایری، سید مجتبی. (1389). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی همراه با دارو درمانگری در مقایسه با دارو درمانگری در کاهش افکار خودکشی بیماران دچار افسردگی اساسی اقدام کننده به خودکشی، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 4(16)، 25-41.
نریمانی، محمد؛ بگیان کوله­مرز؛ احدی، بتول و ابوالقاسمی، عباس. (1393). بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر کاهش نشانه­های اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی (ADHD) و بهبود کیفیت زندگی دانش­آموزان. فصلنامه روان‌شناسی بالینی. 6 (1)، 39-51.
Aftanas, L. Golosheykin, S. (2005). Impact of regular meditation practice on EEG activity at rest and during evoked negative emotions. International Journal of Neuroscience 115, 893-909.
Akiskal, SH. Mood disorders. In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. (2009). Kaplan and Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 121, 1629-45.
Barratt, E.s. (1994). Impulsivity: integrating cognitive, behavioral. Biological and environmental data. IN W.B.Mccwn, J. L. John: Washington, D.C: American Psychological Association.
Bateman, A. W. & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based Treatment. Oxford University Press.
Bauer, M. Pfennig, A. (2005). Epidemiology of bipolar disorders. Epilepsia. 46 (4), 8-13.
Bellani, M. Hatch, JP. Nicoletti, MA. Ertola, AE. Zunta-So, G. Swann, AC. et al. (2012). Does anxiety increase impulsivity in patients with bipolar disorder or major depressive disorder? Journal of Psychiatric Research 46, 616-21.
Ben-Porath, D. D. (2010). Dialectical behavior therapy for depressed older adults: A randomized pilot study. The American Journal of Geriatric Psychiatry.11(1), 33-45.
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of farsi version of the Impulsiveness Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101, 209-222.
Bohus, M. Haaf, B. Simms, T. Limberger, M. F. Schmahl, C. Unckel, C. et al. (2004). Effectiveness of inpatient dialectical behavioural therapy for borderline personality disorder: A controlled trial. Behaviour Research & Therapy. 423, 487-999.
Bornovalova, M. A. Daughters, S. B. (2007). How does Dialectical Behavior Therapy facilitate treatment retention among individuals with comorbid borderline personality disorder and substance use disorders? Clinical Psychology Review. 27, 923–943.
Brissos, S. Dias, V. V. Carita, A. I. & Martinez-Aran, A. (2008). Quality of life in bipolar type I disorder and schizophrenia in remission: Clinical and neurocognitive correlates. Psychiatry Research, 160(1), 55-62.
Davison, D. Neal, j. Kring, A. Johnson, S. (2007). Abnormal Psychology. New York: Wiley.
Dawe, S. Gullo, M. J. Loxton, N. J. (2012). Impulsivity and adolescent substance use: Rashly dismissed as ‘‘all-bad’’? Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 32, 1507–1518.
Doran, N. McChargue, D. & Cohen, L. (2006). “Impulsivity and the reinforcing value of cigarette smoking”. Addictive Behaviors, 32 (1):90-8.
Feldman, G. Harley, Safren S’ Kerrigan, M. Jacobo M’ Fava M. (2009). Treatment resistant depression –adaptation of dialectical behavior therapy skills training group for treatment-resistant depression. The Journal of Nervous and Mental Disease, 196 (2), 136-43.
Fossati, A. Barratt, E. S. Borroni, S. Villa, D. Grazioli, F. & Maffei, C. (2007b). “Impulsivity, aggressiveness, and DSM-IV personality disorders”. Psychiatry Research, 15,149 (1-3), 157-67.
Garratt, A. M & etal. (1997). SF36 health survey questionnaire: an outcome measuring suitable for routine use within the NHS, British Medical Journal, 4(1), 25 -35.
Gruber, J. Harvey, AG. Gross, JJ. (2012). When Trying Is Not Enough: Emotion Regulation and the Effort-Success Gap in Bipolar Disorder. Emotion; 12 (5), 997-1003.
Gruber, J. (2011). Can feeling good can be bad: Positive emotion persistence (PEP) in bipolar disorder. Current Perspectives in Psychological Science. 20 (4): 217-21.
Gruber, S. A. Rosso, I. M. & Yurgelun-Todd, D. (2011). Neuropsychological performance predicts clinical recovery in bipolar patients. Journal of Affective Disorders, 105 (1-3), 253-260.
Havermans R, Nicolson NA, Devries MW. (2007). Daily hassles, uplifts, and time use in individuals with bipolar disorder in remission. The Journal of Nervous and Mental Disease. 195(9): 745-51.
Hesslinger, B. Tebartz van Elst, L. Nyberg E, Dykierek P, Richter H, Berner M, et al. (2002). Psychotherapy of attention deficit hyperactivity disorder in adults: A pilot study using a structured skills training program. European Archives of Psychiatry and Clinical ; 252, 177-84.
Kaviani, H. Alaghband- rad, J. Sharifi, V. Pournaseh, M. Ahmadi Abhari, SA. (2007). Composite International Diagnostic Interview. Tehran: Kavian pub [Persian].
Kroger, C. Schweiger, U.S. Valerija, A. Ruediger, K. Rudolf, S. & Reinecker, H. (2006). Effectiveness of dialectical behavior therapy for borderline personality disorder in an inpatient setting. Behaviour Research and therapy. 44, 1211-1217.
Linehan, M. M. et al. (2003). Effectiveness of inpatient dialectical behavioral therapy for borderline Personality disorder: a Controlled trial. Journal of Behavior Research and Therapy. 42, 487-499.
Linehan, M. Dexter-Mazze, E. (2008). Dialectical Behavior Therapy For Borderline Personslity Disorder. Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual. 365-462.
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York, Guilford.
Lynch, TR. Bronner, LL. (2006). Mindfulness and dialectical behavior therapy: Application with depressed older adults with personality disorders. New York: Elsevier.
Mahmoudi, M. Tabatabai, M. Modarres, M. Ali ghanbari, B. (2009). Effects on the outcome of group cognitive behavior therapy a type of bipolar disorder. Journal of mental health. 10 (4), 289-298 (Persian).
Mac Horney, C. A, Ware, J. E. (Jr) & Raczek, A. E. (1993). The MOS 36-Item short form health survey (SF-36): II. Psychometric and clinical tests of validity in measuring physical and mental health constructs, Medical Care, 31 (3), 247-263.
Mcquillan, A. Nicastro, R. Guenot, F. Girard, M. Lissner, C. and Ferrero, F. (2010). Intensive dialectical behavior therapy for outpatient with borderline personality disorder. Journal of psychiatric Service, 56, 193-197.
Miller, A.L. & Rathus, J. H. & Linehan, M. (2007). Dialectical Behavior therapy with suicidal Adolescents. NewYork/London: Guilford Press.
Moeller, FG. Barratt, ES. Dougherty, DM. Schmitz, JM. Swann, AC. (2001). Psychiatric aspects of impulsivity. American Journal of Psychiatry, 158 (11): 1783–93.
Montazeri, A & etal. (2005). The short form of health survey (SF36): Translation and validation study of Iranian version, Quality of Life Research, 14,875-882.
Morselli PL, Elgie R, Cesana BM. GAMIAN-Europe/BEAM survey II: (2004). Cross-national analysis of unemployment, family history, treatment satisfaction and impact of the bipolar disorder on life style. Bipolar Disord. 6(6), 487-97.
Muller –Oerlinghausen, B. Berghofer, A. & Bauer, M. (2009). Bipolar disorder. Lancet, 359 (30), 241-247.
Najt, P. Perez, J. Sanches, M. Peluso, MA. Glahn, D. Soares, JC. (2007). Impulsivity and bipolar disorder. European Neuropsychopharmacology, 17(5), 313–20.
Namjoshi, MA. Buesching, DP. (2010). A Review of the health related quality of life literature in bipolar disorder. Quality of Life Research ; 10, 105-15.
Neacsiu, A. D. Rizvi, S. L. Linehan, M. M. (2010). Dialectical behavior therapy skills use as a mediator and outcome of treatment for borderline personality disorder, 48, 832-839.
Nelson- Gray, R. O. Keanes, S.P. Hurst, R. M. Mitchell, J.T. Warburton, J. B. Chok, J. T. Cobb, Amodified DBT skills training program for oppositional defiant adolescents: promising preliminary findings. Behaviour Research and Therapy, 44, 1811-1820.
Peluso, M.A. Hatch, J.P. Glahn, D.C. Monkul. E.S. Sanches. M. Najt. P. Bowden. C.L. Barratt. E.S. & Soares. J.C. (2011). Trait impulsivity in patients with mood disorders. Journal Of Affective Disorders, 100(1-3), 227-231.
Ray Li, C. S. Chen, S. H. Lin, W. H. & Yang, Y. Y.(2009).“Attentional blink in adolescents with varying levels of impulsivity”. Journal of Psychiatric Research, 39 (2), 197-205.
Safer, DL. James, L. (2007). Dialectical Behavior Therapy Modified for Adolescent Binge Eating Disorder: A Case Report. Cognitive and Behavioral Practice - Journal  (14), 157-167.
Safer, D. L. Robinson, A. H. Jo, B. (2010). Outcome from a Randomized Controlled Trail Of Group Therapy for Binge Eating Disorder: Comparing Dialectical Behavior Therapy Adapted for Binge Eating to and Active Comparison Group Therapy. Behavior Therapy, 41, 106-120.
Salbach-Andrae, H. Bohnekamp, I. Pfeiffer, E. Lehmkuhl, U. Dialectical Behavior Therapy of Anorexia and Bulimia Nervosa Among Adolescents: A Case Series. Cognitive and Behavioral Practice - Journal . 15, 415-425.
Sanchez-Moreno, J. Martinez-Aran, A. Tabarés-Seisdedos, R. Torrent, C. Vieta E, Ayuso-Mateos JL. (2009). Functioning and disability in bipolar disorder: an extensive review. Psychother Psychosom, 78(5): 285-97.
Saxena, S. Leckman, J. F. Stein D. J. Matsunaga, H. & Wilhelm, S. (2010). Hording disorder: A new diagnosis for DSM-V? Depression and Anxiety. 27, 556–572.
Soler, J. Pascual, J. C. Tiana, T. et al. (2009). Dialectical behaviour therapy skills training compared to standard group therapy in borderline personality disorder: A 3-month randomised controlled clinical trial. Behaviour Research and Therapy. 47, 353–358.
Soler, J. Pascuala, J.C. Barrachina, J. Alvarez, E. and Perez, V. (2005). Double blind placebo controlled study of dialectical behavior therapy pluse Olanzapin for borderline personality disorder. The American Journal of Psychiatry, 162, 1221-1224.
Stacy, S. Welch & Junny Kim. (2012). DBT-Enhanced Cognitive Behavioral Therapy for Adolescent Trichotillomania: An Adolescent Case Study, Cognitive and Behavioral Practice 19, 483-493.
Swann, AC, Moeller FG, Steinberg JL, Schneider L, Barratt ES, Dougherty DM. (2007). Manic symptoms and impulsivity during bipolar depressive episodes. Bipolar Disorders. 9, 206-12.
Swann, AC. (2010). Mechanisms of impulsivity in bipolar disorder and related illness. Epidemiologia e Psichiatria Sociale. 19, 120-30.
Swann, AC. Janicak, PL. Calabrese, J. R. C. L. Dilsaver, S.C. Morris, D. D. Petty, F. Dais, J. R. (2009). Structure of mania, depressive, irritable, and psychotic with different retrospectively- assessed course patternsof illness in randomized clinical trail participants, Journal of affect Dissorders, 67(1-3):123-132.
Telch CF, Agras WS, Linehan MM. (2001). Dialectical behavior therapy for binge eating disorder. Journal Consult Clinical Psychology, 69(6), 1061-5.
The WHOQOL Group. (2010). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science & Medicine - Journal  10: 1403-9.
Tsai, SY. Kuo, CJ. Chen, CC. Lee, HC. (2005). Risk factors for completed suicide in bipolar disorder. Journal Clinical Psychiatry, 63, 469-76.
Van Dijk, S. Jeffrey, J. Katz, M. (2013). A randomized, controlled, pilot study of dialectical behavior therapy skills in a psychoeducational group for individuals with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 145, (3 5), 386-393.
Vanden Bosch, L. M. C. Verhuel, R. Schippers, G. M. & Brink, W. (2002). Dialectical Behavior therapy of borderline patient with and without substance use problems Implementation and long-term effects. Addictive Behaviors. 27, 911-923.
VanDijk, S. Jeffrey, J. Katz, M, R. (2012). A randomized,controlled, pilot study of dialectical behavior therapy skills in a psychoeducational group for individuals with bipolar disorder, Journal of Affective Disorders; 21,277–285.
Vieta, E. Benabarre, A. Gasto, C. Nieto, E. Colom, F. Otero, A. et al. (1997). Suicidal behavior in bipolar I and bipolar II disorder. The Journal of Nervous and Mental Disease, 185: 407-9.
Vojta, C. Kinosian, B. Glick, H. Altshuler, L. Bauer, M. (2001). Self-reported quality of life across mood states in bipolar disorder. Compr Psychiatry, 42, 190-5.
Ware, JE. Snow, KK. Kosinski, M. Gandek, B.(1993). SF-36 health survey manual and interpretation guide. New England Medical Center. The Health Institute: Boston, MA.
Waxman, S. E. (2011). A Systematic Review of Impulsivity in Eating Disorders.» Impulsivity in Eating Disorders, Rev. 17, 408–425.
Zhang, H. Wisniewski, SR. Bauer, MS. (2006). Comparison of perceived quality of life across clinical states in bipolar disorder: Data from first 2000 Systematic Treatment Enhancement Program For bipolar Disorder (STEP-BD) participants. Compr Psychiatry, 47: 161-8.
Zouk, H. Tousignant, M. Segun, M. Lesage, A. Turecki, G. (2008). Characterization of impulsivity in suicide completers: clinical, behavioral and psychosocial dimensions. Journal Of Affective Disorders, 92(10), 195-204.