نوجوانی و تحول معنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه‌ شهید بهشتی

2 دانشیار روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

3 استادیار روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

4 دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران.

چکیده

با وجود تحقیقات متعددی که بر روی تجربه­ی معنای زندگی صورت گرفته است، کماکان این ابهام وجود دارد که منابع معنابخش به زندگی یک نوجوان چیست و نوجوانان دختر و پسر چه تفاوتی از نظر این منابع و نیز ابعاد وجود و جستجوی معنای زندگی با یکدیگر دارند. مطالعه‌ی حاضر منابع و حوزه­هایی که از نظر نوجوانان به زندگی آنها معنا داده، میزان وجود و جستجوی معنای زندگی و نیز تفاوت دختران و پسران در این مولفه­ها را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا 416 نوجوان 12 تا 18 ساله (94/15=M، 32/1=Std؛ 3/54 درصد دختر) به دو ابزار برنامه­ی ارزیابی معنای زندگی و پرسشنامه­ی معنای زندگی پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده­ها از آزمون­های کای اسکوئر و t  مستقل استفاده گردید. نتایج حاصل حاکی از این است که از میان منابع معنا مطابق با برنامه­ی ارزیابی معنای زندگی به ترتیب، "خانواده" (3/91%)، "ارتباطات اجتماعی" (4/53 %) و "کار و تحصیل" (53%) حوزه­های هستند که با بیشترین فراوانی از سوی نوجوانان به عنوان منبع معنا بخش به زندگی گزارش شده است. همچنین در نمونه­ی مورد پژوهش 7 طبقه­ی جدید از منابع معنای زندگی مورد شناسایی قرار گرفت که از آن میان "فناوری اطلاعات" (15%) و "آینده" (3/12%) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. شرکت­کنندگان دختر و پسر از نظر فراوانی تکرار برخی از منابع معنا و رضایت از این منابع و نیز بعد وجود معنای زندگی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند. این یافته­ها در چارچوب نظریات تحولی و معنای زندگی مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adolescence and Development of Meaning: Comparing the Sources and Dimensions of Meaning in Life in Adolescent Boys and Girls

نویسندگان [English]

  • Somaye Ahmadi 1
  • Mahmood Heidari 2
  • Fatemeh Bagherian 3
  • Abdolrasoul Kashfi 4
1 Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
4 Associate Professor, Department of Philosophy and Islamic Kalam, Faculty of Theology and Islamic Studies, Tehran University
چکیده [English]

Despite the numerous studies that have been conducted on meaning in life, there is still an ambiguity that what are the sources of meaning in an adolescent’s life and how adolescent girls and boys differ regarding these sources and dimensions of presence and search for meaning. The present study has investigated the sources and domains that gives meaning to adolescents’ lives from their point of view, presence of and search for meaning and differences between girls and boys in these components. In this regard 416, 12 to 18 years old adolescents (M: 15.94, Std: 1.32, 54.3 % females) have completed the Schedule for Meaning in Life Evaluation and Meaning in Life questionnaires. Chi-square and independent t tests were used to analyze the data. The results show that among the sources of meaning regarding to The Schedule for Meaning in Life Evaluation respectively the “family” (91.3%), “social relations” (53.4%) and “occupation and education” (53%) are the areas that most frequently have been reported as a source of meaning by adolescents. Moreover, seven new categories of sources of meaning in life have been identified in this study of which “information technology” (15%) and “future” (12.3%) had the highest frequencies. Female and male participants differed in the frequency of mentioning some of these sources and also their satisfaction from these areas as well as the dimension of presence of meaning. These findings have been discussed in the context of developmental and meaning in life theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sources of Meaning in Life
  • Dimensions of Meaning in Life
  • adolescence
  • Development of meaning
بهادری خسرو شاهی، جعفر و علیلو، مجید محمود. (1391). بررسی رابطه بین سبک های هویت با معنای زندگی در دانشجویان. مجله­ی مطالعات روان­شناختی، 2 (31)، 164-143.
ودادیان، زهرا؛ قنبری هاشم­آبادی، بهرام علی و مشهدی، علی. (1390). بررسی اثر بخشی گروه­درمانی چندخانواده­ای بر حل تعارضات والدین-فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14-15 ساله شهر مشهد. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی. 4،  41-19.
کرمی، ابوالفضل؛ شهرستانی، ملیحه؛  توانایی یوسفی، سمیرا و آسیایی، مینا. (1391). الگوهای ارتباطی خانواده و مهارت­های مقابله با استرس به عنوان پیش­بین­های استعمال دخانیات در نوجوانان پسر سیگاری و غیر سیگاری 13 تا 18 سال شهر مشهد. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی. 7، 144-121.
تقوی، ن. آزاد فلاح، پ. موتابی، ف. و طلایی، ا. (1394). تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان. فصلنامه روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، 43، 246-229.
تمنایی­فر، محمدرضا و منصوری نیک، اعظم. (1390). ارتباط تصویر بدن و سازگاری در نوجوانان. مجله­ی تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 13 (6)، 12-8.
دهقانی، مریم. چهرزاد، مینو میترا. جعفری اصل، معصومه. سلیمانی، ربابه و کاظم­نژاد، احسان. (1391). بررسی ارتباط رضایت از تصویر ذهنی بدنی با الگوهای فرهنگی-اجتماعی در دختران نوجوان شهر رشت. مجله­ی علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 3 (39)، 34-26.
شهرآرای، مهرناز. (1384). روان­شناسی رشد نوجوان (دیدگاه تحولی). تهران: علم.
لطف­آبادی، حسین. (1393). روان­شناسی رشد (2): نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
مرتضوی، شهرناز. (1381). ارتباطات خانوادگی، ارزش­های فرهنگی و خودپنداره نمونه­هایی از دانشجویان و کارمندان یک دانشگاه ایرانی (شهید بهشتی) و یک دانشگاه آمریکایی (پرتلند). قرارداد پژوهشی با معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.
مرتضوی، شهرناز. (1386). روان­شناسی اجتماعی: نمونه­هایی از پژوهش­های درون و بین فرهنگی. تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مرکز آمار ایران. (1392). نتایج آمارگیری استفاده­ی خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات. بازیابی شده از:
Adamson, L. & Lyxell, B. (1996). Self-concept and questions of life: Identity development during late adolescence. Journal of Adolescence, 19(6), 569-582.
Aflakseir, A. (2012). Religiosity, personal meaning, and psychological well-being: A study among Muslim students in England. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9(2), 27-31.
Bar-Tur, L; Savaya, R. & Prager, E. (2001). Sources of meaning in life for young and old Israeli Jews and Arabs. Journal of Aging Studies, 15(3), 253-269.
Battista, J. & Almond, R. (1973). The development of meaning in life. Psychiatry, 36(4), 409-427.
Baum, S. K. & Stewart JR, R. B. (1990). Sources of meaning through the lifespan. Psychological Reports, 67(1), 3-14.
Boyraz, G; Lightsey Jr, O. R. & Can, A. (2013). The Turkish Version of the Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Measurement Invariance across Turkish and American Adult Samples. Journal of personality assessment, 95(4), 423-431.
Bragina, I. V. (2015). Body Image and the Future Time Perspective of Russian Adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 378-382.
Brassai, L; Piko, B. F. & Steger, M. F. (2012). Existential Attitudes and Eastern European Adolescents' Problem and Health Behaviors: Highlighting the Role of the Search for Meaning in Life. Psychological Record, 62(4), 719.
Bronk, K. C. & Finch, W. H. (2010). Adolescent characteristics by type of long-term aim in life. Applied Developmental Science, 14(1), 35-44.
Bronk, K. C. (2014). Purpose across the Lifespan. In Purpose in Life (pp. 69-89). Springer Netherlands.
Bronk, K. C; Finch, W. H. & Talib, T. L. (2010). Purpose in life among high ability adolescents. High Ability Studies, 21(2), 133-145.
Crumbaugh, J. C. (1968). Cross-validation of Purpose-in-Life test based on Frankl's concepts. Journal of individual psychology, 24(1), 74-81.
Debats, D. L; Drost, J. & Hansen, P. (1995). Experiences of meaning in life: A combined qualitative and quantitative approach. British Journal of Psychology, 86, 359.
Devogler, K. L. & Ebersole, P. (1983). Young Adolescents’ Meaning in Life. Psychological Reports, 52(2), 427-431.
Dhir, A; Chen, S. & Nieminen, M. (2015). Predicting adolescent Internet addiction: The roles of demographics, technology accessibility, unwillingness to communicate and sought Internet gratifications. Computers in Human Behavior, 51, 24-33.
Dittmann-Kohli, F. & Westerhof, G. J. (1999). The Personal Meaning System in. Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span, 107.
Erikson, E. H. (1968). The life cycle: Epigenesis of identity. Identity: Youth and crisis. New York: WW Norton. KO, & Hansson, 205-216.
Erikson, E. H. (1985). The life cycle completed: A review. New York: W. W. Norton & Company.
Fegg, M. J; Kramer, M; L’hoste, S; and Borasio, G. D. (2008). The Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE): Validation of a New Instrument for Meaning-in-Life Research. Journal of Pain and Symptom Management, Vol. 35 No. 4, 356-364.
Fegg, M. J; Kramer, M; Bausewein, C. & Borasio, G. D. (2007). Meaning in life in the Federal Republic of Germany: results of a representative survey with the Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE). Health and quality of life outcomes, 5(59), 1-8.
Fitzgrald, B. (2005). An existential view of adolescent development. Adolescence, 40 (160), 793-799.
Frankl, V.  (1984). Man’s search for meaning (Revised and Updated).  New York: Washington Square Press.
Haghdoost, A; Abazari, F; Abbaszadeh, A. & Dortaj, E. (2014). Family and the Riski behaviours of High School Students. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16 (10), 1-7.
Harlow, L. L. & Newcomb, M. D. (1990). Towards a general hierarchical model of meaning and satisfaction in life. Multivariate Behavioral Research, 25(3), 387-405.
Heine, S. J; Proulx, T. & Vohs, K. D. (2006). The meaning maintenance model: On the coherence of social motivations. Personality and Social Psychology Review, 10(2), 88-110.
Helwig, C. C. & Turiel, E. (2002). Civil liberties, autonomy, and democracy: Children's perspectives. International journal of law and psychiatry, 25(3), 253-270.
Howell, A. J; Passmore, H. A. & Buro, K. (2013). Meaning in nature: meaning in life as a mediator of the relationship between nature connectedness and well-being. Journal of Happiness Studies, 14(6), 1681-1696.
Internet World Stats. (2014). Internet Users in Asia. Retrieved from: http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
Iovu, M. B. (2014). Adolescents’ Positive Expectations and Future Worries on their Transition to Adulthood. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 149, 433-437.
Johnston, G. D. (2012). The effect of meaning and purpose in life on wellness and life satisfaction (Doctoral dissertation, Texas Tech University).
Kaufman, S. R. (1987). The ageless self: sources of meaning in late life. Madison: University of Wisconsin Press.
Kudla, D; Kujur, J; Tigga, S; Tirkey, P; Rai, P. & Fegg, M. J. (2015). Meaning in Life Experience at the End of Life: Validation of the Hindi Version of the Schedule for Meaning in Life Evaluation and a Cross-Cultural Comparison between Indian and German Palliative Care Patients. Journal of pain and symptom management, 49(1), 79-88.
Lin, A. (2001). Exploring sources of life meaning among Chinese (Doctoral dissertation, Trinity Western University).
Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of personality and social psychology, 3(5), 551.
Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. Handbook of adolescent psychology, 9, 159-187.
McDade, T. W; Chyu, L; Duncan, G. J; Hoyt, L. T; Doane, L. D. & Adam, E. K. (2011). Adolescents’ expectations for the future predict health behaviors in early adulthood. Social Science & Medicine, 73(3), 391-398.
Michel, G; Bisegger, C; Fuhr, D. C. & Abel, T. (2009). Age and gender differences in health-related quality of life of children and adolescents in Europe: a multilevel analysis. Quality of life research, 18(9), 1147-1157.
Negru, O; Subțirică, A; Opre, A. (2011). The dynamics of aspirations in emerging adulthood. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 12, 205-210.
Nolen-Hoeksema, S. (2005). Gender differences in depression. In Gotlib, I. H. hammen, C. L. (eds.). Handbook of depression. New York: Guilford press.
O'Connor, K. & Chamberlain, K. (1996). Dimensions of life meaning: A qualitative investigation at mid‐life. British Journal of Psychology, 87(3), 461-477.
Orbach, I; Iluz, A. & Rosenheim, E. (1987). Value systems and commitment to goals as a function of age, integration of personality, and fear of death. International Journal of Behavioral Development, 10(2), 225-239.
Park, N. Park, M. & Peterson, C. (2010). When is the search for meaning related to life satisfaction? Applied Psychology: Health and WellBeing, 2(1), 1-13.
Prager, E. (1997). Sources of personal meaning in life for a sample of younger and older urban Australian women. Journal of Women & Aging, 9(3), 47-65.
Redekopp, D. E. (1990). A critical analysis of issues in the study of meaning in life (Doctoral dissertation, University of  Alberta, Canada).
Reker, G. T. & Woo, L. C. (2011). Personal meaning orientations and psychosocial adaptation in older adults. Sage open.
Reker, G. T. (1994). Logotheory and logotherapy: Challenges, opportunities, and some empirical findings. In International Forum for Logotherapy. Viktor Frankl Inst of Logotherapy.
Schaefer, K. L; Klingman, B; & Lucas, M. (2003). Sources of Meaning in Life in College Students.www.counseling.umd.edu/Infodata/scemeaninginlife.pdf‎.
Schnell, T. (2009). The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483-499.
Shen, C. X; Liu, R. D. & Wang, D. (2013). Why are children attracted to the Internet? The role of need satisfaction perceived online and perceived in daily real life. Computers in Human Behavior, 29(1), 185-192.
Steger, M. F. (2012). Making meaning in life. Psychological inquiry, 23(4), 381-385.
Steger, M. F; Frazier, P. & Zacchanini, J. L. (2008). Terrorism in two cultures: Traumatization and existential protective factors following the September 11th attacks and the Madrid train bombings. Journal of Trauma and Loss, 13(6), 511-527.
Steger, M. F; Frazier, P; Oishi, S. & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology, 53(1), 80.
Steger, M. F; Kawabata, Y. Shimai, S. & Otake, K. (2008). The meaningful life in Japan and the United States: Levels and correlates of meaning in life. Journal of Research in Personality, 42(3), 660-678.
Steger, M. F; Oishi, S. & Kashdan, T. B. (2009). Meaning in life across the life span: Levels and correlates of meaning in life from emerging adulthood to older adulthood. The Journal of Positive Psychology, 4(1), 43-52.
Steger, M. F; Oishi, S. & Kesebir, S. (2011). Is a life without meaning satisfying? The moderating role of the search for meaning in satisfaction with life judgments. The Journal of Positive Psychology, 6(3), 173-180.
Steger, M. F; Pickering, N; Adams, E; Burnett, J; Shin, J. Y; Dik, B. J. & Stauner, N. (2010). The quest for meaning: Religious affiliation differences in the correlates of religious quest and search for meaning in life. Psychology of Religion and Spirituality, 2, 206-226.
Taylor, S. J. & Ebersole, P. (1993). Young children's meaning in life. Psychological reports, 73(3f), 1099-1104.
Tomás-Sábado, J; Villavicencio-Chávez, C; Monforte-Royo, C; Torrelles, M. G; Fegg, M. J. & Balaguer, A. (2015). What Gives Meaning in Life to Patients with Advanced Cancer? A Comparison Between Spanish, German and Swiss Patients. Journal of pain and symptom management, 50(6). 861-866.
Wang, WL. & Miao, DM. (2007). Reaserch review of college student's psychological quality. US-China Education Review, 4(3): 54-60.
Watkins, D; Mortazavi, S. & Trofimova, I. (2000). Independent and interdependent conceptions of self: An investigation of age, gender, and culture differences in importance and satisfaction ratings. Cross-Cultural Rese