اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی در کاهش اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه پیام نور واحد اهواز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

در تحقیق حاضر، اثربخشی آموزش مهارت خود آگاهی در کاهش اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و افزایش خود کارآمدی مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان دختر دوم مقطع متوسطه ماهشهر بودند که از بین آن‌ها 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و تنها گروه آزمایشی بود که در معرض ده جلسه آموزشی عملی قرار گرفت. برای جمع آوری داده‌های تحقیق، از پرسش‌نامه‌های اعتیاد به اینترنت سواری (1391)، احساس تنهایی راسل، پیلا و کاترونا (1980) و خود کارآمدی شرر و همکاران (1982) استفاده بعمل آمد. طرح تحقیق حاضر میدانی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تحلیل کواریانس چند متغیری و یک متغیری استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد آموزش مهارت خودآگاهی باعث کاهش اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی آزمودنی‌ها گردید. همچنین آموزش‌های یاد شده توانست خودکارآمدی دختران دانش آموز دوم مقطع متوسطه ماهشهر را افزایش دهد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که از طریق آموزش می‌توان  بسیاری از عادت‌های ناپسند( اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی) را کم و عادت‌های مناسب ( خودکارآمدی) را تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Self-awareness Training on Reduction of Internet Addiction and Loneliness and Increase of Self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Karim Sevari 1
  • Somayeh Manshedavi 2
1 Associate Professor, Educational Psychology, Payam-e-Noor University
2 M.A. in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ahwaz Branch
چکیده [English]

The present research aims to investigate the efficacy of self-awareness training on reduction of internet addiction and loneliness and increase  self-efficacy the girl students attending in high schools located in the education administration of Mahshahr at academic year of 2013-2104. The sample size consisted of 50 subjects (25 people assigned to experimental group and 25 people treated as control). They were selected through randomized multistage sampling out of the whole statistical population. The tools used include Sevari’s internet addiction questionnaire (2013), Russel, Peplau & Cutrona loneliness questionnaire (1980) & the self-efficacy scale of Sherer et al (1982). The method was semi-empirical and was conducted as pretest-posttest with control group. The experimental group received a training program for 10 sessions, 90 minutes each (a session in a week). The results from multivariate variance analysis and one way variance analysis showed that self–awareness skills training was effective on decreasing internet addiction and loneliness & increase the students’ self-efficacy. The present research showed that and self-awareness skills training can reduce internet addiction and loneliness & increase the students’ self- efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-awareness
  • Internet addiction
  • Loneliness
  • self-efficacy