اثربخشی درمان خود متمایز سازی بر میزان ابراز وجود دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان خودمتمایزسازی بر ابراز وجود دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی تهران بوده است این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. از میان دانشجویان دختر سال اول در مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 10 نفره، یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یک گروه به عنوان گروه کنترل، جایگزین شدند. آموزش خودمتمایزسازی به مدت 8 جلسه برای گروه آزمایش اجرا گردید. گروه کنترل، هیچ مداخلهای دریافت نکرد.دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان خود متمایز سازی بر افزایش میزان ابراز وجود موثر بوده است (01/0 P<). به طور کلی می توان به این نتیجه رسید که درمان خودمتمایزسازی میزان ابراز وجود شرکت کنندگان را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-Differentiation Therapy on Assertiveness of Female Students of Allameh Tabataba’i University

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Pirsaghi 1
  • Ali Mohammad Nazari 2
  • Mehrdad Hajihassani 3
  • Hassan Nad-Alipour 4
1 PhD Candidate of Counseling, Kharazmi University
2 Associate Professor, Kharazmi University
3 PhD Candidate in Counseling
4 PhD Candidate in Education Management
چکیده [English]

The  present  study  aims  to  study  the  effectiveness  of  selfdifferentiation  therapy  on  assertiveness  of  female  students  of  Allameh
Tabataba’i  University.  The  research  employed  a  semi-experimental
design  with  pre-test  and  post-test.  Using  convenience  sampling
method,  20  subjects  were  selected  from  among  first-year
undergraduate  female  students  of  the  Faculty  of  Psychology  and
Educational  Sciences,  Allameh  Tabataba’i  University.  The  sample
populated was randomly  assigned into two groups, namely  experiment
and  control  groups,  each  consisting  of  10  people.  The  experiment
group  received  8  sessions  of  self-differentiation  therapy.  The  control
group  received  no  intervention.  The  data  was  analyzed  using
Covariance  analysis.  The  results  showed  that  self-differentiation
therapy  was  effective  on  improvement  of  assertiveness  (P<0.01).
Generally,  it  can  be  concluded  that  self-differentiation  therapy  helped
to increase the level of assertiveness of the participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-differentiation
  • Assertiveness
  • Student
بهرامی، فاطمه. (1375). مقایسه اثربخشی آموزش روشهای جرات ورزی به دانش آموزان کم جرات دختر دبیرستانی با شیوه های فردی و گروهی. پایان نامه چاپ نشده  کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
پیرساقی، فهیمه، حاجی حسنی، مهرداد، فرح بخش، کیومرث و سلیمانی، سمیه. ( 1391). تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایز سازی، منبع کنترل، و استرس شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی. مجله روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه گرمسار.3، 10، 9- 23.
حاجی حسنی، کاظم و حاجی حسنی، مهرداد. (1390). اثربخشی تئاتر درمانی بر ابراز وجود. مقالات  سومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران (ص 28). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران.  
حاجی حسنی، مهرداد و کیانی پور، عمر. (1389). اثر بخشی موسیقی درمانی فعال بر میزان ابراز وجود. مجموعه مقالات  سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران (صص 262-261). تهران: انتشارات کنگره انجمن روان شناسی ایران.  
حاجی حسنی، مهرداد. (1391). اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
رحیمی، جعفر، حقیقی، جمال، مهرابی زاده، مهناز، و  بشلیده، کیومرث. (1385). بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی   بر مهارتهای اجتماعی،اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران  اهواز، 1، 13،124-111.
شعبانی پور، سمیه. (1386). بررسی  اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متأهل مؤنث دانشگاههای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
شکیبایی، طیبه. (1385). بررسی تأثیر آموزش خودمتمایزسازی بر سلامت روان زنان پس از طلاق. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (2000). خانواده درمانی. (ترجمه حمیدرضا حسین شاه برواتی، سیامک نقش بندی و الهام ارجمند، 1390). تهران: روان.
محمودی، قهرمان، عظیمی، حمیده، و ضرغامی، مهران. (1383). تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب و جرات ورزی. مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی گرگان، 14، 6، 72-66.
مرادی پور، مهدی. (1386). بررسی اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر تغییر نحوه نگرش دختران به انتخاب همسر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
نریمانی، مهدی. (1389). آموزش خودمتمایزسازی بوون و عود نشانه های سوء مصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 11.
ویسی، کبیر. (1378). بررسی اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر تغییر نگرش دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
Adam Rita, C.S. (2010). The effects of gestalt and cognitive- behavioral therapy group intervention on the assertiveness and self – esteem of women with physical disabilities facing abuse. Doctoral dissertation, Wayne State University.
Bekker, M. H. J., Croon, M. A., Belkom, E. G. A. van, & Vermee, J. B. G. (2008). Predictingindividual differences in autonomy-connectedness: The role of body-awareness,alexithymia, and assertiveness. Journal of Clinical Psychology, 64(6), 747-765.
Fischer , T.F .(2006). Are you still performing human sacrifice? Available from www.ministryhealth.net/Mh - article/ 087- Are you still performing human sacrifice –Html.
Hargi, O.(2005). Socialscills in interpersonal communication. 3th, ed. London and   New York: Roulledge. 
Jenkins,S.M . 2005).Differentiation of self and psychology development. Contemporary Family Therapy, 27, 251-261.
Knerr , M .R .(2008). Differentiation and power in couple therapy. Unpublished doctoral dissertation. The Ohio State university.
Peleg, O. (2005). The relation between differentiation and social anxiety: what can be learn from students and their parents? The American journal of family therapy,33, 167-183.
Peleg, O. (2008). The relation between differentiation of self and marital satisfaction: what can be learned from married people over the course of life? The American journal of family therapy,36, 388-401.
Popko, O. (2002). Bowen theory: A study of differentiation of self, social anxiety, and physiological symptoms. Contemporary Family Therapy, 24, 355-369.
Skowron, E.A.(2004).Differentiation of self and attachment in adulthood: relational correlates of effortful control. Contemporary Family Therapy, 26, 337-357.
Tuason MT,F.(2000). Do parent’s differentiation levels predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in a Philippine sample. J Counsel Psychol.; 47, 27-35.