مشکلات رفتاری و درمان‌های روان شناختی، اثربخشی درمان تعاملی والد-کودک بر پرخاشگری کودکان، یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی مقدماتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار روان‌شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ

3 متخصص بیماری‌های داخلی، مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد بیژن، تهران، ایران

چکیده

بازی درمانی شیوه­ای از فرایند تغییر رفتار در کودک است که بر تعامل والدین و کودک مبتنی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی گروه درمانی رابطه والد-کودک بر کاهش پرخاشگری در کودکان دارای والدین تحت درمان نگهدارنده با متادون می­باشد. در یک کارآزمایی بالینی با پیش­آزمون، پس­آزمون و گروه کنترل، در خلال آذر ماه 1393 لغایت آبان ماه 1394 ، از میان خانواده­های دو والد تنی دارای مادر تحت درمان متادون مراجعه کننده به دو کلینیک درمان متادون در تهران که دارای فرزندانی در بازه سنی 8-5 سال بودند، 85  مادر به­طور هدفمند انتخاب شدند و پس از انجام غربالگری بر اساس شاخص پرخاشگری،50 کودک که بر اساس پرسشنامه پرخاشگری شهیم و با توجه به نقطه برش مفروض بالاترین نمرات را کسب نمودند، پس از انجام مصاحبه بالینی وارد فرایند پژوهش شدند. آزمودنی­ها به­طور تصادفی و از طریق نرم افزار اکسل آفیس در دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند (هر گروه 25 نفر). برنامه درمانی بر اساس مدل لندرث و براتون به مدت 10 جلسه 45 دقیقه­ای به گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. دو هفته پیش و پس از فرایند درمان آزمودنی­ها توسط پرسشنامه پرخاشگری (میزان پاسخ دهی=94%) مورد ارزیابی قرار گرفتند. از فرایند جلسات درمانی رونوشت برداشته شد و داده­های کیفی به وسیله نرم افزار اطلس تی آی 5 تحلیل شدند. همچنین داده­های کمی با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازی درمانی موجب کاهش شاخص پرخاشگری در هر سه مولفه جسمانی، کلامی و رابطه ای در کودکان می­شود (001/0>p). یافته­ها این تحقیق می­تواند در اثرگذاری مداخلات روان شناختی به عنوان رویکردی مستقل و یا مکمل در کنار درمان­های دارویی در کودکان دارای اختلالات رفتاری و روان پزشکی حائز اهمیت و دارای کاربردهای بالینی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral Problems and Psychological Treatments, the Effectiveness of Parent-Child Interaction Therapy -Based Play Therapy Training on Aggression in Children, a Pilot Randomized Controlled Trial

نویسندگان [English]

  • ali akbar soleimani 1
  • Ali Soleymani 2
  • Kambiz Pirnia 3
چکیده [English]

Play -therapy is a method of changing the child's behavior in which the parent-child interaction is emphasized. The aim of the present study was to examine the effectiveness of play-therapy training based on parent-child relationship on reducing aggression in children with parents under Methadone maintenance treatment. The present study was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. All children with parents under Methadone maintenance treatment in age range of 5 to 8 years in Tehran consisted the statistical population of the study. Thus, among 85 mothers that were selected using purposeful sampling method and were willing to cooperate in the study and participate the classes, 50 children who got the score higher than the cut-off point in Relational and clear Aggression Questionnaire by Shahim and were diagnosed of having aggression syndrome, were selected and assigned into experimental (25 individuals) and control (25 individuals) groups. Child-parent group therapy based on Landerth and Braton model was implemented for ten 45-minute sessions as an independent variable. Data were gathered using Relational and Overt Aggression Questionnaire and were analyzed using covariance analysis test and SPSS-18 software. The results showed play-therapy reduced aggression index in physical, verbal and relational components in children (p<0.001). These findings can influence psychological interventions as an independent approach or complement the medical treatment of children with behavioral disorders and psychiatric and clinical applications is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent-child relationship group therapy
  • Relational aggression
  • Clear aggression
  • Physical aggression
  • Methadone maintenance treatment
پاکدامن، شهلا؛ مظاهری، محمدعلی، مظاهری؛ حیدری، محمود؛ طهماسیان، کارینه. (1396). تعیین اثربخشی بسته آموزشی گوش دادن احترام آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی آنان. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی ایران، دوره 7، شماره 26، صفحه 42-25.
رجب­پور، مجتبی؛ مکوندحسینی، شاهرخ؛ رفیعی­نیا، پروین. (1391). اثربخشی گروه درمانی رابطه والد- کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی ایران، دوره 4، شماره 1، صفحه 74-65.
رجبی، زهرا؛ نجفی، محمود؛ رضایی، علی­محمد. (1392). اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان، فصلنامه روان­شناسی بالینی، دوره 3، شماره 10، صفحه 71-55.
شهیم، سیما. (1386). پرخاشگری رابطه ای در کودکان پیش دبستانی. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، دوره 13، شماره 3، صفحه 271-264.
مصطفوی، سعیده­سادات؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمدعلی؛ محمودی قرائی، جواد. (1391). تاثیر آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) مطابق با الگوی لندرث به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان. مجله روان‌پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، دوره 19، شماره 7، صفحه 42-33.
Akgun, E., & Yesilyaprak, B. (2010). Effectiveness of the Training Program in Improving Mother Child Relationship through Play. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 43(2), 123-147.
Alivandi-Vafa, M., & Ismail, K. H. (2010). Parents as agents of change: what filial therapy has to offer. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 2165-2173.
Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Psychology, 53(1), 27.
Baggerly, J., & Landreth, G. (2001). Training children to help children: A new dimension in play therapy. Peer Facilitator Quarterly, 18(1), 6-14.
Bornmann, B. A., Mitelman, S. A., & Beer, D. A. (2007). Psychotherapeutic relaxation: How it relates to levels of aggression in a school within inpatient child psychiatry: A pilot study. The Arts in psychotherapy, 34(3), 216-222.
Bradley, R. H., Corwyn, R. F., Burchinal, M., McAdoo, H. P., & García Coll, C. (2001). The home environments of children in the United States Part II: Relations with behavioral development through age thirteen. Child development, 72 (6), 1868-1886.
Bratton, S., & Landreth, G. (1995). Filial therapy with single parents: Effects on parental acceptance, empathy, and stress. International Journal of Play Therapy, 4(1), 61.
Brotman, L. M., O’Neal, C. R., Huang, K. Y., Gouley, K. K., Rosenfelt, A., & Shrout, P. E. (2009). An experimental test of parenting practices as a mediator of early childhood physical aggression. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(3), 235-245.
Baggerly, J., & Parker, M. (2005). Child‐Centered Group Play Therapy with African American Boys at the Elementary School Level. Journal of Counseling & Development, 83(4), 387-396.
Barlow, J., Bergman, H., Kornør, H., Wei, Y., & Bennett, C. (2016). Group‐based parent training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in young children. The Cochrane Library.
Bartle-Haring, S., Slesnick, N., & Carmona, J. (2015). Reciprocity in adolescent and caregiver violence. Journal of family violence, 30(2), 149-159.
Bjørseth, Å., & Wichstrøm, L. (2016). Effectiveness of Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) in the Treatment of Young Children’s Behavior Problems. A Randomized Controlled Study. PloS one, 11(9), e0159845.
Calvete, E., Orue, I., & Gámez-Guadix, M. (2015). Reciprocal longitudinal associations between substance use and child-to-parent violence in adolescents. Journal of adolescence, 44, 124-133.
Capaldi, D. M., Tiberio, S. S., Kerr, D. C., & Pears, K. C. (2016). The Relationships of Parental Alcohol Versus Tobacco and Marijuana Use With Early Adolescent Onset of Alcohol Use. Journal of studies on alcohol and drugs, 77(1), 95-103.
Costas, M., & Landreth, G. (1999). Filial therapy with nonoffending parents of children who have been sexually abused. International Journal of Play Therapy, 8(1), 43.
Cottrell, B., & Monk, P (2004). Adolescent-to-parent abuse: A qualitative overview of common themes. Journal of Family Violence, 25:1072–1095.
Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social‐psychological adjustment. Child development, 66(3), 710-722.
Donnellan, M. B., Trzesniewski, K. H., Robins, R. W., Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2005). Low self-esteem is related to aggression, antisocial behavior, and delinquency. Psychological science, 16(4), 328-335.
Edwards, N. A., Sullivan, J. M., Meany-Walen, K., & Kantor, K. R. (2010). Child parent relationship training: Parents' perceptions of process and outcome. International Journal of Play Therapy, 19(3), 159.
First, M. B., Spitzer, R. L., Gibbon, M., & Williams, J. B. W. Biometrics Research. New York State Psychiatric Institute; New York: 2002. Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis I Disorders, Research Version, Patient Edition. Clinical Trials Version (SCID-CT).
Foley, Y. C., Higdon, L., & White, J. F. (2006). A qualitative study of filial therapy: Parents' voices. International Journal of Play Therapy, 15(1), 37.
Jang, M. (2000). Effectiveness of filial therapy for Korean parents. International Journal of Play Therapy, 9(2), 39.
Harris, Z. L., & Landreth, G. L. (1997). Filial therapy with incarcerated mothers: A five week model. International Journal of Play Therapy, 6(2), 53.
Herrenkohl, T. I., McMorris, B. J., Catalano, R. F., Abbott, R. D., Hemphill, S. A., & Toumbourou, J. W. (2007). Risk factors for violence and relational aggression in adolescence. Journal of interpersonal violence, 22(4), 386-405.
Holloway, S. D., Suzuki, S., Yamamoto, Y., & Behrens, K. Y. (2005). Parenting self-efficacy among Japanese mothers. Journal of comparative family studies, 61-76.
Hudley, C., & Graham, S. (1993). An attributional intervention to reduce peer‐directed aggression among African‐American boys. Child development, 64(1), 124-138.
Kidron, M., & Landreth, G. (2010). Intensive child parent relationship therapy with Israeli parents in Israel. International Journal of Play Therapy, 19(2), 64.
Kidron, M. (2004). Filial therapy with Israeli parents (Doctoral dissertation, ProQuest Information & Learning).
Kim, K. J., Conger, R. D., Lorenz, F. O., & Elder Jr, G. H. (2001). Parent–adolescent reciprocity in negative affect and its relation to early adult social development. Developmental psychology, 37(6), 775.
Kinsworthy, S., & Garza, Y. (2010). Filial therapy with victims of family violence: A phenomenological study. Journal of family violence, 25(4), 423-429.
Kuppens, S., Grietens, H., Onghena, P., & Michiels, D. (2009). Associations between parental control and children's overt and relational aggression. British Journal of Developmental Psychology, 27(3), 607-623.
Landreth, G. L., Ray, D. C., & Bratton, S. C. (2009). Play therapy in elementary schools. Psychology in the Schools, 46(3), 281-289.
Landreth, G. L. (2002). Therapeutic limit setting in the play therapy relationship. Professional Psychology: Research and Practice, 33(6), 529.
Lee, M. K., & Landreth, G. L. (2003). Filial Therapy with Immigrant Korean Parents in the United States. International Journal of Play Therapy, 12(2), 67.
Lenze, S. N., Pautsch, J., & Luby, J. (2011). Parent–child interaction therapy emotion development: A novel treatment for depression in preschool children. Depression and Anxiety, 28(2), 153-159.
Liu, J. (2011). Early health risk factors for violence: Conceptualization, evidence, and implications. Aggression and violent behavior, 16(1), 63-73.
Luby, J., Lenze, S., & Tillman, R. (2012). A novel early intervention for preschool depression: Findings from a pilot randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(3), 313-322.
Lyon, A. R., & Budd, K. S. (2010). A community mental health implementation of parent–child interaction therapy (PCIT). Journal of Child and Family Studies, 19(5), 654-668.
Marchetti, S. (2007). Anger and Aggression in Adolescents: Cognitions and Behavioral Responses. ProQuest.
Matsuura, N., Hashimoto, T., & Toichi, M. (2009). Correlations among self‐esteem, aggression, adverse childhood experiences and depression in inmates of a female juvenile correctional facility in Japan. Psychiatry and clinical neurosciences, 63(4), 478-485.
Namasivayam, A. K., Jethava, V., Pukonen, M., Huynh, A., Goshulak, D., Kroll, R., & van Lieshout, P. (2016). Parent–child interaction in motor speech therapy. Disability and Rehabilitation, 1-6.
Paley, B., Conger, R. D., & Harold, G. T. (2000). Parents' affect, adolescent cognitive representations, and adolescent social development. Journal of Marriage and Family, 62(3), 761-776.
Patrick, M. E., Maggs, J. L., Greene, K. M., Morgan, N. R., & Schulenberg, J. E. (2014). The Link between mother and adolescent substance use: intergenerational findings from the British Cohort Study. Longitudinal and life course studies, 5(1), 56.
Pedro, J., & Raddy, L. (2005). A preventive play intervention to foster children resilience in the after of divorce. Washington Dc: Am psychol Assoc, 51-75.
Pirnia, B., Najafi, E., Lashkari, A., & Saber Majidi, G. (2017). Evaluation of Parent-Child Interaction Therapy on Anxiety Level in Pre-Elementary School Children: A Randomized Controlled Trial. Practice in Clinical Psychology, 5(3), 167-176.
Ray, D. C., Blanco, P. J., Sullivan, J. M., & Holliman, R. (2009). An exploratory study of child-centered play therapy with aggressive children. International Journal of Play Therapy, 18(3), 162.
Riley, C. L., Sarani, B., Sullivan, J. A., Upperman, J. S., Kane-Gill, S. L., Bailey, H. (2015). Critical violent injury in the United States: a review and call to action. Critical care medicine, 43(11), 2460-2467.
Rodrıguez, N. (2004). Guerra en las aulas [War in the classrooms]. Madrid: Temas de Hoy.
Sandstrom, M. J. (2007). A link between mothers' disciplinary strategies and children's relational aggression. British Journal of Developmental Psychology, 25(3), 399-407.
Sharifi, V., Assadi, S. M., Mohammadi, M. R., Amini, H., Kaviani, H., Semnani, Y & Seddigh, A. (2009). A persian translation of the structured clinical interview for diagnostic and statistical manual of mental disorders: psychometric properties. Comprehensive psychiatry, 50(1), 86-91.
Slesnick, N., & Zhang, J. (2016). Family systems therapy for substance-using mothers and their 8-to 16-year-old children. Psychology of Addictive Behaviors, 30(6), 619.
Smith, D. M., & Landreth, G. L. (2004). Filial Therapy with Teachers of Deaf and Hard of Hearing Preschool Children. International Journal of Play Therapy, 13(1), 13.
Stallard, P., Sayal, K., Phillips, R., Taylor, J. A., Spears, M., Anderson, R., & Montgomery, A. A. (2012). Classroom based cognitive behavioural therapy in reducing symptoms of depression in high risk adolescents: pragmatic cluster randomised controlled trial. Bmj, 345, e6058.
Sukhodolsky, D. G., Kassinove, H., & Gorman, B. S. (2004). Cognitive-behavioral therapy for anger in children and adolescents: A meta-analysis. Aggression and violent behavior, 9(3), 247-269.
Tew, K., Landreth, G. L., Joiner, K. D., & Solt, M. D. (2002). Filial therapy with parents of chronically ill children. International Journal of Play Therapy, 11(1), 79.
Topham, G. L., Wampler, K. S., Titus, G., & Rolling, E. (2011). Predicting parent and child outcomes of a filial therapy program. International Journal of Play Therapy, 20(2), 79.
Webb, H. J., Thomas, R., McGregor, L., Avdagic, E., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2016). An Evaluation of Parent–Child Interaction Therapy With and Without Motivational Enhancement to Reduce Attrition. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 1-14.
Webster-Stratton, C., & Hammond, M. (1997). Treating children with early-onset conduct problems: A comparison of child and parent training interventions. Journal of consulting and clinical psychology, 65(1), 93.
Wethington, H. R., Hahn, R. A., Fuqua-Whitley, D. S., Sipe, T. A., Crosby, A. E., Johnson, R. L., & Task Force on Community Preventive Services. (2008). The effectiveness of interventions to reduce psychological harm from traumatic events among children and adolescents: a systematic review. American Journal of Preventive Medicine, 35(3), 287-313.
Xu, Y., Farver, J. A. M., & Zhang, Z. (2009). Temperament, harsh and indulgent parenting, and Chinese children’s proactive and reactive aggression. Child Development, 80(1), 244-258.
Yuen, T., Landreth, G., & Baggerly, J. (2002). Filial therapy with immigrant Chinese families. International Journal of Play Therapy, 11(2), 63.