اثربخشی آموزش شایستگی‌هیجانی بر اضطراب، حل‌مسئله اجتماعی و حافظه‌کاری کودکان

نویسندگان

1 گروه روانشناسی عمومی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه خوارزمی،کرج،ایران

2 روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر اضطراب،حل‌مسئله اجتماعی وحافظه کاری کودکان بوده است روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با استفاده از پیش آزمون – پس آزمون باگروه کنترل بود. نمونه آماری عبارت بود از 30 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی که از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند (هر گروه 15 نفر). ارزیابی با استفاده از مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان(MASC)، پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) و آزمون حافظۀ کاری دانیمن و کارپنتر(1980) انجام شد.گروه آزمایش، برنامۀ آموزش شایستگی هیجانی را بر اساس دو برنامه پیشگیری مبتنی بر هیجان EBP ایزارد و همکارانش(2008،2004) و و مداخله‌ی مبتنی بر دانش هیجانی کول(2009) برگرفته ازحصارسرخی(1395)، به تعداد 10 جلسه 60 دقیقه ای دریافت کردند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد که بین نمره اضطراب، حل‌مسئله سازنده و حافظه‌کاری در کودکان گروه آزمایش در پس‌آزمون وگروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش شایستگی هیجانی می‌تواند روش مؤثری برای کاهش اضطراب و افزایش توانایی حل‌مسئله سازنده،حافظۀ‌کاری کودکان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problem-Solving and working memory in children

نویسندگان [English]

  • Maedeh Abbastabar 1
  • Hadi hashemi 2
  • mohammadhosein abdollahi 2
1 Department of psychology,Faculty of Psychology and Educational Sciences,Kharazmi University, karaj, iran
2 department of psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, karaj, iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of the training of emotional competence in the improvement of anxiety, problem solving and working memory in children. It was a semi experimental research in which pre- test, post -test design with control group was used. Through the cluster sampling method 30 female children were selected from the primary schools of Babol city and then they were randomly put into two experimental and control groups. The assessment was performed using Multi-dimensional Children's Anxiety Scale (MASC), Social Solution Scheduler (SPSI-R) and Dunnian and Carpenter Working Memory Test (1980). The experimental group received an emotional competence training program based on two, EBP emotion-based prevention programs (Izard et al2004, 2008) and Cole's emotional knowledge intervention (2009), adapted from Hesarsorkhi (1395), for 10 group sessions for 60 minute. There was no intervention in the control group. The results of one-variable and multivariate covariance analysis showed that there is a significant difference between the experimental group and control group in the post-test in anxiety score constructive problem solving and memory working in the children. The results of this study showed that emotional competence training program can be an effective way to reduce anxiety and increase the ability of constructive problem solving, working memory of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional competence
  • social problem solving
  • Working memory
  • children