مقاله پژوهشی
اثربخشی روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگیزش درمان و خودکارآمدی ترک در افراد وابسته به مواد

عیسی جعفری؛ فاطمه حقیقت؛ فرشته پورمحسنی کلوری

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.55359.2439

چکیده
  انگیزش درمان و خودکارآمدی ترک به عنوان متغیرهای روانشناختی از عوامل مهم درمان موفق در ترک مواد محسوب می‌شوند، بنابراین شناسایی پروتکل‌های آموزشی جهت افزایش انگیزش درمان و خودکارآمدی ترک برای افراد تحت درمان دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی ترک و انگیزش‌ درمان در افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی اختلالات روانی بر اساس تیپ شخصیتی دی در دانشجویان

سیده زهرا موسوی؛ علی پاکیزه

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.60505.2569

چکیده
  تیپ شخصیتی دی به وسیله آسیب پذیری نسبت به بیماری مشخص می‌‌گردد و شامل دو بعد عاطفه منفی و بازداری اجتماعی می‌شود. در پژوهش‌‌های سال‌های اخیر به نقش تیپ شخصیتی دی در پیامدهای جسمانی و روانشناختی توجه شده است. لذا هدف از مطالعه حاضر، پیش بینی اختلالات روانی بر اساس تیپ شخصیتی دی در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر بود. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر برنامه‌ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سخت‌رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان

حسین محققی؛ محمد مینایی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مهران فرهادی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 45-71

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.53028.2376

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سخت‌رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان می‌باشد.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را مادران کودکان مبتلا به سرطان که در اردیبهشت و خرداد 98 در بیمارستان بعثت بستری بودند، تشکیل می‌دادند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی والدگری مبتنی بر نظریه کارکردهای اجرائی و مقایسه اثربخشی آن با برنامه بارکلی بر کارکردهای اجرائی و رفتارهای یادگیری کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی

زهرا ابراهیمی؛ احمد عابدی؛ اصغر آقایی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 73-107

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.49748.2280

چکیده
  اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی یکی از اختلالات شایع در کودکان است و مبتلایان به آن دارای نقایصی در کارکردهای اجرائی و یادگیری هستند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی والدگری مبتنی بر نظریه کارکردهای اجرائی و مقایسه اثربخشی آن با برنامه بارکلی بر کارکردهای اجرائی و رفتارهای یادگیری کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی بود. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان هیجان محور بر خودکارآمدی والدگری و احساس گناه مادران کودکان دچار آسیب سوختگی

مهدی خانجانی؛ ترنم صالحی؛ احمد برجعلی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 109-136

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.58384.2499

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان هیجان‌محور بر خودکارآمدی والدگری و احساس گناه مادران کودکان دچار آسیب سوختگی است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه مادران با فرزند دچار آسیب سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان سوانح و سوختگی تهران (شهید مطهری)، در پاییز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های ذهن آگاهی و توانایی های شناختی در ورزشکاران نابینا و کم بینا

مهتا اسکندرنژاد؛ فهیمه رضائی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، صفحه 137-167

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2021.56717.2464

چکیده
  مداخلات مبتنی بر ذهن‌آگاهی به عنوان یکی از درمان های شناختی- رفتاری موج سوم شناخته می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش مهارت های ذهن آگاهی و توانایی های شناختی در ورزشکاران نابینا و کم بینا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری را ...  بیشتر