1. بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار

منصور بیرامی؛ ابراهیم اکبری؛ عبدالله قاسم‌پور؛ زینب عظیمی

دوره 2، شماره 8 ، پاییز 1391، ، صفحه 40-69

چکیده
  هدف: حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و تنظیم هیجانی از مؤلفه‌های مهم روانشناختی دخیل در اختلال اضطراب اجتماعی­اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه­های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار انجام شده است. روش: روش این پژوهش از نوع پس رویدادی (علّی- مقایسه­ای) است. نمونه ...  بیشتر