بررسی اثر بخشی آموزش امید بر سبک‌‎های اسنادی دانشجویان

ابوالقاسم یعقوبی؛ پریسا فروتن بقا؛ حسین محققی

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 19-33

چکیده
  هدف پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش امید مبتنی بر نظریه اسنایدر بر سبک‌ها ی اسنادی دانشجویان بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که با نمونه گیری تصادفی 24 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و به منظور اندازه گیری سبک‌های اسناد از پرسشنامه سبک اسنادی  (ASQ) استفاده شد. داده‌های بدست آمده با آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

اثر بخشی اجتماع درمان – مدار بر تغییر سبک اسناد معتادان

محمد حاتمی؛ هادی هاشمی زرینی؛ وحید صادقی فیروزآبادی

دوره 1، شماره 2 ، خرداد 1390، ، صفحه 46-66

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2011.5795

چکیده
  این پژوهش به بررسی اثر بخشی اجتماع درمان مدار، بر تغییر سبک اسناد معتادان می پردازد. بدین منظور، دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. گروه آزمایش شامل 25 نفر از افرادی که در مرکز اجتماع درمان – مدار هجرت تهران اقامت داشتند و گروه کنترل شامل 28 نفر که از مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی تهران بودند که با پر کردن پرسشنامه سبک اسناد، در این پژوهش ...  بیشتر