نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا

2 استاد دانشگاه الزهرا

3 استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر از نوع تحقیق علی- مقایسه‌ای، روی  بیماران مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران و مبتلایان به پسوریازیس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران صورت گرفت. نمونه گیری به صورت در دسترس،30 مبتلا به پسوریازیس و25 مبتلا به دیابت نوع I و30 فرد سالم بودند. آزمودنی‌ها با استفاده از پرسشنامه طرحواره ناسازگار و فرزندپروری یانگ و سبک‌های مقابله‌ای لازاروس مورد ارزیابی قرارگرفتند. تحلیل واریانس یک راهه نشان داد مبتلایان به پسوریازیس در همه حوزه‌ها و به جز طرحواره‌های بی اعتمادی، استحقاق، وابستگی، گرفتار، و در مبتلایان به دیابت نوع I در حوزه دیگرجهت‌مندی، گوش بزنگی، محدودیت‌های مختل، طرحواره‌های آسیب پذیری به ضرر، ایثار و بازداری هیجانی بیشتر از افراد سالم است. طرحواره‌های محرومیت هیجانی و معیارهای سرسختانه در مبتلایان به پسوریازیس بیشتر از مبتلایان به دیابت است. افراد مبتلا به پسوریازیس در حوزه طرحواره‌ای خودگردانی و عملکرد مختل وگوش بزنگی بیشتر از مبتلایان به دیابت است. نتایج بدست آمده در ریشه‌های والدینی پدر در حوزه دیگرجهت‌مندی و خودگردانی و عملکرد مختل و در طرحواره‌های نقص، وابستگی، شکست، خودتحول نیافته و پذیرش جویی، در ریشه‌های والدینی مادران مبتلایان به دیابت در حوزهگوش بزنگی و بازداری، خودگردانی و عملکرد مختل ودیگرجهت‌مندی و در طرحواره‌های آسیب پذیری به ضرر، معیارهای سرسختانه، ‌بازداری هیجانی و پذیرش جوییدر گروه مبتلایان به دیابت بیشتر از گروه افراد سالم مشاهده شده است. در ریشه‌های والدینی پدر حوزهگوش بزنگی، و در والدین گروه مبتلایان به پسوریازیس در طرحواره پذیرش جوییبیشتر از گروه افراد سالم مشاهده شده است. و درحوزه خودگردانی و عملکرد مختل و طرحواره‌های شرم، ایثار و خودتحول نیافته در پدران مبتلایان به دیابت بیشتر از مبتلایان به پسوریازیس مشاهده شده است. سبک مقابله‌ای خودکنترلی در مبتلایان به پسوریازیس بیشتر از گروه کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Early Maladaptive Schemas and Their Parental Origins and coping strategies in psoriasis patients, diabetes type 1 patients and healthy people

نویسندگان [English]

  • Mona Abbasgholi zade ghane 1
  • Zohreh Khosravi 2
  • Farideh Ameri 3

1 M.A of clinical psychology of azahra university,

2 Professor of azahra university

3 Assistant professor of azahra university

چکیده [English]

this research is based on the causal-comparative method that was done among diabetes and psoriasis patients who were referred to treatment centers and the Diabetes Association in Tehran.A sample of 85 subject included 30 subjects with psoriasis,25 diabetes type I and 30 healthy people, were selected by available sampling. The subject were assessed by the Young,s Early Maladaptive Schema Questionnaire (YSQ),Young,s Parenting Questionnaire and lzarus-folkman,s Ways of Coping Questionnaire (WOCQ). One-way analysis of variance (ANOVA)showed that psoriasis patients, except for mistrust, impaired autonomy and  performance,entiltlement and enmeshment schemas have more schema scores compared to control group.and in diabetes, results showed that the group has more schema scores in areas of impaired limits, other-directedness and overvigilance and in schemas of  vulnerability of harm, self-sacrifice and emotional inhibition compared to control group. psoriasis patients, have more schemas of emotional deprivation and unrelenting standards and in areas of overvigilance and impaired autonomy and  performance have more schema scores compared to diabetes. The result of parental origins of diabetes father, have more schema scores in areas of other-directedness and impaired autonomy and performance and in schemas of defectiveness/shame, dependence/Incompetence, enmeshment, failure and approval-seeking and in parental origins of diabetes mother, in areas of impaired autonomy and  performance, other-directedness and overvigilance and in schemas of vulnerability of harm or illness, unrelenting standards/hypercriticalness,emotional inhibition and approval-seeking have more schema scores compared to control group. In parental origins of psoriasis father in areas of overvigilance and in psoriasis parents in approval-seeking schemas have more schema scores compared to control group. And in origins parental diabetes father compared to psoriasis patients, have more schema scores in area of impaired autonomy and  performance and schemas of defectiveness, self-sacrifice and enmeshment, the coping strategy of selfcontrol is more used by psoriasis patients compared to the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • Parental Origins
  • Coping strategies
  • Psoriasis
  • diabetes type1