نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان مردان وابسته به هروئین مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی (ASPD) انجام شده است.
در یک طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه، سه آزمودنی مرد وابسته به ماده هروئین مبتلا به ASPD، بر اساس پرسشنامه چندمحوری میلون و مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور دو و به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مداخله درمانی، در 28 جلسه و در 24 هفته به کار گرفته شد و مرحله پیگیری نیز سه ماه پس از پایان درمان دنبال شد. آزمودنی ها نیمرخ اعتیاد مادزلی و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های یانگ را تکمیل کردند و داده‌ها با استفاده از شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی تحلیل شدند.
نتایجنشان دادند که طرح واره درمانی دو وجهی بطور معناداری، موجب کاهش مصرف مواد و رفتارهای پرخطر و بهبود سلامت جسمانی و روان شناختی و کنش فردی و اجتماعی شد.طرح واره درمانی دو وجهی در درمان مردان وابسته به هروئین مبتلا به ASPD موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Dual Focus Schema Therapy in Treatment ofHeroine Dependency comorbid with Antisocial Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Naseri 1
  • Faramarz Sohrabi 2
  • Ahmad Borjali 2
  • Mohammad reza Falsafinejad 3

1 PhD in Psychology, Allame Tabataba;i University

2 Associate Professor of Clinical Psychology Group, Allame Tabataba;i University

3 Assistant Professor of Assessment and Measurement Group, Allame Tabataba;i

چکیده [English]

Purpose of this study is was to examine the effectiveness of dual focus schema therapy (DFST) in treatment of antisocial personality disorderded heroine dependent men. In Multiple baseline experimental single case study, three antisocial personality disorderded heroin dependent men were selected using Millon Clinical Multiaxial Inventory and Structured Clinical Interview for DSM-IV based on disorders axis II and purposeful sampling. The treatment program was carried out for 24 week and 28 sessions, with a follow-up period of 3 months subsequent to treatment termination. Subjects completed Maudsley Addiction Profile and Young Schema Questionnaire and data was analyzed by Reliable change index and percentage of improvement. Results showed that DFST significantly reduced Substtance use and risk behaviour and improved Physical and psychological health and Personal/social functioning. DFST has appropriate effectiveness in treatment of antisocial personality disorderded heroine dependent men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heroine dependency
  • antisocial personality disorder
  • dual focus schema therapy