نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی, گروه علوم تربیتی

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی طرحواره‌های سازش نیافته اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس- اجباری و گروه غیربالینی بوده است. به این منظور تعداد 50 آزمودنی در دو گروه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس- اجباری (7 زن و 18 مرد) و گروه غیربالینی(8 زن و 17 مرد) به روش تصادفی انتخاب و پرسشنامه طرحواره‌های سازش نایافته اولیه (EMSs) یانگ- فرم90 سؤالی را تکمیل نمودند. نتایج میانگین و انحراف استاندارد بین دو گروه  در برخی طرحواره‌ها معنادار بود. تحلیل نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون t  مستقل نشان داد که تفاوت دو گروه در طرحواره‌های ایثار( t (2, 48)= 4.17; p<.001)، بازداری هیجانی ( t (2, 48)= 18.81; p<.001)، معیارهای پشتکار ( t (2, 48)= 18.6; p<.001)، محق بودن/برتری داشتن ( t (2, 48)= 2.82; p<.005)، خودتنبیهی ( t (2, 48)= 3.19; p<.005) معنادار می باشد. با توجه به یافته­ها به نظر می رسد که مطالعهطرحواره‌ها یکی از روش­های کارآمد برای پی بردن به عوامل زیربنایی مرتبط با مشکلات شخصیتی است. پیشنهاد می­شود در پژوهش­های بعدی، دیگر اختلالات شخصیتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparison of Primary Unadjusted Schemes in Patients Suffering from Obsession-Obligation Personality Disorder with a Non-Clinical Group

نویسندگان [English]

  • Habibollah Naderi 1
  • Rogeyeh Ramzanzadeh Alizamani 2

1 Assistant Lecture, Department of Educational of Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran

2 Master of Art of Clinical of Psychology, Babol University of Medical Sciences

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate primary unadjusted schemes in patients suffering from obsession-obligation personality disorder with a non-clinical group. To this end, 50 respondents who were randomly selected from a group having obsession-obligation personality disorder (7 females and 18 males) and a non-clinical group (8 females and 17 males), completed Yang’s 90-item questionnaire of primary unadjustedschemes. The results showed that the mean and the standard deviation of the two groups were significantly different in some schemes. The Independent Samples T-Test results showed that the two groups were significantly different in self-sacrifice (t (2, 48) = 4.17; p<.001), emotional prevention (t (2, 48) = 18.81; p<.001), perseverance criteria (t (2, 48) = 18.6; p<.001), superiority (t (2, 48) = 2.82; p<.005), and self-punishment (t (2, 48) = 3.19; p<.005). The results suggest that study of schemes is an effective way for exploring fundamental factors causing personality disorder. It is suggested that further studies investigate other personality disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early Maladaptive Schema
  • Personality disorders
  • Obsessive-Compulsive Personality