نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی تکنیک‌های شناختی و هیجانی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه افراد افسرده مراجع کننده به مراکز مشاوره و روان‌شناسی شهر تهران انجام شد. برای این منظور 34 نفر از افراد افسرده با استفاده از اجرای پرسش‌نامه افسردگی بک (II-BDI) انتخاب شدند. مصاحبه تشخیصی ساختاریافته بر اساس DSM-IV و فرم کوتاه پرسش‌نامه طرح‌واره یانگ به منظور غربال نهایی اجرا گردید و در نهایت ده نفر به طور تصادفی انتخاب شدند که آموزش تکنیک‌های شناختی طرح‌واره‌درمانی بر روی 5 نفر و تکنیک‌های تجربی بر روی 5 نفر دیگر اجرا شد. از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه استفاده شد و با استفاده از روش تحلیل نمودار، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی، داده‌های حاصل، تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد، کاهش شدت طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه در هر دو گروه معنادار می‌باشد  اما از طریق آموزش تکنیک‌های شناختی طرح‌واره‌درمانی درصد بهبودی بیش‌تری حاصل شد  و کاهش  شدت طرحواره‌های ناسازگار اولیه تا یک ماه و نیم پس از درمان نیز تداوم یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of efficacy of schema therapy cognitive and emotional techniques on early maladaptive schemas reduction of depressed persons

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Darabi 1
  • Amad Borjali 2
  • Yosef Azami Azami 3

1 M.A of clinical psychology of Allameh tabataba;i university

2 Associate Professor of Allameh tabataba;i university

3 Master of Art of Clinical of Psychology of Allameh tabataba;i university

چکیده [English]

The present study was carried out in order to comparison of the efficacy of schema therapy cognitive and emotional techniques on reduce early maladaptive schemas of depressed persons that referenced to psychological and counseling centers in Tehran. For this purpose, 34 depressed persons using the Beck Depression Inventory (BDI-II) were selected. Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) based on disorders axis I and the Young Schema Questionnaire-Short Form was administered to the final screening. Finallyten  persons  randomly selected and teaching of schema therapy cognitive techniques on 5 patients and emotional techniques on other 5 patients was performed. Baseline experimental single case study was used as the method of the present study. data were analyzed Using of Chart analysis, the reliable change index (RCI) and percent improvement. The results showed that reduction of early maladaptive schemas in both groups was significant. But improvement percent through teaching of schema therapy cognitive techniques was more and efficacy continues 1/5 month after the intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema therapy cognitive techniques
  • schema therapy emotional techniques early maladaptive schemas
  • depressed person