نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای کودکان مبتلا به اتیسم انجام شده است. این مطالعه از نوع آزمایشی باطرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اتیسم مرکز اتیسم دوم آوریل شهر تهران در سال 97-96 بود که از بین آنها تعداد 18 مادر دارای کودک با اختلال اتیسم به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس،(DASS-21 )، برای گرداوری داده‌ها استفاده شد و از تحلیل واریانس و تحلیل کوواریانس با رعایت پیش فرضها، برای تحلیل داده ها استفاده شد. برنامه درمانی در 12 جلسه متوالی دو ساعته به مدت دو ماه برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون، نمرات افسردگی، اضطراب و استرس مادران گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری(05/0P>)، کاهش یافته است. با توجه به موثر بودن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای فرزند اتیسم از این روش می‌توان به عنوان یک مداخله روان شناختی در کنار سایر مداخله ها استفاده نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on reducing depression, anxiety and stress in parents with autistic children

نویسنده [English]

  • Saeed RezaYi

PhD in Child Psychology and Faculty Member at Department of Psychology of Exceptional Children, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of the acceptance and commitment therapy for reducing depression, anxiety and stress in parents with autism spectrum children. This research was an experimental study with a pre-test, post-test and control group. The statistical population included all mothers with autistic children who referred to the Tehran April 2 Autism center in 2017-2018. Eighteen mothers with autistic children were selected as the sample and randomly divided into an experimental group and a control group. Depression Anxiety Stress Scale-21(DASS-21) was used for collecting the data. The data were analyzed through MANCOVA and by following statistical assumptions required for data analysis. The therapeutic program was run in 12 successive sessions for two months, with each session lasting for two hours. The results showed that in the post-test, the scores of depression, anxiety, and stress reduced significantly for mothers in the experimental group compared to their counterparts in the control group. Based on the effectiveness of the Acceptance and commitment therapy for the experimental group (i.e., mothers with Autistic Children in the experimental group, p < 0.001), this method can be used as a psychological treatment intervention along with other intervention methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • anxiety
  • stress
  • autism mothers
ایزدی، راضیه؛ نشاط دوست، حمیدطاهر؛ عسگری، کریم؛ عابدی، محمدرضا (1393) مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر علایم بیماران مبتلا به اختلال وسواس – اجبار، مجله علوم تحقیقات رفتاری، دوره ۱، شماره۱۲، ص؛ 33-19.
ایزدی، راضیه؛ عسگری، کریم؛ طاهر نشاط دوست، حمید؛ عابدی، محمدرضا (1391). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال وسواس فکری و عملی، دو ماهنامه فیض، 17(3(پیاپی 70)، ص، 275-286.
حر، مریم؛ آقایی، اصغر؛ عابدی، احمد؛ عطاری، عباس. (1392) تاثیر روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره ۲، شماره 11، ص، 128-121.
رجبی، ساجده؛ یزدخواستی، فریبا (1393). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ام اس. مجله روانشناسی بالینی. شماره 6(پیاپی21)، ص؛ 39-28.
کرمی، ابوالفضل. عمرانی، رقیه. دانایی، نوید(۱۳۹۷). مقایسهاثربخشیرفتاردرمانیشناختیودرمانمبتنیبر پذیرشوتعهدبراضطرابوافسردگیمادراننوزاد نارس. مجله مطالعات بالینی دانشگاه علامه طباطبائی. سال هشتم، شماره سی و یکم، تابستان، ص 79 تا  317 .
رضایی، سعید(۱۳۹۶). اختلال اتیسم. از تشخیص تا درمان. چاپ سوم. تهران: انتشارات آوای نور
هریس، راس (2011). سیلی واقعیت، چگونه می‌توان هنگام مواجهه با سختی‌های زندگی رضایتمند بود. ترجمه علی صاحبی و مهدی اسکندری (1395). تهران: انتشارات سایه سخن.
 
Blackledge, J. T., & Hayes, S. C. (2006). Using acceptance and commitment training in the support of parents of children diagnosed with autism. Child & Family Behavior Therapy, 28(1), 1-18.
cheraghi, Hadith; Heidari; Nasser; Amirghdami; Seyyed Amir; Zarei; Bennet Alhadi (2014). The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Women's Pregnancy Depression. j Society Health, 9 (2), 64-54.
Dawson, G., Egger, H., Baranek, G., & Carpenter, K. (2015). Precursors to the Development of Anxiety Disorders in Young Children with Autism Spectrum Disorder. Duke University Durham United States. Nursing and Midwifery Faculty;1(1):36-46.
Hallett, V., Lecavalier, L., Sukhodolsky, D. G., Cipriano, N., Aman, M. G., McCracken, J. T., & Sikich, L. (2013). Exploring the manifestations of anxiety in children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(10), 2341-2352.
Hayes, S. C., Strosahl, K., Wilson, K. G., & Bissett, R. T. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The psychological record, 54(4), 553.
Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. (2006) Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes.Journal of Behavior Therapy, 44(1):1-25.
Khorrami, Yahya (2011). Impact of self-management program on depression, anxiety and stress in myocardial infarction, Master's thesis, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences.
Kousha M, Attar HA, Shoar Z.(2016). Anxiety, depression, and quality of life in Iranian mothers of children with autism spectrum disorder. J Child Health Care ;20:405–14.
Hor, Maryam; Aghaei, Asghar; Abedi; Ahmad; Attari; Abbas. (2013). The Effect of Accepted Treatment Therapy and Therapeutic Commitment on Depression in Patients with Type 2 Diabetes. Behavioral Sciences Research, 11 (2): 128-121.
Eifert, G.H., Heffner, M. (2003). The effect of acceptance versus control contexts on avoidance of panicrelated symptoms. J Behav Ther Exp Psychiatry, 34: 293-312.
 Eifert G. & Forsyth J. (2006). Acceptance & commitment therapy for anxiety disorder: A practioner’s treatment guide to using mindfulness, acceptance, and values- based behavior change strategies. Journal of Contempt Psychotherapy.36: 191-192.
 Ezadi, Razieh; Neshat Doost, Hamid Taher, Asgari, Karim; Abedi, Mohammad Reza (2013). Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive Behavioral Therapy on the Symptoms of Patients with Obsessive Compulsive Disorder, Journal of Behavioral Sciences, 12 (1) : 33-19.
Katharine E. ZuckermanBrianna Sinche,Martiza CobianMarlene Cervantes, Angie MejiaThomas Becker,and C hristina Nicolaidis. (2015). Conceptualization of Autism in the Latino Community and its Relationship with Early Diagnosis J Dev Behav Pediatr. 35(8): 522–532.
Keehn, R. H. M., Lincoln, A. J., Brown, M. Z., & Chavira, D. A. (2013). The Coping Cat program for children with anxiety and autism spectrum disorder: a pilot randomized controlled trial. Journal of autism and developmental disorders, 43(1), 57-67.
McCracken, L. M., & Gutiérrez-Martínez, O. (2011). Processes of change in psychological flexibility in an interdisciplinary group-based treatment for chronic pain based on Acceptance and Commitment Therapy. Behaviour research and therapy, 49(4), 267-274.
Rodgers, J., Glod, M., Connolly, B., & McConachie, H. (2012). The relationship between anxiety and repetitive behaviours in autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders, 42(11), 2404-2409.
Pahnke, J., Lundgren, T., Hursti, T., & Hirvikoski, T. (2014). Outcomes of an acceptance and commitment therapy-based skills training group for students with high-functioning autism spectrum disorder: A quasi-experimental pilot study. Autism, 18(8), 953-964
Strang, J. F., Kenworthy, L., Daniolos, P., Case, L., Wills, M. C., Martin, A., & Wallace, G. L. (2012). Depression and anxiety symptoms in children and adolescents with autism spectrum disorders without intellectual disability.Research in Autism Spectrum Disorders, 6(1), 406-412.
Tugade, M.Mfrederickson, B.L.2002.positive emotions and emotional intelligence. In:L. feldman –barrett&p.salovey(eds).the wisdom in feeling. New York: The Guilford. Press: Pp319-340
Vowles KE, McCracken LM. (2008) Acceptance and values-based action in chronic pain: A study of treatment effectiveness and process. J Consul Cline Psychol, 76 (3):397–407.
Warren Steven F., Nancy Brady, Kandace K. Fleming, and Laura J. Hahn (2017). The Longitudinal Effects of Parenting on Adaptive Behavior in Children with Fragile X Syndrome. J Autism Dev Disord; 47(3): 768–784.
Whitebird, R. R., Kreitzer, M. J., & O'Connor, P. J. (2009). Mindfulness-based stress reduction and diabetes. Diabetes Spectrum, 22(4), 226-230.
Wensu ZhouDan Liu,b Xiyue Xiong and Huilan Xu(2019). Emotional problems in mothers of autistic children and their correlation with socioeconomic status and the children's core symptoms. Medicine (Baltimore).98(32): e16794. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1097/MD.0000000000016794