نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22054/jcps.2020.48207.2221

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان هیپوونتلاسیون بر حساسیت اضطرابی و پردازش هیجانی زنان مبتلا به اختلال پانیک بود. این مطالعه نیمه‌آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال پانیک بود که به مرکز جامع سلامت سیدحاتمی شهر اردبیل در تابستان و پاییز سال 1397 مراجعه کرده بودند، 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه برابر آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایشی طی 4 هفته (12 جلسه و هر جلسه 17 دقیقه) تحت درمان هیپوونتلاسیون قرار گرفت، و در این مدت بر گروه گواه مداخله‌ی انجام نگرفت. پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ریس و پترسون، 1985) و پردازش هیجانی )باکر، توماس، توماس و اوونز، 2007) به عنوان ابزار ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مقایسه پس‌آزمون دو گروه، حاکی از این است که نمرات پس‌آزمون حساسیت اضطرابی و پردازش هیجانی گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی‌داری دارد (01/0=P). به این ترتیب می‌توان گفت که درمان هیپوونتلاسیون موجب کاهش نمرات حساسیت اضطرابی و پردازش هیجانی زنان مبتلا به اختلال پانیک شده است..
کلید‌وازه‌ها: درمان هیپوونتلاسیون، حساسیت اضطرابی، پردازش هیجان، اختلال پانیک

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Hypoventilation Therapy on Emotion processing and Anxiety Sensitivity in women with panic disorder.

نویسندگان [English]

  • behzad taghipuor 1
  • sajjad badharpoor 2
  • nader hajilo 3
  • mohamad narimani 4

1 PhD Candidate of Psychology at Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Professor of Psychology at Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (Corresponding Author)

3 Professor of Psychology at Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran . Professor of Psychology at Faculty of Educational

4 Professor of Psychology at Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of Hypoventilation Therapy on Emotional processing and Anxiety Sensitivity in women with Panic Disorder. This semi-experimental study was conducted using pre-test and post-test with a control group. The statistical population included all panic disorder patients who visited the Seyed Hatami Ardabil Comprehensive Health center in summer and fall of 2018. From them, 30 patients were selected through the convenience sampling method and randomly placed into two equal experimental and control groups. The experimental group received 4 weeks (12 sessions and 17 minutes each session) of Hypoventilation Therapy, while the control group was just followed during this period. Emotional processing (Baker, Thomas, Thomas, Owens, 2007) and Anxiety Sensitivity (Reiss & Peterson, 1985) questionnaires were used in pre-test, post-test and follow-up as the study instruments. The data were analyzed through descriptive statistics and analysis of covariance. The results of comparing post-test scores of the two groups showed that there were significant differences in Emotional processing and Anxiety Sensitivity scores of the intervention group and the control group (p<0.01). Thus, it can be stated that Hypoventilation Therapy reduced Emotional processing and Anxiety Sensitivity in Women with Panic Disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypoventilation Therapy
  • Emotion processing
  • Anxiety
  • Sensitivity
  • Panic Disorder
دلاور، علی. (1391). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران انتشارات رشد.
غضنفری، فیروز و بدری، مجتبی. (1398). تدوین مدل سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس مؤلفه‌های حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی منفی و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با نقش میانجی راهبرد مقابله هیجان‌انگیز. مجله مطالعات روانشناسی بالینی، 9(35)؛ 130-97.
لطفی، صدیقه؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1392). مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی­های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14 (3)، 11-101.
مشهدی، علی؛ قاسم­پور، عبدالله؛ اکبری، ابراهیم؛ ایل­بیگی، رضا و حسن­زاده، شهناز. (1392). نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش­بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14(2)، 99-89.
مهری­نژاد، سیدابوالقاسم، فرح­بیجاری و اعظم، نوروزی­نرگسی، مهسا. (1395). مقایسه سوگیری توجه و سبک­های پردازش هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، مبتلا به بدریخت­انگاری و غیرمبتلا. مجله مطالعات روانشناسی بالینی، 6(24)؛ 114-99.
Baker, R., Hollowy, J., Thomas, P.W., Thomas, S., Owens, M. (2004). Emotional processing and panic. Behavior Research and therapy, 42, 1271-1287.
Baker, R.,Thomas, S., Thomas, P.W., Owens, M. (2007). Development of an emotional processing scale. Journal of psychosomatic Research, 62, 167-178.
Barloo, D.H. (2014). Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual. Guilford Publications.
Barlow, D.H., Gorman, J.M., Shear, M.K., Woods, S.W. (2000). Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panic: a randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 17, 2573-2574.
Bernstein, A., &Zolensky, M. J. (2007). Anxiety sensitivity: Selective review of promising research and future directions. Expert Review of Aerotherapeutics, 7, 97-101.
Carta, M.G., Moro, M.F., Aguglia, E., Balestrieri, M., Caraci, F., DellOsso, L., Di Sciascio, G., Drago, F., Hardoy, M.C., DAloja, E. (2015). The attributable burden of panic disorder in the impairment of quality of life in a national survey in Italy. Int. Journal Social Psychiatry. 61, 693-699.
Davenport, PW.,Vovk, A. (2009). Cortical and sub cortical central neural pathways in respiratory sensations. Respiratory Physiology & Neurobiology, 167(1), 72-86.
Floyd, M., Garfield, A., &Lasota, M.T. (2005). Anxiety Sensitivity and Worry. Journal of Personality and Individual Differences, 38, 1223-1229.
Ginbur, G. S., & Drake, K. L. (2002). Anxiety sensitivity and panic attack symptomatology among low-income African-American adolescents. Journal Anxiety Disorder, 16(1), 83-96.
Gorman, J.M.,Kent, J., Sullivan, G.M., Coplan, J.D. (2000). Neuroanatomical hypothesis of panic disorder, revised. American Journal Psychiatry, 157, 493-505.
Hald-Poschardt, D., Sterzer, P., Schlagenhauf, F., Pehrs, C., Wittmann, A., Stoy, M., & et al. (2018). Reward and loss anticipation in panic disorder: An fMRI study. Gournal of Psychiatry Research: Neuroimaging, 271, 111-117.
Kendall, A. D., Zinbarg, R.E., Bobova, L., Mineka, S., Revelle, W., Prenoveau, J.M &Craske, M. G. (2016). Measuring positive emotion with the mood and anxiety symptom questionnaire psychometric properties of the An hedonic depression scale. Assessment, 23(1), 86-95.
Knapp, A., Blumenthal, H., Mischel, E., Badour, C., &Feldner, E. (2015). Anxiety sensitivity and its Factors in Relation to Generalized Anxiety Disorder among Adolescents. Journal Abnormal Child Psychology, 2(7), 1-12.
Khalsa, S.S., Feinstein, J.S., Li, W., Feusner, J.D., Adolphs, R., Hurlemam, R. (2016). Panic anxiety in human with bilateral amygdale lesions: pharmacological induction via cardiorespiratory interoceptive pathways. Journal Neuroscience, 36, 3559-3566
Kim, S., Wollburg, E., Roth, W.T. (2012). Opposing breathing therapies for panic disorder: a randomized controlled trial of lowering vs raising end-tidal Pco2. Journal clinical psychiatry, 73, 931-939.
Kong, T., He, Y., Auerbach, R. P., McWhinnie, C. M. & Xiao, J. (2015). Rumination and depression in chinese university students: The mediating role of over general autobiographical memory. Personality and Individual Differences, 77(1), 221-224.
Kring, A. M., Bachorowski, J. A. (1999). Emotional and psychopathology. Cognitive and Emotion, 13, 575-599.
Golman, D. (2012). Emotion self-awareness, continence, empathy and to help others, 301-305.
Mavissakalian, M., Michelson, L. (1986). Two-year follow-up of exposure and imipramine treatment of agoraphobia. American Journal of psychiatry, 143, 1106-1112.
Mclaughlin, L. (2009). Breathing evaluation and retraining in manual therapy. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 13(3), 276-282.
Mcnally, R.J. (2002). Anxiety sensitivity and panic disorder. Biological Psychiatry, 52, 938-946.
Meuret, A.E., Kroll, J., Ritz. (2017). Panic disorder comorbidity with medical and treatment implications. Annual Reviews clinical Psychology, 13, 209-240.
Meuret, A.E., Wilhelm, F.H., Ritz, T., Roth, W.T. (2003). Breathing in panic disorder treatment: useful intervention or impediment to therapy? Behavior Modification, 27, 731-754.
Meuret, A.E., Rosenfield, D., Hofman, S.G., Suvak, M.K., Roth, W.T. (2009). Change in respiration mediate change in fear of bodily sensations in panic disorder. Journal of Psychiatry Research, 43(6), 634-641.
Meuret, A.E., Ritz, T., Wilhelm, F.H., Roth, W.T., Rosenfield, D. (2018). Hypoventilation Therapy alleviates panic by repeated induction of dyspnea. Journal Biological psychiatry: cognitive neuroscience and neuroimaging, 3(6), 539-546.
Meuret, A.E., Rosenfield, D., Seidel, A., Bhaskara, L., Hofman, S.G. (2010). Respiratory and cognitive mediators of treatment change in panic disorder: evidence for intervention specificity. Journal consult clinical psychology, 78, 691-704.
Miklus, P.c., &Vrana, S.R. (2000). Effect of worrisome and relaxing thinking on fearful emotional processing. Behavior Research and Therapy, 38, 129-144.
Muris, P. (2002). An expanded childhood anxiety sensitivity index: its factor structure, reliability, and validity in anon-clinical adolescent sample. Journal Behavior Res Therapy, 40(3), 299-311.
Newman, M.G., Castonguay, L.G., Nordberg, S.S., Borkovee, T.D., Fisher, A.J. (2008). An open trial of integrative therapy for generalized anxiety disorder. Psychotherapy, 45, 135-147.
Rachman, S. (2001). Emotional Processing, With Special reference to post traumatic stress disorders. International Review of Psychiatry, 13, 164-171.
Raparia, E., Coplan, J. D., Abdallah, C.G., Mao, X., Mathew, S. J., Shungu, D. C. (2016). Impact of childhood emotional abuse on neocortical neuro metabolites and complex emotional processing in patients with generalized anxiety disorder. Journal of Affective disorders, 190, 414-423.
Reiss, S., Peterson, R.A., Gursky, D.M., & McNally, R.J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness. Behavior Research and Therapy, 4(3), 241-248.
Ritz, T., Rosenfield, D., Steele, A.M., Millard, M., Meuret, A.E. (2014). Controling asthma by training of capnometry-assisted hypoventilation (CATCH) versus slow breathing: a randomized controlled trial. Chest. 146(5), 1237-1247.
Riskind, J. H., Black, D., &Shahar, G. (2010). Cognitive vulnerability to anxiety in the stress generation process: Interaction between the Looming cognitive style and Anxiety sensitivity. JournalAnxiety Disorder, 24(1), 124-128.
Sawchuk, C., Roy-Byme, P., Noonan, C., Craner, J., Goldberg, J., Manson, S., & Buchwald, D. (2017). Panic attacks and panic disorder in the American Indian Community. Journal of Anxiety Disorders, 48, 6-12.
Scher, C. D., & stein, M. B. (2003). Developmental anteccedents of anxiety sensitivity. Journal of Anxiety Disorders, 17, 253-269.
Schmidt, N. B., Keough, M. E., Mitchell, M. A., Reynolds, E. K., Macpherson, L., Zvolensky, M. J., &Lejuez, C. W. (2010). Anxiety sensitivity: Prospective prediction of anxiety among early adolescents Journal of Anxiety Disorders,24, 503-508.
Sparrevonhn, R. M., &Rapee, R.M. (2009). Self –disclosure, emotional expression and intimacy within romantic relationships of people with social phobia. Behavior Research and therapy, 47, 1074-1078.
Steinman, S.h.A., &Teachman, B.A. (2010) Modifying interpretations among individuals high in anxiety sensitivity. Journal of Anxiety Disorders, 24, 71-8.