نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

2 . استادیار، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی(نویسنده مسئول)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان در بهبود علائم وسواس و اضطراب در بیماران مبتلا به کرونا در شهر خرم آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون_پیگیری با گروه کنترل می باشد. جامع آماری پژوهش کلیه مبتلایان به بیماری کرونا در شهر خرم آباد بودند. نمونه مورد نظر شامل 30 نفر از بهبود یافتگان مبتلا به کرونا بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند. گروه آزمایش، درمان متمرکز بر هیجان را به مدت هشت جلسه گروهی دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل تا پایان طرح هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه وسواسی_اجباری ییل براون (Y-BOCS) و مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS)، و برای تحلیل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد درمان متمرکز بر هیجان موجب بهبود علائم وسواس و کاهش اضطراب در افراد گروه آزمایش شد؛ و در نهایت درمان متمرکز بر هیجان تلویحات کاربردی مفیدی در بهبود علائم روانشناختی بیماران مبتلا به کرونا دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Obsessive Symptoms in Patients With Corona Disease.

نویسندگان [English]

  • Sajad Naserinia 1
  • mahmood borjali 2

1 Psychology, kharazmi, karaj, iran

2 kharazmi

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of emotion-focused therapy in improving the symptoms of obsessive and anxiety in patients with corona disease in khorramabad. The research method is semi-experimaental pretest-posttest-follow up with control group. The ststistical comprehensive study included all patients with corona disease in khorramabad. The sample consisted of improved with corona disease who were selected by available sampling method and randomly assigned to the control and experimental groups. The experimental group received emotion-focused therapy for eight group sessions. While the control group did not receive any intervention until the end of the project. The Yale Brown Obsessive-Compulsive inventory (Y-BOCS) and the Coronavirus Anxiety Scale (CDAS) were used for data collection, and the multivariate analysis of variance test was used for analysis. Findings showed that emotion-focused therapy improved the obsessive symptoms and reduced anxiety in the experimental group. Finally, emotion-focused therapy has useful implications for improving the psychological symptoms of patients with corona disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-Focused Therapy
  • Obsessive Symptoms
  • Anxiety
  • Corona
افتخارزاده، راضیه؛ حسینیان، سیمین؛ شمس، جمال؛ یزدی، سیده منور. (1395). اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابراز شده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری- عملی. مطالعات روان شناختی، 12(2)، 84-67.
ایزدی، راضیه؛ عابدی، محمدرضا. (1392). کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به درمان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. فیض، 17(3)، 286-275.
خیری، بهناز؛ میرمهدی، سیدرضا؛ آکوچکیان، شهلا؛ حیدری، حسن؛ آل یاسین، سیدعلی. (1398). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر علائم وسواس، نشخوار فکری و اجتناب شناختی بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی. دوفصلنامه شناخت اجتماعی، 2(16)، 164-141.
شاملی، لیلا؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ نعامی، عبدالزهرا؛ داودی، ایران. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری. مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 24(4)، 369-359.
عابدی شرق، نجمه؛ آهوان، مسعود؛ دوستیان، یونس؛ اعظمی، یوسف؛ حسینی، سپیده. (1395). اثربخشی درمان طرح واره درمانی هیجانی بر نشانه های بالینی و طرح واره هیجانی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی. مجله مطالعات روان‌شناسی بالینی، 7(27)، 163-149.
علی پور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علی پور، زهرا؛ عبدالله زاده، حسن. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. مجله روانشناختی سلامت، 8(4)، 175-163.
غضنفری، فیروزه؛ بدری، مجتبی. (1398). تدوین مدل سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس مولفه های حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی منفی و سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی و دوسوگرا با نقش میانجی راهبرد مقابله هیجان مدار. مجله مطالعات روان‌شناسی بالینی، 9(35)، 130-97.
گرینبرگ، لیزلی اس. (2010). درمان هیجان مدار، از مجموعه نظریه های روان درمانی، ترجمه سمیرا جلالی و مهسا فروغی. (1397)، تهران، نشر علم.
موسوی مدنی، نوشین؛ آتش پور، سید حمید؛ مولوی، حسین. (1389). تاثیر آموزش روش ذهن آگاهی گروهی بر میزان علائم اختلال وسواسی_اجباری در زنان شهر اصفهان. یافته های نو در روان شناسی اجتماعی، 15، 71-57.
هالجین، ریچارد؛ کراس ویتبورن، سوزان. (2014). آسیب شناسی روانی، دیدگاه های بالینی درباره اختلالات روانی بر اساس DSM-5. ترجمه یحیی سید محمدی. (1394)، تهران، نشر روان.
Aldao, A., Nolen, S., Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2), 217-237.
Allen, L. B., Barlow, D. H. (2009). Relationship of exposure to clinically irrelevant emotion cues and obsessive compulsive symptoms, Behavior modification. Journals Sagepub, 10, 1177.
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Washington American Psychiatric Association, 2013.
Bajema, K. L., Oster, A. M., Me Govern, O. L. (2020). Persons evaluated for 2019 novel coronavirus_United states, MMWR Morb mortal wkly rep. epub: February 7, 2020.
Banerjee, D. D. (2020). The other side of COVID-19: Impact on obsessive compulsive disorder (OCD) and hoarding. Psychiatry Res, 288, 112-117.
Blair, K. A., Denham, S. A., Kochanoff, A., Whipple, B. (2004). Playing it cool: Temperament, emotion regulation, and social behavior in preschoolers. School Psychology, 42(6), 419-443.
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., Rubin, G. L. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395, 912-920.
Chakraborty, A., Karmakar, S. (2020). Impact of COVID-19 on obsessive compulsive disorder (OCD). Iran J Psychiatry, 15(3), 256-259.
Daughters, S. B., Lejuez, C. W., Kahler, C. W., Strong, D. R., Brown, R. A. (2005). Psychological distress tolerance and duration of most recent abstinence attempt among residential treatment-seeking substsnce abusers. Psychology of Addictive Behaviors, 19(2), 208-211.
Dong, X., Wong, L., Tao, T., Suo, X., Li, Y., Liu, F., Zhao, Y., Zhang, Q. (2017). Psychometric properties of the anxiety inventory for respiratory disease in patients with COPD in china. J Chron Obstruct Pulmon Dis, 12, 49-58.
Elliott, R. (2012). Emotion-focused therapy. In Sanders P, editors. The tribes of the person-centred nation: An introduction to the schools of therapy related to the person-centred approach. Wyastone: PCCS Books.
Feldman, G. C., Joormann, J., Johnson, S. L. (2008). Responses to positive affect: a self-report measure of rumination and dampening. Cognitive Therapy and Research, 32, 507-525.
Fiorillo, A., Gorwood, P. (2020). The consequences of the COVID-19 pandemic on mental health and implications for clinical practice. Eur Psychiatry, 63, 32-36.
Grazian, A., Reavis, B., Keen, P., Gakins, D. (2007). The role of emotion regulation in childrens early academic success. School Psychology,45, 3-19.
Greenberg, L. S. (2010). Emotion-focused therapy: A clinical synthesis. Psychotherapy, 8(1), 32-42.
Greenberg, L. S., Warwar, S. H., Malcolm, Warwar, S, H., Malcolm, W. M. (2008). Differential effects of emotion-focused therapy and psycho education in facilitating forgiveness and letting go of emotion injuries. Counseling Psychology, 55(2), 185-196.
Greenberg, L. S., Watson, J. C. (2006). Emotion-focused therapy for depression. American Psychological Association, 45, 6.
Goodman, W. K., Price, L. H., Rassmussen, S. A., Mazure, C., Delgado, P., Heninger, G. R., & et al. (1989). Yale-Brown obsessive-compulsive scale: Development, use and reliability. Arch Gen Psychiatry, 46(11), 1006-1011.
Gross, J. J. (2008). Emotion regulation: Conceptual foundations. Handbook of Emotion Regulation (PP. 3-34). New York: Guilford Press.
Hofmann, S. G., Carpenter, J. K. (2016). Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ): Scale development and psychometric. Psychological and Brain Sciences, 40(3), 341-356.
Hofmann, S. G., Kashdan, T. B. (2010). The affective style questionnaire: Development and psychometric properties. Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(2), 255-263.
Kumar, A., Somani, A. (2020). Dealing with corona virus anxiety and OCD. Asian J Psychiatry, 51, 102-108.
Larsen, R. J., Prizmic, Z. (2004). Affect regulation. In: Vohs, K. D., Baumeister, R. F., (Eds.), Handbook of self-regulation: research, and applications (PP. 40-61). New York: Guilford Press.
Mackinnon, R. A., Michels, R., Buckley, P. J. (2016). The psychiatric interview in clinical practice. Washington: American Psychiatric Association.
Mennin, D. S., Farach, F. (2007). Emotion and evolving treatments for adult psychopathology. Clinical Psychology: Science and Practice, 14(4), 329-352.
Mennin, D. S., Heimberg, R. G., Turk, C. L., Fresco, D. M. (2005). Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 43(10), 1281-1310.
Mennin, D. S., Holaway, R., Freaco, D. M., Moore, M. T., Heimberg, R. G. (2007). Delineating components of emotion and its dysregulation in anxiety and mood Psychopathology. Behavior Therapy, 38, 284-302.
Martini, T., Busseri, M. (2010). Emotion regulation strategies and goals as predictors of older mothers and adult daughters helping-related subjective. Well-Being. Psychology and Aging, 25, 48-59.
Mor, N., Winquist, J. (2002). Self-focuses attention and negative affect: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 128, 638-662.
Plate, A. J., Aldao, A. (2017). Emotion Regulation in Cognitive Behavioral Therapy: Bridging the gap between treatment studies and laboratory experiments. The Science of Cognitive Behavioral Therapy, 42, 107-127.
Rood, L., Roelof, J., Bogels, S. M., Nolen Hoeksema, S., Schouten, E. (2009). The influence of emotion-focused rumination and distraction on depressive symptoms in non-clinical youth: A meta-analytic review, 29(7), 607-616.
Robinson, L. J., Freeston, M. H. (2014). Emotion and internal experience in obsessive compulsive disorder: Reviewing the role of alexithymia, anxiety sensitivity and distress tolerance. Clinical Psychology Review, 34(3), 256-271.
Rubin, G. J., Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. BMI, Clinical Research, 3, 36.
Sloan, D. M. (2004). Emotion-focused therapy: An interview with Leslia Greenberg. Contemporary Psychotherapy, 34(2), 105-116.
Stern, M. R., Nota, J. A., Heimberg, R. G., Holaway, R. M., Coles, M. E. (2014). Anitial examination of emotion regulation and obsessive compulsive symptoms. Obsessive-compulsive and Related Disorders, 3(2), 109-114.
Thayer, J. F., Lane, R. D. (2000). A model of neurovisceral integration in emotion regulation and dysregulation. Affective Disorders, 61, 201-216.
Tong, B. S. (2011). Emotion regulation among individual with obsessive compulsive disorder [Phd dissertation]. Hong Kong: The University of Hong Kong.
To, K., Tsang, O., Yip, C. (2020). Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva. Clinical Infectious Diseases, Ciaa149. February 12, 2020.
Turk, C. L., Heimberg, R. G., Luterek, J. A., Mennin, D. S., Fresco, D. M. (2005). Emotion dysregulation in generalized anxiety disorder: a comparison with social anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research, 29, 89-106.
Velero-Moreno, S., Lacomba, T. L., Casana-Granell, S. (2020). Psychometric properties of the questionnaire on threat perception of chronic illness in pediatric patients. Revista Latino- Americana de Enfermagem, 28, 32.
Wang, Y., McKee, M., Torbica, A., Stuckler, D. (2019). Systematic interature review on the spread of health related misinformation on social media. Social Science & Medicine, 240, 112-119.
Watson, S. S., Goldman, R. N., Greenberg, L. S. (2011). Contrasting two clients in emotion-focused therapy for depression. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy, 2(3), 266-364.
WHO. Novel coronavirus (COVID-19) situation report- 15 Feb 4. (2020). https://www.who.int/ docs/ default- source/ coronaviruse/ situation- reports/ 20200204- sitrep 15 ncov. Pdf, sfvrsn. 88fe8ad62. Caccessed feb 4, 2020.
Wu, Z., Mc Googan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in china: summary of a report of 72314 case from the Chinese center for disease control and prevention external icon. JAMA. Published Online: February 24. DOI: 10.1001/jama. 2020. 2648.
Zwaigenbaum, L., Bryson, S., Garon, N. (2013). Early identification of autism spectrum disorders. Behavioural Brain Research, 25(1), 133-146.