نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

2 استاد روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استاد روانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر ترکیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان مبتنی بر شفقت (CFT) با سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی‌‌- رفتاری (CBASP) بر علائم افسردگی، کیفیت زندگی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و شفقت به خود زنان مبتلا به اختلال افسردگی مداوم است. طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی است و ارزیابی به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری دو ماهه انجام شده است. نمونه این مطالعه 24 بیمار مبتلا به افسردگی مداوم بود که به‌شیوه در دسترس انتخاب و به‌شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی قرار گرفتند. هر کدام از گروه‌های آزمایشی 14 جلسه درمان را دریافت کردند و در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، پرسش‌نامه‌‌های افسردگی بک، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و شفقت به خود را تکمیل نمودند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد؛ یعنی هر دو گروه به یک اندازه در متغیرهای مورد مطالعه پژوهش بهبود پیدا کرده بودند. تحلیل‌های دقیق‌تر نشان داد که هر کدام از درمان‌ها به‌تنهایی در طول مراحل زمانی در بهبود چهار متغیر مورد مطالعه مؤثر بوده‌اند. این یافته‌ها حاکی از آن‌ است که درمان ترکیبی می‌تواند به‌اندازه سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی‌‌- رفتاری به‌عنوان درمان‌ تأییدشده برای افسردگی مداوم، مؤثر واقع شود و هر دو درمان می‌توانند به عنوان درمان‌های مکمل درکنار درمان دارویی برای افراد مبتلا به اختلال افسردگی مداوم به‌کار گرفته ‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of the combination of Acceptance and Commitment Therapy and Compassion Focused Therapy with Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy on depressive symptoms, quality of life, psychological flexibility, and self-compassion in women with persistent depressive disorder

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Asadollahi 1
 • Hamid Taher Neshat Doost 2
 • Mohamad Reza Abedi 3
 • Hamid Afshar 4

1 Candidate in Psychology, Department of Psychology, University of Isfahan

2 Professor of psychology, Department of Psychology, Faculty of education and psychology, University of Isfahan, Isfahan

3 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was comparing the effect of the combination of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) with Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) on depressive symptoms, quality of life, psychological flexibility, and self-compassion in women with persistent depressive disorder. The research design is quasi-experimental and pretest-posttest and a two-month follow-up assessment have been conducted. The convenience sampling method was used to select 24 patients with persistent depression and then they randomly assigned to two experimental groups. Each experimental group received 14 sessions of treatment and completed Beck Depression Inventory-II, World Health Organization Questionnaire on Quality of Life, Psychological Flexibility Questionnaire, and Self-Compassion Scales in pretest, posttest and follow-up. Repeated measures ANOVA was used to analyze data. The results showed that there was no significant difference between the two groups, which means that the scores of these four variables changed over time in both groups in the same way. More accurate analyzes show that each of the therapies has been effective in improving the four studied variables during research phases. These findings indicate that combination therapy can be as effective as Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy as a validated treatment for persistent depression and both treatments can be used as adjunctive therapies in addition to pharmacotherapy for people with persistent depressive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Cognitive-Behavioural Analysis System Psychotherapy"
 • "Acceptance and commitment therapy". "Compassion focused therapy"
 • "Persistent depressive disorder"
 • "Depressive symptoms"
 • "Quality of life"
 • "Psychological flexibility"
 • "Self-compassion"
‌ایزدی، راضیه. (1391). «بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی‌- رفتاری (CBT) بر علائم و باورهای وسواسی، کیفیت زندگی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی مقاوم به ‌درمان». پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.
خانجانی، سجاد.، فروغی، علی‌اکبر.، صادقی، خیرالله.، بحرینیان، سیدعبدالحمید. (1395). «ویژگی‌های روانسنجی نسخه ایرانی پرسش‌نامه شفقت به خود (فرم کوتاه)». پژوهنده (مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، 21(5)، 289-282.
دابسون،کیت‌استفان.، محمدخانی، پروانی.، مساح‌چولابی، امید. (1386). «مختصات روان‌سنجی پرسش‌نامه افسردگی بک -2 در یک نمونه بزرگ مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی». فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، 8(29)، 86-80.
رجبی، غلامرضا.، کسمایی، سونا. (1391). کفایت شاخص های روان سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II). فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 3(10)،  157-139.
عباسی، ایمانه.، فتی، لادن.، مولودی، رضا.، ضرابی، حمید. (1391). «کفایت روانسنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه پذیرش و عمل – نسخه دوم». روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 2(10)، 80-65.
عزیزی، سمیه.، رسول‌زاده طباطبایی، کاظم.، جان‌بزرگی، مسعود. (1398). «مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با درمان شناختی – رفتاری (CBT) بر افسردگی دانشجویان با توجه به سطح تحول روانی – معنوی آن‌ها؛ (مطالعه مورد منفر)». فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 9(35)، 172-147.
کرمی، ابوالفضل.، عمرانی، رقیه.، دانایی، نوید. (1397). «مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی (CBT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب و افسردگی مادران نوزاد نارس، فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 8(31)، 139-156.
گیلبرت، پائول. (1395). درمان متمرکز بر شفقت، ترجمه مهرنوش اثباتی و علی فیضی، چاپ اول، تهران، انتشارات ابن‌سینا.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.) Washington, D.C.: Author.
Arnow, B. (2005). "Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy for chronic depression", Cognitive And Behavioral Practice, 12(1), 6-16.
Bohlmeijer, E. T., Fledderus, M., Rokx, T. A. J. J., & Pieterse, M. E. (2011). "Efficacy of an early intervention based on acceptance and commitment therapy for adults with depressive symptomatology: Evaluation in a randomized controlled trial", Behaviour research and therapy, 49(1), 62-67.
Bond, F. W., Hayes, S. C., & Barnes-Holmes, D. (2006). "Psychological flexibility, ACT, and organizational behavior", Journal of Organizational Behavior Management, 26(1-2), 25-54.
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). "Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance", Behavior therapy, 42(4), 676-688.
Brakemeier, E., Engel, V., Schramm, E., Zobel, I., Schmidt, T., & Hautzinger, M. et al. (2011). "Feasibility and Outcome of Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) for Chronically Depressed Inpatients: A Pilot Study", Psychotherapy And Psychosomatics, 80(3), 191-194.
Cuijpers, P., van Straten, A., Schuurmans, J., van Oppen, P., Hollon, S., & Andersson, G. (2010). "Psychotherapy for chronic major depression and dysthymia: A meta-analysis", Clinical Psychology Review, 30(1), 51-62.
DiSalvo, C., & McCullough Jr., J. (2002). "Treating a Chronically Depressed Adolescent Female Using the Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy: A Case Study", Journal Of Contemporary Psychotherapy, 32(4), 273-280.
Folke, F., Parling, T., & Melin, L. (2012). "Acceptance and commitment therapy for depression: A preliminary randomized clinical trial for unemployed on long-term sick leave", Cognitive and Behavioral Practice, 19(4), 583-594.
Forman, E. M., Herbert, J. D., Moitra, E., Yeomans, P. D., & Geller, P. A. (2007). "A randomized controlled effectiveness trial of acceptance and commitment therapy and cognitive therapy for anxiety and depression", Behavior modification, 31(6), 772-799.
Forman, E. M., Shaw, J. A., Goetter, E. M., Herbert, J. D., Park, J. A., & Yuen, E. K. (2012). "Long-term follow-up of a randomized controlled trial comparing acceptance and commitment therapy and standard cognitive behavior therapy for anxiety and depression", Behavior therapy, 43(4), 801-811.
Gavili, H., Sohrabi, A., & Farhadifar, F. (2016). "The effectiveness of compassion-focused therapy on the infertile women depression", International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926, 2336-2349.
Gilbert, P. (2014). "The origins and nature of compassion focused therapy", British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 6-41.
Gilbert, P., McEwan, K., Catarino, F., & Baião, R. (2014). "Fears of compassion in a depressed population", J Depress Anxiety, S2: 003, 1-8.
Gilmer, W., Trivedi, M., Rush, A., Wisniewski, S., Luther, J., & Howland, R. et al. (2005). "Factors associated with chronic depressive episodes: a preliminary report from the STAR-D project", ActaPsychiatricaScandinavica, 112(6), 425-433.
Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (Eds.). (2004). A practical guide to acceptance and commitment therapy, Springer Science & Business Media.
IsHak, W. W., Greenberg, J. M., Balayan, K., Kapitanski, N., Jeffrey, J., Fathy, H. (2011). "Quality of life: The ultimate outcome measure of interventions in major depressive disorder", Harvard Review of Psychiatry, 19, 229–239.
Jobst, A., Brakemeier, E. L., Buchheim, A., Caspar, F., Cuijpers, P., Ebmeier, K. P., & Kurimay, T. (2016). European Psychiatric Association Guidance on psychotherapy in chronic depression across Europe. European Psychiatry, 33, 18-36.
Karlin, B. E., Walser, R. D., Yesavage, J., Zhang, A., Trockel, M., & Taylor, C. B. (2013). "Effectiveness of acceptance and commitment therapy for depression: Comparison among older and younger veterans", Aging & mental health, 17(5), 555-563.
Klein, D., & Santiago, N. (2003). "Dysthymia and chronic depression: Introduction, classification, risk factors, and course", Journal of Clinical Psychology, 59(8), 807-816.
Krieger, T., Altenstein, D., Baettig, I., Doerig, N., & Holtforth, M. G. (2013). "Self-compassion in depression: Associations with depressive symptoms, rumination, and avoidance in depressed outpatients", Behavior therapy, 44(3), 501-513.
Locke, K. D., Sayegh, L., Penberthy, J. K., Weber, C., Haentjens, K., & Turecki, G. (2016). Interpersonal circumplex profiles of persistent depression: Goals, self‐efficacy, problems, and effects of group therapy. Journal of Clinical Psychology, 73(6), 595-611.
Luoma, J. B., & Platt, M. G. (2014). "Shame, self-criticism, self-stigma, and compassion in Acceptance and Commitment Therapy", Current opinion in Psychology, 2, 97-101.
Manber, R., Arnow, B., Blasey, C., Vivian, D., McCullough, J. P., Blalock, J. A., & Rush, A. J. (2003). "Patient's therapeutic skill acquisition and response to psychotherapy, alone or in combination with medication", Psychological Medicine, 33(4), 693-702.
Markanday, S., Data-Franco, J., Dyson, L., Murrant, S., Arbuckle, C., McGillvray, J., & Berk, M. (2012). "Acceptance and commitment therapy for treatment-resistant depression", Aust NZJ Psychiatry, 46(12), 1198-1199.
McCullough, J. (2003). "Treatment for chronic depression using Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP)", Journal Of Clinical Psychology, 59(8), 833-846.
Michalak, J., Schultze, M., Heidenreich, T., & Schramm, E. (2015). "A randomized controlled trial on the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy and a group version of cognitive behavioral analysis system of psychotherapy for chronically depressed patients", Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(5), 951- 963.
Neff, K. (2003b). "Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself", Self and identity, 2(2), 85-101.
Negele, A., Kaufhold, J., Kallenbach, L., & Leuzinger-Bohleber, M. (2015). "Childhood trauma and its relation to chronic depression in adulthood", Depression research and treatment, 2015: 650804, 1-11.
Østergaard, T., Lundgren, T., Zettle, R. D., Landrø, N. I., & Haaland, V. Ø. (2020). Psychological flexibility in depression relapse prevention: processes of change and positive mental health in group-based ACT for residual symptoms. Frontiers in psychology, 11, 528.
Pinto‐Gouveia, J., Duarte, C., Matos, M., & Fráguas, S. (2013). "The protective role of self‐compassion in relation to psychopathology symptoms and quality of life in chronic and in cancer patients", Clinical psychology & psychotherapy, 21(4), 311-323.
Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, D. (2010). "Construction and factorial validation of a short form of the self‐compassion scale", Clinical psychology & psychotherapy, 18(3), 250-255.
Sabaß, L., Padberg, F., Normann, C., Engel, V., Konrad, C., Helmle, K., & Brakemeier, E. L. (2017). "Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy as group psychotherapy for chronically depressed inpatients: a naturalistic multicenter feasibility trial", European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 268(8), 783-796.
Sayegh, L., & Penberthy, J. K. (2016). Group treatment manual for persistent depression: Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) therapist’s guide, London, Routledge.
Schramm, E., Hautzinger, M., Zobel, I., Kriston, L., Berger, M., & Härter, M. (2011). "Comparative efficacy of the Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy versus Supportive Psychotherapy for early onset chronic depression: design and rationale of a multisite randomized controlled trial", BMC Psychiatry, 11(134), 1-9.
Schramm, E., Zobel, I., Dykierek, P., Kech, S., Brakemeier, E., Külz, A., & Berger, M. (2011). "Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy versus interpersonal psychotherapy for early-onset chronic depression: A randomized pilot study", Journal of Affective Disorders, 129(1-3), 109-116.
Schramm, E., Zobel, I., Schoepf, D., Fangmeier, T., Schnell, K., & Walter, H. et al. (2015). "Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy versus Escitalopram in Chronic Major Depression". Psychotherapy and Psychosomatics, 84(4), 227-240.
Tiwari, V., Antony, B., & Acharya, M. K. (2018). "Effect of Compassion Focused Therapy (CFT) on level of Depression and Self-compassion", Indian Journal of Mental Health, 5(4), 443- 452.
Treveli, S., & Upendra, S. (2018). "Stress and coping strategies among family members of patients with schizophrenia", Journal of Psychiatric Nursing, 7(2), 46-50.
Twohig, M. P., & Levin, M. E. (2017). "Acceptance and commitment therapy as a treatment for anxiety and depression: A review", Psychiatric Clinics, 40(4), 751-770.
Usefy, A. R., Ghassemi, G. R., Sarrafzadegan, N., Mallik, S., Baghaei, A. M., & Rabiei, K. (2010). "Psychometric properties of the WHOQOL-BREF in an Iranian adult sample", Community mental health journal, 46(2), 139-147.
Vivian, D., & Salwen, J. (2013). Key process issues in Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP): Translation of an evidence-based model into clinical practice and training. Psychotherapy, 50(3), 398.
Wiersma, J., Van Schaik, D., Hoogendorn, A., Dekker, J., Van, H., &Schoevers, R. et al. (2014). "The Effectiveness of the Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy for Chronic Depression: A Randomized Controlled Trial", Psychotherapy And Psychosomatics, 83(5), 263-269.
World Health Organization, W. H. O. (2020, March 11). "fact-sheets detail about depression", Retrieved April 11, 2020, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression.
Yadavaia, J. E., Hayes, S. C., & Vilardaga, R. (2014). "Using acceptance and commitment therapy to increase self-compassion: A randomized controlled trial", Journal of contextual behavioral science, 3(4), 248-257.
Zettle, R. (2007). "ACT for depression: A clinician's guide to using acceptance and commitment therapy in treating depression", New Harbinger Publications.