نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی روان شناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه ترکیب جنسیتی روان درمانگر- بیمار بر انتقال بیماران دچار اختلال شخصیت خوشه ب تحت درمان با رویکرد روان پویشی بود. روش شناسی: با بهره گیری ازیک طرح علی مقایسه ای چهار گروه 20 نفره از بیماران و درمانگرانشان با شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه های رابطه ی درمانی وستن(PRQ) را در باره بیماران تحت درمانشان تکمیل کردند. پرسشنامه مزبور توسط محقق برای اولین بار در این تحقیق به زبان فارسی ترجمه و در جمعیت بیماران ایرانی آلفای کرونباخ آن برای 5 مولفه آن محاسبه شده است. با استفاده از پرسشنامه مزبور سبک انتقالی بیماران در 5 حیطه(عصبانی/حق به جانب، مضطرب/دل مشغول، ایمن/درگیر، اجتنابی/ وابسته و جنسی) ارزیابی شد. نتایج با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه( آنووا) بررسی گردید. یافته ها: بیشترین میزان انتقال در این گروه بیماران سبک انتقال عصبانی/حق به جانب بود و کمترین میزان انتقال را سبک جنسی داشت. سبکهای مضطرب/دل مشغول، ایمن/درگیر و اجتنابی/وابسته هم بینابین بودند. تحلیل واریانس یکراهه تفاوت معناداری را برای سبک انتقال جنسی منعکس ساخت، در حالیکه در سایر سبک ها اثر معناداری بدست نیامد. تست پی گیری توکی تفاوت های معناداری میان میانگین نمرات انتقال زوج های درمانی( مرد- زن) و (زن – مرد) در قیاس با (مرد – مرد) و (زن – زن)، نشان داد. نتیجه گیری: ترکیب جنسیتی ناهمگون درمانگر زن- بیمار مرد و بالعکس، در قیاس با سایر ترکیب ها، قویاً سبک انتقال جنسی را در روند رواندرمانی فرا می خواند. انتقال جنسی در ترکیب درمانگر مرد- بیمار زن بیشتر از درمانگر زن- بیمار مرد بود. انتقال عصبانی/ حق به جانب در خلال رواندرمانی پویشی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خوشه ب برجسته بود و سبک های انتقالی دیگرکمتر رخ دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison study of transference patterns according to psychotherapist and patient’s gender in dynamic psychotherapy of cluster B personality disorders

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Makvand Hosseini 1
  • Sanaz Zabihzadeh 2
  • Alimohammad Rezaei 3

1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

2 Master of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Aim: The purpose of the current study was to investigate the role of psychotherapist-patient gender on the transference patterns of cluster B personality disordered patients during their psychodynamic psychotherapy. Method: Using an expo-facto design, four groups of 20 patients and their psychotherapists were selected through purposive sampling method and Psychotherapy Relationship Questionnaire (PRQ) was completed by the therapists about their patients. The PRQ for the first time translated into Persian language in this research and Chronbach’s Alpha in Iranian patients was computed for its five dimensions. The transference patterns in five categories including: 1-Angry/entitled 2- Anxious/preoccupied 3- Secure/engaged 4- Avoidant/ counter dependent 5-Sexualized were estimated applying the questionnaire. Results were analyzed by a one-way analysis of variance (ANOVA). Findings: Angry/entitled transference revealed as the most common transference among five dimensions, while the Sexualised transference appeared as minimum. The anxious/preoccupied, secure/engaged and avoidant/ counter dependent patterns revealed moderate as well. One-way analysis of variance showed a significant difference for sexualised transference pattern. No significant statistical effect observed on other transferential patterns. Tukey post-hoc test indicated significantly differences with more sexualized transference indices for “male therapist-female patient” and “female therapist - male patient” rather than “male therapist - male patient” and “female therapist - female patient” combination. Conclusion: Heterogeneous combination such as “female therapist- male patient” and contrariwise conveyed higher sexualised transference extent in the dynamic psychotherapy of cluster B patients rather than homogeneous one. The sexualised transferences in “male therapist-female patient” state was higher than “female therapist- male patient” as well. A robust angry/entitled transferential pattern was evident in the dynamic psychotherapy of cluster B personality disordered patients, while others were uncommon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transference
  • psychodynamic psychotherapy
  • sexuality
  • mental problems
Appelbaum, A., and Diamond, D., eds. (1993). The impact of gender on transference and countertransference. Psychoanalytic Inquiry 13 (2): 143 – 310.
Barnett-Parker SR. Enough about you, let’s talk about me: Clinicians’ use of self-disclosure and (un) conscious awareness of race, sexuality and gender. Smith College, Smith College School for Social Work Theses. 2007.
Anthony Bateman & Peter Fonagy. Mentalization-Based Treatment for Personality Disorders: A Practical Guide, United Kingdom, Oxford University Press, 2016, 2nd edit.
Blum, H. (1971). On the conception and development of the transference neurosis. Journa l of the American Psychoanalytic Association, 19:41-53.
Blum H. The concept of eroticized Transference. J Am Psychoannal Assoc 1973; 21:61–76.
Bradley, R., Heim, A., & Westen, D. (2005). Transference patterns in the psychotherapy of personality disorders: emprical investigation. British Journal of Psychiatry, 342-349.
Bridges NA. Teaching psychiatric trainees to respond to sexual and loving feelings. The supervisory challenge. J Psychother Pract Res. 1998; 7: 217-226.
Caligor E: Treatment manuals for long-term psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis. Clinical Neuroscience Research 4:387–398, 2005.
Caligor E, Kernberg OF, Clarkin JF: Handbook of Dynamic Psychotherapy for Higher Level Personality Pathology. Washington, DC, American Psychiatric Publishing, 2007
Caligor E, Kernberg OF, Clarkin JF Yeomans, FE: Psychodynamic therapy for personality pathology. Washington, DC, American Psychiatric Publishing, 2018
Devi KD, Manjula M, Math SB (2015) Erotic Transference in Therapy with a Lesbian Client. Ann Psychiatry Ment Health 3(3): 1029.
Fenichel, O. (1945). The psychoanalytic theory of neurosts. New York: W. W. Norton& company.
Fuerstein LA: The male patient’s erotic transference: female countertransference issues. Psychoanal Rev 1992; 79:55–71.
Gabbard GO: On love and lust in erotic transference. J Am Psychoanal Assoc 1994; 42:385–403.
Gill, M. (1982). Analysis of transference, Volume I. New York: International Universities Press.
Giovazolias T, Davis P. How common is sexual attraction towards clients? The experiences of sexual attraction of counselling psychologists toward their clients and its impact on the therapeutic process. Couns Psychol Q. 2001; 14: 281-286.
Glover, E. (1955). The technique of psycho-analysis. New York: International Universities Press.
Goldberger M, Evans D: On transference manifestations in male patients with female analysts. Int J Psychoanal 1985; 66:295–309.
Gonsiorek JC. Homosexuality and psychotherapy: A Practitioner’s Handbook of Affirmative Models. The Haworth Press.1982; 50-55.
Greenacre, P. (1959). Certain technical problems in the transference relationship. Journal of the American Psychoanalytic Association, 7:484-502.
Holroyd, J. C., & Brodsky, A.M. (1977). Psychologist’s attitudes and practices regarding erotic and nonerotic physical contact with patients. American psychologist, 32, 847-848.
Karme, L. (1979). The analysis of a male patient by a female analyst: the problem of the negative oedipal transference. International Journal of Psycho-Analysis, 60:253-261.
Kernberg, O. F. (1995a). Love Relations: Normality and Pathology. New Haven Conn.: Yale University Press.
Kernberg, O.F. (2004).Gender in psychoanalysis. Contemporary controversies in psychoanalytic theory, techniques, and their applications: Yale University Press, New Haven and London 2004
Kernberg O.F. Aggressivity, Narcissism, and Self-Destructiveness in the Psychotherapeutic Relationship: Yale University Press, New Haven and London 2004
Ladson, W. a. (2007). (P. M. Gillig, Ed.) recognizing and managing erotic and eroticized transference, 47-50.
Lester EP: Discussion: on erotized transference and resistance Int J Psychoanal Psychother 1985; 11:21–25.
Lijtmaer RM. The place of erotic transference and countertransference in clinical practice. J Am Acad Psychoanal Dyn Psychiatry. 2004; 32: 483-498.
Luborsky L, Crits Christoph P. Understanding Transference: The Core Conflictual Relationship
Theme method: e-Book 2019 International Psychotherapy Institute
Martin, C., Godfrey, M., Meekums, B., and Madill, A. (2011). Managing boundaries under pressure: A qualitative study of therapists’ 
experiences of sexual attraction in therapy. Counselling and Psychotherapy Research, 11 (4), 248-256.
Pereira, P. F & Kupermann, D (2018). The Management of Negative Transferences and the Problem of Submission in the Psychoanalytic Clinic: A Theoretical and Clinical Current in Ferenczi’s Work, Research in Psychoanalysis. 1 (25) 74-81.
Person, E. (1983). The erotic transference. Keynote Address, American Academy of Psychoanalysis Winter Meeting, Puerto Rico.
Person ES: The erotic transference in women and in men: differences and consequences. J Am Acad Psychoanal 1985; 13:159–180.
Person E. How to work through erotic transference. Psychiatr Times 2003; 20(7):29.
Rodgers NM. Intimate Boundaries: Therapists’ perception and experience of erotic transference within the therapeutic relationship. Counsell Psychother Res. 2011; 11; 266-274.
Rosiello F. On Lust and Loathing. J Gay Lesbian Ment Health. 2001; 4: 5-26.
Stirzaker, A. The taboo which silences: Is erotic transference a help or a hindrance in the counselling relationship? Psychodynamic Practice. 2000; 6: 197-213.
Taylor, P. T., Rietzschel, J., Danquah, A., and Berry, K (2015). The role of attachment style, attachment to therapist, and working alliance in response to psychological therapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 88, 240–253
Westen, D. Psychotherapy Relationship Questionnaire. Emory University, Departments of Psychology and Psychiatry and Behavioral Sciences; Atlanta: 2000.
Westen, D. & Gabbard, G. O. (2002) Developments in cognitive neuroscience: Implications for theories of transference. Journal of the American Psychoanalytic Association, 50, 99-134.
Wolberg (2013). The Technique of Psychotherapy (4 ed.), International Psychotherapy Institute. www.freepsychotherapybooks.org‏.