نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی روان شناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران.

2 گروه آموزشی روان شناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران.

3 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

10.22054/jcps.2021.58177.2495

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه ترکیب جنسیتی روان درمانگر- بیمار بر انتقال بیماران دچار اختلال شخصیت خوشه ب تحت درمان با رویکرد روان پویشی بود. روش شناسی: با بهره گیری ازیک طرح علی مقایسه ای چهار گروه 20 نفره از بیماران و درمانگرانشان با شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه های رابطه ی درمانی وستن(PRQ) را در باره بیماران تحت درمانشان تکمیل کردند. پرسشنامه مزبور توسط محقق برای اولین بار در این تحقیق به زبان فارسی ترجمه و در جمعیت بیماران ایرانی آلفای کرونباخ آن برای 5 مولفه آن محاسبه شده است. با استفاده از پرسشنامه مزبور سبک انتقالی بیماران در 5 حیطه(عصبانی/حق به جانب، مضطرب/دل مشغول، ایمن/درگیر، اجتنابی/ وابسته و جنسی) ارزیابی شد. نتایج با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه( آنووا) بررسی گردید. یافته ها: بیشترین میزان انتقال در این گروه بیماران سبک انتقال عصبانی/حق به جانب بود و کمترین میزان انتقال را سبک جنسی داشت. سبکهای مضطرب/دل مشغول، ایمن/درگیر و اجتنابی/وابسته هم بینابین بودند. تحلیل واریانس یکراهه تفاوت معناداری را برای سبک انتقال جنسی منعکس ساخت، در حالیکه در سایر سبک ها اثر معناداری بدست نیامد. تست پی گیری توکی تفاوت های معناداری میان میانگین نمرات انتقال زوج های درمانی( مرد- زن) و (زن – مرد) در قیاس با (مرد – مرد) و (زن – زن)، نشان داد. نتیجه گیری: ترکیب جنسیتی ناهمگون درمانگر زن- بیمار مرد و بالعکس، در قیاس با سایر ترکیب ها، قویاً سبک انتقال جنسی را در روند رواندرمانی فرا می خواند. انتقال جنسی در ترکیب درمانگر مرد- بیمار زن بیشتر از درمانگر زن- بیمار مرد بود. انتقال عصبانی/ حق به جانب در خلال رواندرمانی پویشی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خوشه ب برجسته بود و سبک های انتقالی دیگرکمتر رخ دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison study of transference patterns according to psychotherapist and patient’s gender in dynamic psychotherapy of cluster B personality disorders

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Makvand Hosseini 1
  • Shahrokh Makvand Hosseini 2
  • Alimohammad Rezaei 3

1 Department of Psychology, Faculty of psychology and educational sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Semnan University

3 Deoartment of psychology, Semnan University

چکیده [English]

Aim: The purpose of the current study was to investigate the role of psychotherapist-patient gender on the transference patterns of cluster B personality disordered patients during their psychodynamic psychotherapy. Method: Using an expo-facto design, four groups of 20 patients and their psychotherapists were selected through purposive sampling method and Psychotherapy Relationship Questionnaire (PRQ) was completed by the therapists about their patients. The PRQ for the first time translated into Persian language in this research and Chronbach’s Alpha in Iranian patients was computed for its five dimensions. The transference patterns in five categories including: 1-Angry/entitled 2- Anxious/preoccupied 3- Secure/engaged 4- Avoidant/ counter dependent 5-Sexualized were estimated applying the questionnaire. Results were analyzed by a one-way analysis of variance (ANOVA). Findings: Angry/entitled transference revealed as the most common transference among five dimensions, while the Sexualised transference appeared as minimum. The anxious/preoccupied, secure/engaged and avoidant/ counter dependent patterns revealed moderate as well. One-way analysis of variance showed a significant difference for sexualised transference pattern. No significant statistical effect observed on other transferential patterns. Tukey post-hoc test indicated significantly differences with more sexualized transference indices for “male therapist-female patient” and “female therapist - male patient” rather than “male therapist - male patient” and “female therapist - female patient” combination. Conclusion: Heterogeneous combination such as “female therapist- male patient” and contrariwise conveyed higher sexualised transference extent in the dynamic psychotherapy of cluster B patients rather than homogeneous one. The sexualised transferences in “male therapist-female patient” state was higher than “female therapist- male patient” as well. A robust angry/entitled transferential pattern was evident in the dynamic psychotherapy of cluster B personality disordered patients, while others were uncommon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transference
  • psychodynamic psychotherapy
  • sexuality
  • mental problems